NJA 1983 s. 797

Hyresrätt till en butikslokal utmättes. Gäldenären överklagade utmätningen. Han försattes senare i konkurs. Konkursboet övertog gäldenärens talan i utmätningsmålet. Sedan HovR:n upphävt utmätningen fullföljde den utmätningssökande borgenären talan till HD. Där upplystes att hyresrätten av konkursboet frånträtts mot vederlag, att borgenärerna träffat överenskommelse om fördelningen av vederlaget, att utdelningsförslag i konkursen upprättats i enlighet med överenskommelsen och att utdelning fastställts i enlighet med förslaget genom beslut som vunnit laga kraft. HD har i anledning av vad sålunda förekommit funnit frågan om utmätning av hyresrätten ej längre ha betydelse och därför lämnat besvären i utmätningsmålet utan vidare yttrande.

HD

Kronofogdemyndigheten i Östersunds distrikt utmätte d 16 okt 1980 för uttagande hos S.C. av oguldna skatter och restavgifter hyresrätten till en av S.C. förhyrd butikslokal.

S.C. anförde besvär över utmätningen hos LSt:n i Jämtlands län. LSt:n lämnade i utslag d 9 mars 1981 besvären utan bifall.

S.C. anförde besvär i HovR:n för Nedre Norrland och yrkade att utmätningen måtte upphävas. Sedan S.C. d 3 juni 1981 försatts i konkurs övertog konkursboet S.C:s talan i målet. Med bifall till konkursboets besvärstalan upphävde HovR:n utmätningen i utslag d 16 dec 1981.

Riksskatteverket anförde besvär och yrkade att HD med upphävande av HovR:ns utslag måtte fastställa utmätningen. Konkursboet bestred ändring.

I HD upplystes att i tiden efter det att HovR:ns utslag meddelades vissa omständigheter hade inträffat som närmare redovisas i HD:s beslut.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Hållstrand, hemställde i betänkande att HD måtte meddela slutligt beslut enligt följande: I målet har upplysts att konkursboet försålt hyresrätten. Vederlaget har tillförts konkursboet och utdelats i konkursen. Utdelningsbeslutet har vunnit laga kraft. Då frågan om utmätning av hyresrätten därigenom förfallit lämnar HD besvären utan vidare yttrande.

HD (JustR:n Hesser, Ulveson, Erik Nyman, Ehrner, referent, och Gregow) fattade följande slutliga beslut: Av handlingarna i målet framgår följande. Konkurs boet har genom avtal med fastighetsägaren d 23 juni 1982 i samförstånd med borgenärerna - staten genom kronofogdemyndigheten och Skandinaviska Enskilda Banken - avstått från den utmätta hyresrätten mot en ersättning av 100 000 kr. Anspråk på detta belopp restes av staten och banken. Mellan dessa borgenärer träffades överenskommelse om hur beloppet jämte därå upplupen ränta skulle fördelas och konkursförvaltaren upprättade utdelningsförslag i överensstämmelse därmed. Utdelningsförslaget föranledde inte någon invändning till konkursdomaren, som fastställde utdelning i enlighet med förslaget. Av staten genom riksskatteverket förd talan mot konkursdomarens beslut har lämnats utan bifall genom HovR:ns beslut d 6 juni 1983, som vunnit laga kraft. Konkursförvaltaren har därefter utanordnat medel till staten och banken i enlighet med den fastställda utdelningen.

I anledning av vad sålunda förekommit saknar frågan om utmätning av hyresrätten numera betydelse. HD lämnar därför besvären utan vidare yttrande.