NJA 1984 s. 892

Ersättning till biträde enligt rättshjälpslagen i mål om äktenskapsskillnad på gemensam ansökan utgår enligt av domstolsverket fastställd taxa. I denna ingår angivna taxebelopp, som avser att i normalfall innefatta ersättning för arbete och för tidsspillan intill en timme. När domstol utnyttjat enligt taxan föreliggande rätt att med frångående av taxebeloppet tillerkänna biträde ersättning för arbete med utgångspunkt enbart i arbetad tid och taxans timkostnadsnorm har ersättning för tidsspillan, som inte är obetydlig, inte till någon del ansetts ingå i ersättningen för arbete utan förklarats skola - utan avdrag för tidsspillan intill en timme - ersättas särskilt enligt den i taxan ingående normen för tidsspillan.

TR:n

(Jfr 1979 s 588 och där gjord hänvisning)

Allmän rättshjälp i angelägenhet rörande äktenskapsskillnad m m beviljades G.K. av advokaten A.L. d 23 okt 1981. I gemensam ansökan, som inkom till Lidköpings TR d 21 april 1982, ansökte G.K. och hennes make Å.K. om äktenskapsskillnad m m. A.L. yrkade i målet ersättning av allmänna medel enligt rättshjälpslagen med 3 448 kr, varav 2 250 kr för arbete, 940 kr för tidsspillan och återstoden för utlägg.

Domskäl

TR:n (tingsfiskalen Swantesson) fastställde i dom d 11 maj 1982 ersättningen till A.L. till 3 213 kr, därav 2 250 kr för arbete och 705 kr för tidsspillan samt anförde: Taxan för gemensam ansökan om äktenskapsskillnad är tillämplig å målet. Enligt taxan gäller om ersättning för tidsspillan vad därom är föreskrivet i brottmålstaxan. Av nyssnämnda taxa framgår att tidsspillan är ersättningsgill endast i den mån den överstigit en timme.

A.L. anförde besvär i Göta HovR och yrkade att ersättningen för tidsspillan måtte fastställas till det belopp som han begärt vid TR:n. Som grund härför åberopade A.L. att taxan i mål om äktenskapsskillnad efter gemensam ansökan inte var tillämplig.

HovR:n (hovrättsrådet Smedberg, f d lagmannen Lilja, hovrättsassessorn Ruhe och adj led Dahlstedt) lämnade i slutligt beslut d 7 mars 1983 besvären utan bifall.

A.L. anförde besvär och yrkade bifall till sitt vid TR:n framställda yrkande om ersättning för tidsspillan.

Domstolsverket tillstyrkte bifall till besvären.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Ternert, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut:

Domskäl

Skäl. Uppdraget som biträde enligt rättshjälpslagen har gällt ett mål som faller inom tillämpningsområdet för den av domstolsverket fastställda taxan för bestämmande av ersättning vid gemensam ansökan om äktenskapsskillnad. Eftersom målet kommit att kräva avsevärt mer arbete än normalt, har TR:n frångått taxebeloppet och tillerkänt A.L. högre ersättning. TR:n har därvid fastställt den del av ersättningen som utgjort kompensation för arbete genom att för angiven tidsåtgång tillerkänna A.L. arvode motsvarande den timkostnadsnorm - ersättning per arbetstimme - som ingår i taxan. Beträffande uppkommen tidsspillan har ersättning tillerkänts i enlighet med taxans föreskrifter.

I rättsfallet NJA 1979 s 588 har HD uttalat att i tvistemål, som inte omfattas av taxan, tidsspillan bör ersättas för sig och inte inräknas i ersättningen för arbete, även om denna blivit bestämd med ledning av taxans timkostnadsnorm. I det nu aktuella målet är visserligen taxan för gemensam ansökan om äktenskapsskillnad tillämplig, men själva taxebeloppet har inte kommit till användning. I detta anses ersättning för tidsspillan intill en timme inlagd. I förevarande fall har ersättningen för arbete i stället för genom taxebeloppet helt bestämts efter antalet arbetade timmar och den i taxan ingående timkostnadsnormen. Såsom uttalats av HD i rättsfallet NJA 1979 s 588 kan det förhållandet att timkostnadsnormen tillämpats inte i och för sig anses innebära att ersättning härigenom utgått även för tidsspillan som föranletts av uppdraget och som inte varit obetydlig. Även i förevarande fall bör ersättning för tidsspillan inte till någon del anses ingå i det A.L. för arbete tillerkända beloppet utan skall beräknas för sig.

På anförda skäl skall A.L:s yrkande om ersättning för ytterligare en timmes tidsspillan enligt den i taxan ingående normen för tidsspillan bifallas.

Slut. Med ändring av HovR:ns beslut tillerkänner HD A.L. ersättning av allmänna medel med ytterligare 235 kr, avseende tidsspillan.

HD (JustR:n Welamson, Vängby, Ehrner, referent, Magnusson och Bergqvist) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.