NJA 1984 s. 562

Stämpelskattemål. Byggnadsföretag sålde en fastighet till två makar, varjämte avtal träffades om att säljaren skulle uppföra ett bostadshus på fastigheten åt köparna. Sedan hustrun, som var utländsk medborgare, underlåtit att inom föreskriven tid söka förvärvstillstånd, blev förvärvet i den delen ogiltigt enligt 5 § 3 st lagen (1916:156) om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom m m. Köpet bekräftades därefter, sedan byggnaden uppförts, av parterna genom anteckning på köpehandlingarna, varefter förvärvstillstånd beviljades. Hustruns fastighetsförvärv har vid stämpelskattens bestämmande ansetts inte ha skett förrän köpeavtalet bekräftades. Vid det förhållandet att fastigheten under byggnadstiden tillhört byggnadsföretaget och mannen gemensamt, medan byggnaden - efter hand som den uppförts - blivit makarnas gemensamma egendom, har byggnaden vid tiden för hustruns förvärv av fastighetsandelen ansetts inte utgöra tillbehör till fastigheten.

HovR:n

Genom köpe- och entreprenadavtal d 19 jan 1978 och köpebrev samma dag förvärvade makarna V.B. och M.B. av SIAB Byggen AB hälften var av ett område om ca 225 m2 av stadsägan 1517 i Uddevalla kommun, efter fastighetsbildning senare registerbetecknat Myntsamlaren 8. Köpeskillingen angavs till 5 000 kr, vilket utgjorde ersättning för marken. Fastigheten bebyggdes sedermera i enlighet med avtalet för ett pris av 289 200 kr.

Enligt värderingsintyg uppgick fastighetens markvärde d 19 jan 1978 till 5 000 kr.

M.B. är norsk medborgare. Hon ansökte emellertid inte om förvärvstillstånd inom den i 5 § lagen (1916:15 6) om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom m m föreskrivna tremånaderstiden, varför köpet för hennes del blev ogiltigt. Sedan detta uppmärksammats bekräftade parterna genom på teckningar på de båda köpehandlingarna d 15 jan 1981 att dessa förlängdes resp gällde med oförändrade villkor. LSt:n i Göteborgs och Bohus län meddelade härefter d 4 mars 1981 med stöd av 1 § nyssnämnda lag M.B. tillstånd att förvärva den på henne belöpande hälften av fastigheten.

Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla domsaga (tingsfiskalen Friman) beviljade d 27 maj 1981 lagfart för V.B. och M.B. på hälften var av fastigheten Myntsamlaren 8 och fastställde stämpelskatten till 4 410 kr.

V.B. och M.B. anförde besvär i HovR:n för Västra Sverige och yrkade att stämpelskatten skulle beräknas på 5 000 kr, vilket utgjorde fastighetens värde vid tiden för köpet.

Kammarkollegiet bestred bifall till besvären.

HovR:n (hovrättsråden Lindquist, referent, Baagøe och Berzins samt adj led Östberg) anförde i beslut d 22 juni 1982:

Domskäl

Skäl. V.B:s förvärv av hälften av fastigheten skedde d 19 jan 1978. M.B:s förvärv av den andra hälften av fastigheten får i stämpelskattehänseende anses ha skett samma dag (NJA 1941 s 457). Av i målet företett värdeintyg får anses framgå att hela fastighetens värde vid förvärvstillfället var 5 000 kr. Stämpelskatten utgör därför sammanlagt endast 75 kr.

HovR:ns avgörande. Med ändring av det överklagade beslutet fastställer HovR:n stämpelskatten till 75 kr.

Kammarkollegiet anförde besvär och yrkade att HD skulle med ändring av HovR:ns beslut fastställa inskrivningsmyndighetens beslut vad gällde stämpelskatten för M.B:s förvarv.

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Östling, hemställde i betänkande om följande beslut:

Skäl. Kammarkollegiet har till stöd för sitt yrkande anfört: M.B:s förvärv grundas på handlingar som tillkommit - blivit giltiga - d 15 jan 1981. Det tidigare fånget (d 19 jan 1978) är ogiltigt. Eftersom i detta fall som egendomens värde skall gälla värdet vid tidpunkten för upprättande av den handling varå förvärvet grundas, kan i stämpelskattehänseende inte föreligga någon tidigare värderingstidpunkt. Det första förvärvet blir inte giltigt genom förnyelsen. HovR:ns avgörande är därför i denna del felaktigt. Det förhållandet att V.B. förvärvat sin del genom en handling d 19 jan 1978 kan inte medföra att även M.B. får räkna denna dag som förvärvsdatum i värderingshänseende.

Enär M.B:s ursprungliga fastighetsförvärv blivit ogiltigt enligt 5 § 3 st lagen (1916:156) om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom m m, kan hennes förvärv vid stämpelskattens bestämmande inte anses ha skett förrän köpeavtalet bekräftades d 15 jan 1981. På grund härav och då fastigheten saknade taxeringsvärde år 1980 skall enligt 8 § 1 mom 3 st stämpelskattelagen stämpelskatten beräknas på grundval av fastighetens värde d 15 jan 1981.

Det har inte förebragts något skäl för att också det d 19 jan 1978 ingångna entreprenadavtalet skall anses ha blivit ogiltigt för M.B:s vidkommande. Av handlingarna i målet framgår att fastigheten bebyggts enligt entreprenadavtalet under tiden mellan köpehandlingarnas upprättande d 19 jan 1978 och bekräftelsen d 15 jan 1981. Eftersom endast V.B:s fastighetsförvärv varit giltigt från dagen för det ursprungliga avtalet, har fastigheten under byggnads tiden tillhört SIAB Byggen AB och V.B. gemensamt, medan byggnaden - efter hand som den uppförts - får anses ha blivit V.B:s och M.B:s gemensamma egendom. Vid sådant förhållande har byggnaden vid tiden för M.B:s förvärv av fastighetsandelen inte utgjort tillbehör till fastigheten. Den skall därför inte inräknas i det värde på vilket stämpelskatten för M.B:s förvärv skall beräknas.

Enligt ett i målet åberopat värderingsintyg uppgick fastighetens markvärde d 19 jan 1978 till 5 000 kr. Skäl att räkna med ett annat värde d 15 jan 1981 har inte förebragts.

På grund av det anförda kan kammarkollegiets besvär inte vinna bifall.

Slut. HD fastställer det avgörande HovR:ns beslut innehåller såvitt nu är i fråga.

HD (JustR:n Welamson, Knutsson, Persson, Gregow, referent, och Freyschuss) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.