NJA 1984 s. 712

Fråga om utmätning av fordran på försäkringsersättning avseende egendom som skulle ha varit undantagen från utmätning enligt 5 kap 1 § 1-4 UB.

I

För uttagande dels av Köpkort AB:s fordran enligt betalningsföreläggande dels av utdömda böter utmätte kronofogdemyndigheten i Stockholms distrikt (O.S.) d 10 juni 1983 P.B. tillkommande ersättning från försäkringsbolaget Trygg-Hansa på 10 000 kr. Försäkringsersättningen avsåg egendom som P.B. hade förlorat vid ett inbrott i sin bostad. Enligt stöldanmälan utgjordes den stulna egendomen av en stereoanläggning, grammofonskivor och ljudkassetter, två gitarrer, diverse klädesplagg, husgeråd och andra föremål samt kontanta medel.

P.B. anförde besvär i Svea HovR och yrkade att utmätningen skulle upphävas eller ändras. Som grund för sin talan åberopade han, såsom hans besvär fick förstås, att hinder för utmätning förelegat eftersom fordringen hos försäkringsbolaget avsåg ersättning för bl a kläder och matpengar som varit avsedda för hans personliga bruk.

HovR:n (hovrättsrådet Örtegren, adj led f d lagmannen Stangenberg, referent, hovrättsassessorn Jalvemyr samt adj led Tell) anförde i beslut d 12 juli 1983: HovR:n, som finner att hinder inte förelegat för utmätning av det ifrågavarande anspråket på försäkringsersättning, lämnar besvären utan bifall.

P.B. anförde besvär och yrkade upphävande av utmätningen. Han åberopade att det utmätta beloppet avsåg ersättning för utmätningsfri egendom.

Riksskatteverket hemställde i första hand att besvären skulle lämnas utan bifall och i andra hand att målet skulle återförvisas till kronofogdemyndigheten för bedömning av vilket belopp som skäligen fordrats för underhåll åt P.B.. I sista hand hemställdes att utmätningen skulle fastställas sedan visst belopp undantagits.

Köpkort förklarade sig överlåta åt kronofogdemyndigheten att avgöra om den felaktigt hade utmätt den bolaget tillsända likviden.

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Nordling, hemställde i betänkande om följande beslut:

Skäl. Av handlingarna i målet framgår bl a följande. Vid inbrott i P.B:s bostad stals kläder och andra föremål. För de stulna föremålen tillerkändes P.B. ersättning av försäkringsbolaget Trygg-Hansa med 10 000 kr.

Enligt 5 kap 1 § 1-4 UB skall viss egendom undantas från utmätning med hänsyn till gäldenärens behov. I målet uppkommer frågan om dessa regler kan tillämpas på försäkringsersättning som avser sådan egendom. Varken lagtexten eller lagens förarbeten ger emellertid stöd för en sådan tillämpning, och det bör inte komma i fråga att i rättstillämpningen utvidga de nämnda undantagsreglerna att omfatta även fordran av detta slag.

Det sagda innebär att fordran på försäkringsersättning för sakskada inte kan skyddas mot utmätning i vidare mån än som följer av 5 kap 1 § 7 UB. Enligt denna bestämmelse skall från utmätning undantas bl a pengar, banktillgodohavande och annan fordran, i den mån tillgången skäligen fordras för underhåll åt gäldenären till dess inkomst som täcker behovet är att vänta, dock ej utan synnerliga skäl för längre tid än en månad. Regeln kompletteras av bestämmelserna i 2 §, enligt vilka skälig hänsyn skall tas till familjens behov och till den underhållsbörda som kan åvila gäldenären. Bestämmelsen i 5 kap 1 § 7 överensstämmer med vad som tidigare gällde enligt 65 § 1 mom 7 UL. Enligt motiven till detta lagrum kan till underhåll räknas inte bara vad som går åt till mat, hyra, kläder och annat som behövs för livsuppehället. Det är också möjligt att i skälig omfattning beakta mera speciella utgiftsbehov. I motiven anförs vidare att det måste krävas att man har någon garanti för att medlen kommer till avsedd användning och att det inte bör komma i fråga att undanta medel för någon längre tids behov, knappast mer än ett kvartal (SOU 1967:54 s 236 f, NJA II 1968 s 542).

