NJA 1981 s. 323

Krav på avgift för uppställning av fordon i strid mot villkoren för användning av privat parkeringsplats har i visst fall ogillats eftersom det inte framgått att villkoren omfattat även uppställning under kortare tid för pålastning av gods.

TR:n

(Jfr 1958 s 177)

Aktiebolaget Parkab yrkade vid Stockholms TR, sedan ansökan om betalningsföreläggande hänskjutits till rättegång, förpliktande för författaren D.S. att till bolaget utge 55 kr. Bolaget anförde: D.S. har d 6 maj 1978 parkerat sin bil (REGISTRERINGSNUMMER BIL, UTESLUTET HÄR)på tomtmark vid Edingebacken i Spånga. Bilen var kl 1234 uppställd på en avgiftsbelagd parkeringsplats där utan att avgift var erlagd. Vid infarten till parkeringsområdet fanns en skylt uppsatt väl synlig, där det bl a stod: "Parkering inom området innebär att avtal slutits med AB PARKAB enligt nedan: ... Avgift enligt taxa på P-automat. Överträds någon av dessa bestämmelser uttages en extra avgift av 55 kr per påbörjat kalenderdygn". Genom att parkera sitt fordon på nämnda plats har D.S. godtagit de skyltade parkeringsvillkoren varigenom ett avtal i enlighet med dessa kommit till stånd mellan parterna. Då fordonet parkerats i strid mot parkeringsvillkoren, har D.S. därigenom förbundit sig att betala i målet fordrad parkeringsavgift.

D.S. bestred käromålet. Han anförde: Det är riktigt att han ställt sin bil på sätt och under tid bolaget påstått. Det är också riktigt att det fanns en avtalsskylt vid infarten till området med den text bolaget påstått. D.S. har dock endast uppställt sin bil en kortare tid för pålastning och således ej parkerat. Han körde fram och tillbaka flera gånger denna dag. Han hjälpte en god vän med flyttning från en lägenhet i huset intill. På grund av att en grind var låst kunde han inte köra bilen ända fram till porten utan fick lov att ställa den på parkeringsplatsen. Enär det ej var fråga om parkering i vanlig mening, kan avtalsskyltens bestämmelser inte göras gällande gentemot honom.

Bolaget genmälde: Ställer man sin bil på en parkeringsplats med parkeringsmätare är det parkering, och uppställning utan betalning berättigar bolaget att uttaga den extra avgiften om 55 kr i enlighet med avtalsskylten.

Domskäl

TR:n (tingsnotarien Glans) anförde i dom d 15 maj 1979 efter att ha redovisat vad parterna anfört:

Domskäl. Enligt definitionen i 2 § vägtrafikkungörelsen är parkering "Uppställning av fordon med eller utan förare dock ej uppställning under kortare tid för på- eller avstigning eller på- eller avlastning av gods".

Trots att definitionen endast anger vad som skall förstås som parkering vid tillämpning av kungörelsen måste definitionen också få betydelse vid tolkning av vad som skall förstås som parkering i ett avtal som det förevarande. En bilförare som kör in i ett parkeringsområde och därvid passerar en skylt som den i målet åberopade kan ej förväntas ha någon annan uppfattning om vad som skall anses vara parkering än vad definitionen i vägtrafikkungörelsen anger. Begreppet parkering kan därför enligt TR:ns mening ej ha ett vidare innehåll vid dylika parkeringsavtal.

I förevarande fall har D.S:s påstående att uppställningen endast varit under kortare tid för pålastning lämnats obemött av bolaget och måste därför tas för god.

TR:n finner därför att D.S. ej parkerat sitt fordon och enligt avtalsskyltens text då ej heller ingått något avtal med bolaget. Käromålet kan därför ej vinna bifall.

Domslut

Domslut. Käromålet ogillas.

Svea HovR

Bolaget fullföljde talan i Svea HovR och yrkade bifall till sin vid TR:n förda talan.

D.S. bestred ändring.

HovR:n (hovrättspresidenten Rudholm, hovrättslagmannen Holmguist, hovrättsrådet Gyllenswärd, referent, samt adjungerade ledamöterna Ivarsson och Kjellkvist) anförde i dom d 19 okt 1979:

Domskäl

Domskäl. Vardera parten har i HovR:n vidhållit sin talan i enlighet med vad som framgår av TR:ns dom.

Texten å den i målet åberopade skylten har den lydelse som framgår av bilaga till domen. Bilagans lydelse:

FÖRHYRDA-P, BESÖKS-P

Parkering inom området innebär att avtal slutits med AB PARKAB enligt nedan:

P på förhyrda P-platser för hyresgäster och för besökare till dessa på avgiftsbelagd P-plats.

Avgift enligt taxa på P-automat.

P endast inom markerad plats.

Anvisning av P-vakt eller skylt skall följas.

