NJA 1983 s. 862

Fråga i mål om kvarstad om det skäligen kan befaras att gäldenär undandrar sig att betala skulden. (I, II)

I

Genom köpekontrakt d 5 april 1982 sålde C.T. till G.W. fastigheten Särö 1:10 i Kungsbacka för 900 000 kr. Köpebrev utfärdades d 26 maj och tillträde skedde d 1 juni 1982.

G.W. ansökte d 16 juli 1982 vid Varbergs TR om stämning å C.T. med yrkande om återgång av köpet, alternativt nedsättning av köpeskillingen med 200 000 kr och om skadestånd. 4 kap 12 och 19 §§ JB åberopades. G.W. yrkade vidare, att kvarstad skulle läggas å C.T:s egendom till ett värde av 200 000 kr. Som grund för yrkandet åberopades familjen T:s förestående utflyttning till Spanien.

TR:n förordnade d 16 juli 1982 interimistiskt om kvarstad å så mycket av C.T:s egendom som svarade mot 200 000 kr. Vid prövning d 9 sept 1982 fann TR:n inte skäl göra ändring i kvarstadsbeslutet. HovR:n för Västra Sverige lämnade i beslut d 29 sept 1982 av C.T. anförda besvär utan bifall.

G.W. yrkade härefter d 13 april 1983 att TR:n måtte förordna om kvarstad på så sätt att av G.W. dåmera yrkad nedsättning av köpeskillingen, 292 000 kr, jämte ränta blev täckt vid utmätning.

C.T. yrkade d 13 maj 1983 att den tidigare meddelade kvarstaden måtte hävas. Hon anförde bl a: Makarna T. är mantalsskrivna i Haninge kommun. På grund av personliga förhållanden inom mannens familj blev makarna T. tvungna att flytta till Sverige tidigare än vad som ursprungligen beräknats. Makarna T. bor f n i hyreslägenhet i Trångsund. Mannen har återtagit sitt arbete som kiropraktor i Stockholm och barnen går i skola där. Makarna T. avser ej flytta utomlands igen och är i behov av de likvida medel som är belagda med kvarstad.

Parterna bestred varandras yrkanden.

G.W. återkallade ett av honom framställt yrkande om medling sedan C.T. motsatt sig medling men förklarade sig inte ha något att erinra mot att TR:n ändå förordnade om medling.

TR:n (rådmannen Norr) meddelade d 27 maj 1983 följande beslut: TR:n finner det inte förekomma skäl att förordna om ytterligare kvarstad eller häva tidigare meddelad kvarstad. Parternas resp yrkande lämnas därför utan bifall.

Vad angår frågan om medling kan det med hänsyn till den inställning C.T. intagit inte anses åtminstone f n meningsfullt att föranstalta om särskild medling.

Såväl C.T. som G.W. anförde besvär i HovR:n för Västra Sverige.

HovR:n (hovrättslagmannen Arning, hovrättsråden Ihrfelt och Melin, referent, samt assessorn Nilsson) lämnade i beslut d 16 juni 1983 besvären utan bifall.

C.T. anförde besvär och yrkade att kvarstadsbeslutet måtte upphävas.

G.W. bestred ändring.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr L.R. hemställde i betänkande att HD måtte meddela beslut enligt följande:

Skäl. Till stöd för sin besvärstalan har C.T. anfört i huvudsak: När kvarstaden meddelades avsåg hon och hennes familj att för ett års tid bosätta sig i Spanien. Flyttningen kom också till stånd. På grund av mellankommande omständigheter beslöt emellertid familjen efter några månader att återvända till Sverige. Här driver hennes man stadigvarande förvärvsverksamhet. Barnen går i skola i Sverige, och hon har själv nyligen köpt en villa i landet. Grund för kvarstadsbeslutet föreligger därför inte längre.

G.W. har bl a invänt: Vad C.T. anfört utgör inte något bevis för fast bosättning i Sverige. Vid prövning av kvarstadsfrågan bör också beaktas att G.W. i den vid TR:n anhängiga rättegången om fel i fastigheten visat sannolika skäl för svikligt förfarande från C.T:s sida. Hennes ovilja att medverka till medling i tvisten kan inte ses som annat än att hon även saknar vilja att betala vad en kommande dom kan ålägga henne att utge.