I fall då gäldenären genom exempelvis stöld eller brand har förlorat egendom som han behöver för privat bruk eller för sin yrkesverksamhet bör hans behov av medel för att ersätta den förlorade egendomen kunna beaktas vid tillämpning av undantagsregeln i 5 kap 1 § 7 UB. Om gäldenären inte förfogar över andra medel för att tillgodose detta behov, kan därför fordran på försäkringsersättning som tillkommer honom med anledning av förlusten undantas från utmätning i erforderlig omfattning.

När det gäller att bedöma i vilken mån behov av nu berört slag skall föranleda undantag från utmätning bör övriga bestämmelser om utmätningsfrihet tjäna till ledning. Detta innebär till en början att det skall vara fråga om återanskaffande av sådan egendom som skulle ha varit undantagen från utmätning, om den hade funnits vid utmätningstillfället. Det måste emellertid också krävas att gäldenären har ett behov av att ganska omgående ersätta den förlorade egendomen. Huruvida detta är fallet beror bl a på den egendom gäldenären har i behåll. Om denna kan anses skäligen tillgodose hans behov för den närmaste tiden, finns inte förutsättningar för att med stöd av 5 kap 1 § 7 undanta medel för att återanskaffa vad han har förlorat.

Den förteckning över stulen egendom som P.B. har åberopat upptar huvudsakligen föremål som inte torde omfattas av reglerna om utmätningsfrihet i 5 kap 1 § 1-4. Av utredningen i målet framgår inte att P.B. efter inbrottet saknar kläder och andra föremål som han skäligen behöver. Hinder för utmätning av hela P.B:s fordran på försäkringsersättning har således inte förelegat. Utmätningen skall därför stå fast.

Slut. HD lämnar besvären utan bifall.

HD (JustR:n Hesser, Mannerfelt, Knutsson, referent, Persson och Freyschuss) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

II

För uttagande dels av Finax Finansservice AB:s fordran enligt dom av Lidköpings TR dels av oguldna skatter utmätte kronofogdemyndigheten i Lidköpings distrikt (kronoassistenten T.) d 15 mars 1984 B.F. tillkommande fordran på brandförsäkringsersättning hos försäkringsbolaget Skandia intill ett belopp av 80 756 kr. Enligt överenskommelse mellan försäkringsbolaget och B.F. uppgick det totala ersättningsbeloppet till 170 500 kr, varav 50 000 kr hade utbetalats a conto. Ersättningen avsåg "hela lösegendomen" på viss fastighet.

B.F. anförde besvär i Göta HovR och yrkade upphävande av utmätningen under anförande att hans fordran hos Skandia avsåg ersättning för utmätningsfritt lösöre och egendom av övervägande personligt värde.

HovR:n (hovrättslagmannen Larsson, hovrättsråden Lindstam och Sundström samt adj led Svensson, referent) anförde i beslut d 25 april 1984: HovR:n lämnar besvären utan bifall.

B.F. anförde besvär med samma yrkande som i HovR:n.

Riksskatteverket hemställde i första hand att besvären skulle lämnas utan bifall och i andra hand att målet skulle återförvisas till kronofogdemyndigheten.

Finax Finansservice bestred bifall till besvären.

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Nordling, hemställde i betänkande om följande beslut:

Skäl. Av handlingarna i målet framgår bl a följande. Genom brand i B.F:s bostadshus förstördes all hans lösa egendom. Försäkringsbolaget Skandia tillerkände B.F. ersättning för den förstörda egendomen med 170 500 kr. Efter utmätning av B.F:s fordran hos försäkringsbolaget intill ett belopp av 80 756 kr har B.F. fått ut resterande del av honom tillkommande försäkringsersättning.

Enligt 5 kap - - - se under I- - - har förlorat.

Utredningen i målet ger vid handen att B.F. efter branden har haft ett särskilt utgiftsbehov, som - i den mån han saknar andra medel - skall beaktas vid utmätning av hans fordran på försäkringsersättning. B.F., som är ensamstående, har av honom tillkommande försäkringsersättning fått ut 89 744 kr. Detta belopp får anses täcka kostnaderna för att anskaffa egendom som B.F. skäligen behöver. Hinder för utmätning av B.F:s fordran intill ett belopp av 80 756 kr har således inte förelegat. Utmätningen skall därför stå fast.

Slut. HD lämnar besvären utan bifall.

HD (JustR:n Hesser, Mannerfelt, referent, Knutsson, Persson och Freyschuss) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.