Överträds någon av dessa bestämmelser uttages en extra avgift av 55 kronor per påbörjat kalenderdygn.

HovR:n delar TR:ns uppfattning att den i 2 § vägtrafikkungörelsen angivna betydelsen av beteckningen parkering skall anses äga giltighet även beträffande uppställning av bil inom sådant område som avses med skylten i fråga. Emellertid har D.S. ställt sin bil på en för besökare avsedd, särskilt markerad plats. Han har härigenom antagit bolagets genom skylten gjorda anbud att, oavsett vad han själv haft för syfte med uppställningen, använda platsen för parkering och han har därmed blivit skyldig att betala för nyttjandet i enlighet med de av bolaget uppställda villkoren. D.S. har dock inte erlagt någon avgift och är därför skyldig att i enlighet med avtalet erlägga den extra avgiften om 55 kr. Käromålet skall därför bifallas.

Domslut

Domslut. Med ändring av TR:ns dom förpliktar HovR:n D.S. att till bolaget utge 55 kr.

HD

D.S. sökte revision och yrkade, att HD med ändring av HovR:ns dom måtte ogilla bolagets talan.

Bolaget bestred ändring.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Leena Henrikson, hemställde i betänkande att HD måtte besluta dom enligt följande: Domskäl. Den skylt, som funnits uppsatt vid infarten till ifrågavarande parkeringsområde, reglerar enligt skylttexten endast parkering. Med parkering får här - såsom domstolarna uttalat - förstås uppställning av fordon med eller utan förare, dock ej uppställning under kortare tid för på- eller avstigning eller på- eller avlastning av gods (2 § vägtrafikkungörelsen (1972:603) i dess före d 1 febr 1981 gällande lydelse). Anledning saknas att inte tillämpa nu angivna parkeringsbegrepp för området i dess helhet, således även för markerade platser.

D.S:s påstående, att den uppställning, varom i målet är fråga, avsett pålastning och varat under kortare tid, får, såsom TR:n funnit, tagas för gott. Då alltså uppställningen av D.S:s fordon icke varit av den art att den är att anse som parkering, har inte avtal med av bolaget påstått innehåll kommit till stånd. Bolagets talan skall därför ogillas.

Domslut

Domslut. Med ändring av HovR:ns dom fastställer HD TR:ns domslut.

HD (JustR:n Fredlund, Ulveson, Sven Nyman, Bengtsson och Jermsten, referent) beslöt följande dom:

Domskäl

Domskäl. Systemet med avtalsgrundade parkeringsavgifter bygger på tanken att bilföraren genom att utnyttja parkeringsplatsen accepterar de villkor och bestämmelser som är anslagna där, t ex villkoret om en extra avgift för det fall att parkeringsbestämmelserna överträds. Denna konstruktion har godtagits i rättspraxis (se bl a NJA 1958 s 177 och SvJT 1974 rf s 79). För att ett avtal av visst innehåll skall anses ingånget på detta sätt, genom en persons faktiska handlande, bör det emellertid krävas, att de anslagna avtalsvillkoren är så tydligt utformade att de inte rimligen kan missförstås.

Den skylt som i förevarande fall var uppsatt vid infarten till parkeringsområdet angav att parkering inom området innebar att avtal slutits, bl a om avgift enligt taxa på parkeringsautomat och om en extra avgift av 55 kr vid överträdelse av bestämmelserna. D.S. har förklarat, att han uppfattade skylten så att han inte behövde betala någon avgift, eftersom det inte var fråga om att parkera bilen utan endast om att ha den uppställd under kortare tid för lastning av flyttsaker. Hans påstående att uppställningen var av detta slag har lämnats utan erinran av bolaget. Emellertid har bolaget i HD vidhållit att D.S. genom att passera avtalsskylten och ställa bilen på parkeringsplatsen slutit ett avtal med bolaget och genom att använda en avgiftsbelagd besöksplats utan att betala handlat i strid med de på skylten stipulerade avtalsvillkoren.

Enligt 2 § vägtrafikkungörelsen i dess vid den aktuella tiden gällande lydelse hänfördes till parkering inte uppställning av fordon under kortare tid för bl a på- eller avlastning av gods. Även om denna bestämning av parkeringsbegreppet i och för sig var avsedd att gälla endast inom kungörelsens tillämpningsområde, eller alltså i fråga om trafik på väg, kunde det ligga nära till hands för en bilförare att uppfatta den som allmängiltig och tillämplig även i ett fall som det förevarande. Skyltens text har i varje fall inte gett besked om att med parkering här skulle avses varje uppställning av fordon inom området eller varje utnyttjande av markerad plats.

På dessa skäl kan något avtal med det av bolaget påstådda innehållet inte anses ha kommit till stånd. Bolagets talan skall alltså lämnas utan bifall.

Domslut

Domslut. Med ändring av HovR:ns dom fastställer HD TR:ns domslut.