NJA 1983 s. 723

Om återvinning inte söks inom en månad från det att utmätning på grund av slutbevis i mål om betalningsföreläggande ägt rum, vinner slutbeviset laga kraft beträffande borgenärens fordran i dess helhet, även om utmätningen givit endast partiell betalning till borgenären.

HD

Sedan J.-Bil i Örebro AB ansökt om betalningsföreläggande mot R.K. och därvid som grund för sin fordran angivit att denna avsåg "restskuld å fordon", utfärdade Hallsbergs TR d 21 aug 1981 bevis att utmätning fick äga rum hos R.K. för uttagande av bolagets fordran å 4 068 kr jämte ränta och kostnader.

R.K. sökte resning genom ansökan som inkom till HD d 28 okt 1983.

Föredraganden, RevSekr W.-J. hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut: För bolagets fordran skedde med stöd av slutbeviset utmätning av Ragna K tillkommande överskjutande skatt 888 kr, vilka medel redovisades till bolaget d 22 febr 1982. Återvinning i målet om betalningsföreläggande har inte sökts inom en månad från utmätningen. Därmed har, oaktat att utmätningen givit endast partiell betalning till bolaget, slutbeviset vunnit laga kraft beträffande bolagets fordran i dess helhet.

Till stöd för resningsansökningen har R.K. anfört i huvudsak, att den ifrågavarande fordringen motsvarar återstående köpeskilling för en bil som av bolaget sålts till en person vid namn S-E.L. vilken i sin tur, i strid mot äganderättsförbehåll för bolaget, sålt bilen till henne och att fordringen därför i själva verket avser skadestånd för vilket bolaget enligt 18 § lagsökningslagen inte ägt utverka betalningsföreläggande.

Vad R.K. sålunda anfört utgör inte grund för resning. HD lämnar därför resningsansökningen utan bifall.

HD (JustR:n Hult, Fredlund, Welamson, referent, Bengtsson och Gad) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.