NJA 1983 s. 904

Återställande av försutten tid har vägrats i fall då en besvärsinlaga postats i en brevlåda en fredag efter tömningstid och ej inkommit till TR:n på annan ort förrän på tisdagen, en dag för sent.

HD

(Jfr 1978 s 8 med där lämnad hänvisning)

Västerås TR meddelade d 22 nov 1982 dom i mål angående nedsättning av köpeskilling vid fastighetsköp. I domen fastställde TR:n ersättning åt advokaten S.C. Borås, vilken hade varit förordnad som biträde enligt rättshjälpslagen åt svarandeparterna i målet. Mot ersättningsbeslutet skulle besvär anföras senast d 6 dec 1982.

S.C. överklagade TR:ns ersättningsbeslut, men hans besvärstalan avvisades av TR:n, enär besvärsinlagan inte hade inkommit till TR:n förrän d 7 dec 1982 och det ej heller kunde antas att den varit avskild på postanstalt för TR:ns räkning d 6 dec. S.C. överklagade TR:ns avvisningsbeslut i Svea HovR, som i beslut d 31 jan 1983 lämnade hans besvär utan bifall.

S.C. ansökte i HD om återställande av försutten tid för fullföljd av talan mot TR:ns ersättningsbeslut.

Domstolsverket bestred bifall till ansökningen.

Ärendet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr M. hemställde i betänkande om följande beslut: Av handlingarna framgår att Västerås TR tisdagen d 7 dec 1982, dvs dagen efter fullföljdstidens utgång, mottog en försändelse som innehöll en besvärsinlaga från S.C. daterad fredagen d 3 dec 1982. Någon poststämpel med läsbart datum återfinns inte på kuvertet.

I sin ansökan om återställande av försutten tid har S.C. uppgett att han undertecknade besvärsinlagan d 3 dec och att hans sekreterare samma dag mellan kl 19.00 och 20.00 postade inlagan i Borås.

Av ett i ärendet företett intyg från postbehandlingschefen vid postkontoret Borås 1 framgår att den brevlåda vari försändelsen lagts töms fredagar kl 18.30, lördagar kl 13.00 och söndagar kl 15.00. Försändelser med adress till Västerås postade före resp tömningstid är enligt intyget framme kl 4.45 följande dag.

Anledning saknas att ifrågasätta uppgiften att försändelsen med inlagan postades fredagen d 3 dec 1982. Någon utredning om vad som orsakade den uppkomna förseningen föreligger inte. Försändelsen har lagts i brevlådan så sent under fredagen att man inte har kunnat räkna med postbehandling samma dag. S.C. har därför samt med tanke på mellankommande helg och risken för försening i postgången inte kunnat förlita sig på att försändelsen skulle nå TR:n i Västerås efterföljande måndag.

Då S.C. på grund av det anförda inte kan anses ha haft giltig ursäkt för sin underlåtenhet att komma in med sin besvärsinlaga inom föreskriven tid, lämnar HD hans ansökan om återställande av försutten tid utan bifall.

HD (JustR:n Hessler, Knutsson, Palm, Broomé, referent, och Magnusson) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.