NJA 1984 s. 438

Efter det TR meddelat beslut i arvsskatteärende har förmånstagaren övertagit betalningsansvar för dödsboets gäld. Fråga huruvida övertagandet kunnat beaktas i skattehänseende.

HovR:n

A.L. avled d 14 nov 1980. Han efterlämnade som dödsbodelägare makan Å.L. samt barnen Y. och K..

Bouppteckningen utvisade, såvitt avsåg A.L:s giftorättsgods, en brist på 254 731 kr samt, såvitt avsåg Å.L:s giftorättsgods, en behållning om 71 867 kr. Det antecknades att följande utmätningsfria försäkringar förelåg.

förmånstagare belopp

tjänstegruppliv-

försäkring Å.L. 83 400 kr

Y. 27 800 kr

K. 27 800 kr

olycksfallsför-

säkring Å.L. 300 000 kr

olycksfallsför-

säkring Å.L. 25 000 kr

Y.

K.

Vid registrering av bouppteckningen d 30 april 1981 beräknade Norrköpings TR (tingsnotarien Lövin) barnens laglotter till sammanlagt 78 125 kr (312 500:4) och antecknade vidare att 10 025 kr skulle avräknas från makans lott eftersom barnen på grund av förmånstagarförvärv erhöll tillhopa endast 68 100 kr. Arvsskatten på Å.L:s förmånstagarförvärv bestämdes till 7 425 kr enligt följande beräkning.

83 400 kr + 300 000 kr + 12 500 kr

---------------------------------- 197 950 kr

2

6 x basbeloppet nov 1979: ./.83 400 kr

grundavdrag jml 28 § 2 st AGL ./.30 000 kr

till barnens laglott ./.10 025 kr

----------

återstår 74 525 kr

skatt 7 425 kr

Å.L. anförde besvär i Göta HovR och yrkade att någon arvsskatt inte skulle utgå.

Kammarkollegiet medgav bifall till yrkandet.

HovR:n (hovrättsråden Sjögreen och Ström, assessorn Björklund och adj led Palmér, referent) anförde i beslut d 4 jan 1982:

Domskäl

Skäl. Kollegiet har anfört bl a: Enligt 13 kap 2 § och 3 § GB skall gäldtäckning ske av varje makes giftorättsgods och återstående behållning fördelas mellan makarna. Detta innebär, eftersom mannens gäld översteg hans tillgångar, att änkan vid fördelningen enligt 15 § 1 mom arvsskattelagen får behålla sitt eget giftorättsgods intill ett värde enligt 13 kap 12 § GB av (4 x 16 100) 64 600 kr. - Den skattefria andelen av försäkringen enligt 12 § 1 st 3 p arvsskattelagen skall beräknas till

(395 900 + 68 100 + 71 867) / 2 - 64 600) 203 353 kr (jfr NJA 1980 s 34).

Från änkans totala försäkringsförvärv 395 900 kr skall dragas 203 353 kr vilket ger 192 567 kr. - I mannens giftorättsgods finns en brist på 254 731 kr. Har änkan övertagit ansvaret för denna gäld eller del därav bör detta avräknas mot hennes försäkringsförvärv. - Från 192 567 kr skall göras avdrag enligt 12 § 2 st arvsskattelagen med 83 400 kr och grundavdrag 30 000 kr. Härefter återstår 79 167 kr. Uppgår med hänsynstagande till avräkningen enligt 12 § 1 st 3 p arvsskattelagen den övertagna gälden till det dubbla av detta belopp skall ingen skatt utgå. Av bodelnings- och arvskifteshandling d 14 maj 1981 framgår att änkan övertagit ansvaret för all mannens gäld.

HovR:n gör följande bedömning.

Föreliggande förmånstagarförvärv omfattas ej av bestämmelsen i 104 § 2 st försäkringsavtalslagen och påverkar därför ej beräkning av giftorätt och laglott.