C.T. är nu åter bosatt i Sverige. Någon omständighet som kan utgöra grund för misstanke om att hon vidtar åtgärder som omöjliggör eller försvårar verkställighet av en framtida dom har inte visats. Vid sådant förhållande finns - oavsett om sannolika skäl kan anses föreligga för G.W:s talan - ej skäl för att låta kvarstaden bestå.

Slut. Med ändring av HovR:ns beslut häver HD förordnandet om kvarstad på C.T. tillhörig egendom.

HD (JustR:n Welamson, Sven Nyman, Vängby, Bengtsson, referent, och Gad) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

II

Örestads Bostadsproduktion AB sålde genom köpekontrakt d 25 aug 1982 till makarna A. och S.S. fastigheten Vellinge 68:59, Vellinge kommun, med tillträde d 1 dec 1982. Sedan makarna S. underrättat bolaget om att de inte skulle komma att fullfölja köpet, hävde bolaget i skrivelse d 17 dec 1982 avtalet.

Trelleborgs TR

Bolaget yrkade efter stämning å makarna S. vid Trelleborgs TR skadestånd av makarna S. samt kvarstad å makarnas egendom.

Domskäl

TR:n (lagmannen Lindelöw) anförde i beslut d 14 juni 1983: Bolaget har yrkat skadestånd av makarna S. med, såsom yrkandet får anses ha slutligen bestämts, 65 402 kr jämte ränta. Makarna S. har invänt, att de haft rätt att häva köpet, i första hand på grund av att det blivit ekonomiskt omöjligt för dem att fullfölja köpet, i andra hand på grund av att det var en väsentlig förutsättning för köpet att makarna fick sin fastighet Östra Värlinge 20:4 såld men denna förutsättning brustit och i tredje hand att skadeståndet skall jämkas. Parterna är ense om att köpet av Vellingefastigheten villkorats av att Östra Värlingefastigheten "är såld senast 1982-09-30". Makarna S.har vitsordat att Östra Värlingefastigheten sålts d 2 sept 1982 och således inom den tid som angetts i villkoret, varför villkoret i köpet av Vellingefastigheten uppfyllts. De har emellertid uppgett att köpet av Östra Värlingefastigheten sedermera ej fullföljts. Makarna S. har även gjort invändningar mot beräkningen av skadeståndet.

Kärandebolaget har yrkat kvarstad på så mycket av makarna S:s tillgångar som motsvarar bolagets fordran eller i vart fall 65 402 kr. Makarna S. har bestritt kvarstadsyrkandet.

TR:n finner att sannolika skäl föreligger för kärandebolagets yrkande. Det kan skäligen befaras att motparten undandrar sig att betala skulden. Kärandebolaget har ställt erforderlig säkerhet för skada som kan tillfogas motparten genom kvarstaden.

TR:n förordnar om kvarstad på så mycket av makarna S. eller endera av dem tillhörig egendom, att en fordran om 65 402 kr kan antagas bli täckt vid utmätning.

Makarna S. anförde besvär i HovR:n över Skåne och Blekinge och yrkade att HovR:n måtte upphäva kvarstadsbeslutet. De framhöll, att det inte fanns någon som helst anledning till antagande att makarna skulle undandra sig att betala skulder som kunde uppkomma; till grund för kvarstadsbeslutet låg endast ett ogrundat påstående av bolaget.

HovR:n (hovrättslagmannen Hellners, hovrättsråden Nelander och Bergenstråhle samt hovrättsassessorn Lejman, referent) lämnade i beslut d 30 juni 1983 besvären utan bifall.

Makarna S. anförde besvär och yrkade upphävande av kvarstadsbeslutet.

Bolaget bestred ändring.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr C. hemställde i betänkande, att HD måtte meddela följande beslut:

Skäl. Väl får bolaget anses ha visat sannolika skäl för sin skadeståndstalan.

Bolaget har emellertid som grund för sitt kvarstadsyrkande vidare åberopat endast det förhållandet att Östra Värlingefastigheten är under försäljning. Makarna S. har upplyst att fastigheten såldes d 29 april 1983. Enbart denna omständighet kan inte medföra att det skäligen kan befaras att de undandrar sig att betala vad som genom dom i målet kan komma att åläggas dem. På grund härav bör förordnandet om kvarstad hävas.

Slut. Med ändring av HovR:ns beslut upphäver HD förordnandet om kvarstad.

HD (JustR:n Welamson, Sven Nyman, Vängby, Bengtsson och Gad, referent) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.