NJA 1983 s. 604

Ägaren till bilar som under tid då de var uthyrda uppställdes i strid med villkor för parkering på tomtmark har ansetts inte ådra sig betalningsskyldighet för parkeringsavgifter enbart därför att ägaren motsatt sig att medverka till utredning om vilka personer som förde bilarna vid parkeringstillfällena.

TR:n

Göteborgs stads parkeringsaktiebolag yrkade vid Göteborgs TR, sedan bolagets ansökan om betalningsföreläggande bestritts och målet hänskjutits till rättegång, förpliktande för Svenska Esso AB att till parkeringsbolaget betala 900 kr, avseende extra parkeringsavgifter som debiterats Esso i samband med felparkeringar på tomtmark.

Esso bestred parkeringsbolagets talan under påstående att de av Esso ägda fordonen vid ifrågavarande parkeringstillfällen varit uthyrda samt att ägaren därför icke skall svara för parkeringsavgifterna.

Parkeringsbolaget anförde till utveckling av sin talan: Esso har lämnat obestritt att Essos fordon varit uppställda på enskilda parkeringsplatser i Göteborg i strid mot de på respektive plats tydligt skyltade parkeringsvillkoren. Esso, som hävdat att fordonen varit uthyrda, har icke velat lämna ut uppgifter om hyresmännens namn och adress, såvida icke parkeringsbolaget erlade en ersättning om 50 kr per uppgift. Genom att kräva en sådan ersättning kan Esso ej anses ha velat medverka till att utreda vem som förfogat över bilarna. Esso bör därför anses ansvarigt för betalning av respektive extra parkeringsavgift.

Esso anförde: Det finns inte något ägaransvar vid felparkering på enskild tomtmark. Av hyreskontrakt, som åberopats i målet, har framgått att fordonen vid ifrågavarande tillfällen varit uthyrda. Någon skyldighet att utan ersättning utlämna hyresmännens namn kan ej anses föreligga för Esso. Esso kan därför inte åläggas att betala fordrade parkeringsavgifter.

Domskäl

TR:n (rådmannen Jesperson) anförde i dom d 27 mars 1981:

Domskäl. I målet är ostridigt att ifrågavarande fordon felparkerats å tomtmark.

Av i målet åberopade hyresavtal, vari dock hyresmännens namn ej gått att utläsa, framgår att fordonen vid de aktuella parkeringstillfällena varit uthyrda. Då betalningsskyldighet vid parkering på tomtmark grundas å ett fingerat avtal mellan markägaren och fordonsföraren, kan Esso ej göras ansvarigt för ifrågavarande extra parkeringsavgifter.

Domslut

Domslut. Parkeringsbolagets talan ogillas.

HovR:n för Västra Sverige

Parkeringsbolaget fullföljde talan i HovR:n för Västra Sverige och yrkade bifall till sin vid TR:n förda talan.

Esso bestred ändring.

HovR:n (hovrättsråden Lindquist, Baagøe, referent, och Berzins samt assessorn Morard) anförde i dom d 11 mars 1982:

Domskäl

Domskäl. Betalningsskyldighet vid parkering på tomtmark grundas på att avtal mellan fordonsföraren och markägaren anses komma till stånd i och med uppställningen av fordonet.

Det är i HovR:n ostridigt att de i målet aktuella fordonen var uthyrda vid parkeringstillfällena. De har således uppställts av personer för vars handlande Esso inte haft att svara. På grund härav och då varken Essos vägran att utan ersättning lämna ut namnen på hyresmännen eller övriga av parkeringsbolaget anförda omständigheter i och för sig kan grunda betalningsskyldighet för Esso skall parkeringsbolagets talan ogillas.

Domslut

Domslut. HovR:n fastställer TR:ns domslut.

Parkeringsbolaget sökte revision och yrkade bifall till sin talan i målet.

Esso bestred ändring.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr B. hemställde i betänkande, att HD måtte meddela följande dom: Domskäl. Liksom i HovR:n är det också i HD ostridigt att de i målet aktuella fordonen varit uthyrda vid parkeringstillfällena. Det finns därför inte grund för att ålägga Esso betalningsansvar för parkeringsavgifter som avser de uppställningar som företagits av hyresmännen, då avgifterna grundas på avtal mellan dessa och parkeringsplatsernas ägare. Parkeringsbolagets talan skall därför ogillas.

Domslut. HD fastställer HovR:ns domslut.

HD (JustR:n Westerlind, Ulveson, Vängby, Heuman och Broomé, referent) beslöt följande dom:

Domskäl

Domskäl. Parterna är ense om att bilar som ägs av Esso har varit uppställda på tomtmark i Göteborg i strid med förbud eller villkor som fanns tillkännagivna på platsen. Det är emellertid också ostridigt att bilarna var uthyrda av Esso vid parkeringstillfällena.

Systemet med avgifter för parkering på tomtmark bygger på tanken att bilföraren genom att utnyttja parkeringsplatsen accepterar de villkor och bestämmelser som finns anslagna där, t ex villkoret om en extra avgift för det fall att parkeringsbestämmelserna överträds (se bl a NJA 1981 s 323). Det får antas att också en bilägare som inte är förare under särskilda omständigheter kan ådra sig betalningsskyldighet för parkeringsavgifterna. Enbart det förhållandet att bilägaren - som i detta fall Esso - motsätter sig att medverka till utredning om vem som var bilens förare vid parkeringstillfället kan emellertid inte ge upphov till betalningsskyldighet.

Med hänsyn till det sagda och då någon annan grund för ägarens betalningsskyldighet inte har åberopats skall - som domstolarna har funnit - parkeringsbolagets talan ogillas.

Domslut

Domslut. HD fastställer HovR:ns domslut.