Den jämlikt 12 § 1 st 3 p arvsskattelagen skattefria andelen av Å.L:s förmånstagarförvärv skall beräknas på grundval av samtliga förmånstagarförvärv. Vid denna beräkning skall även tas som utgångspunkt att boet visat brist. De sammanlagda förmånstagarförvärven uppgår till 464 000 kr. Hälften därav utgör Å.L:s skattefria andel. Från hennes förmånstagarförvärv, 395 900 kr, skall göras avdrag med 232 000 kr, varefter återstår 163 900 kr.

Eftersom Å.L. ej avstått från försäkringsbelopp för gäldande av boets skuld kan avdrag för boets brist från hennes förmånstagarförvärv ej medges.

Efter avdrag jämlikt 12 § 2 st och 28 § 2 st arvsskattelagen kvarstår såsom skattepliktigt belopp 50 500 kr. Arvsskatten härå uppgår till 3 825 kr.

Barnens förmånstagarförvärv uppgår ej till skattepliktiga belopp.

HovR:ns beslut. Med ändring av överklagade beslutet fastställer HovR:n arvsskatten för dödsboet till 3 825 kr.

Å.L. anförde besvär och yrkade helt bifall till sin i HovR:n förda talan. Hon upplyste att hon genom bodelning d 14 maj 1981 hade övertagit betalningsansvaret för A.L:s gäld och gjorde under hänvisning härtill gällande att bristen i A.L:s bo, 254 731 kr, skulle avräknas från hennes skattepliktiga förvärv.

Kammarkollegiet tillstyrkte bifall till besvären.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Svensson, hemställde i betänkande om följande beslut:

Skäl. Såsom HovR:n funnit omfattas föreliggande förmånstagarförvärv ej av bestämmelsen i 104 § 2 st lagen (1927:77) om försäkringsavtal och uppgår barnens förmånstagarförvärv ej till skattepliktiga belopp.

Av bouppteckningen framgår, att det föreligger en brist om 254 731 kr vad gäller A.L:s giftorättsgods och en behållning om 71 867 kr vad gäller Å.L:s giftorättsgods.

Å.L. får vid fördelningen enligt 15 § 1 mom lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt behålla sitt eget giftorättsgods intill ett värde enligt 13 kap 12 § GB av (4 x 16 100 =) 64 400 kr. Den skattefria andelen av Å.L:s förmånstagarförvärv skall beräknas - på grundval av samtliga förmånstagarförvärv - till (395 900 + 68 100 + 71 867) / 2 - 64 400 =) 203 533 kr. (Jfr NJA 1979 s 430 och 1980 s 34.) Å.L. är vidare enligt 12 § 2 st och den i detta fall tillämpliga lydelsen av 28 § 2 st arvs- och gåvoskattelagen berättigad att göra avdrag med (83 400 + 30 000 =) 113 400 kr. Från Å.L:s totala förmånstagarförvärv om 395 900 kr skall alltså dragas (203 533 + 113 400 =) 316 933 kr, vilket ger en återstod om 78 967 kr.

Å.L. har yrkat, att från hennes förmånstagarförvärv skall få avräknas även ovannämnda brist i dödsboet, och har såsom grund härför anfört, att hon övertagit betalningsansvaret för mannens gäld. Oavsett huruvida övertagandet i och för sig skulle kunna föranleda avräkning av bristen, kan det emellertid i förevarande fall ej vinna beaktande i arvsskattehänseende eftersom övertagandet skett först efter det att TR:n meddelat beslut i skatteärendet.

Skatten på Å.L:s skattepliktiga förvärv om 78 967 kr utgör 8 358 kr, vilket är ett högre belopp än det HovR:n bestämt. På talan av Å.L. kan emellertid någon höjning av arvsskatten inte ske.

Slut. HD fastställer det slut vartill HovR:n kommit.

HD (JustR:n Hult, Welamson, Persson, Gregow och Freyschuss, referent) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.