NJA 1985 s. 140

Fråga huruvida dom hade karaktär av fullgörelsedom. 1 kap 1 § UB.

Den 25 aug 1977 dömdes till äktenskapsskillnad mellan G. och S.Ä.. En av rätten förordnad skiftesman förrättade d 29 april 1980 uppteckning av tillgångar och skulder i parternas bo. Vid bodelning d 23 dec 1980 tillskiftades G.Ä. bl a fastigheterna Lillbyn 16:1 och 16:2 i Ljusdal. S.Ä. tillskiftades bl a en villafastighet i Järfälla. I bodelningen beslutades att G.Ä. skulle erlägga 4 891 kr 6 öre i skifteslikvid till S.Ä., med rätt för G.Ä. att tillgodoräkna sig 2 068 kr 23 öre för erlagda amorteringar.

Båda parterna klandrade bodelningen. I dom d 13 maj 1982 ogillade Ljusdals TR käromålen och fastställde skiftet. TR:n förordnade vidare att vardera parten skulle stå sina kostnader.

Såväl G. som S.Ä. överklagade TR:ns dom. HovR:n för Nedre Norrland meddelade dom i målet d 8 dec 1982. Domslutet har under punkt i följande lydelse: "HovR:n ändrar på det sätt överklagade domen i huvudsaken att den av skiftesmannen verkställda bodelningen förklaras skola jämkas i följande avseenden. Den G.Ä. gottskrivna posten 'fastigheterna Lillbyn 16:1 och Lillbyn 16:2, Färila socken, Ljusdals kommun' nedsättes till 340 000 kr och den honom påförda posten 'giftorättsandelen' till 253 517 kr 20 öre i följd varav summorna av G.Ä. gottskrivna respektive påförda poster blir 423 962 kr 98 öre och 454 071 kr 92 öre. S.Ä. skall således i skifteslikvid till G.Ä. utge 30 108 kr 94 öre. - Enligt åsämjande har S.Ä. härutöver att till G.Ä. för guldna amorteringar utge 2 068 kr 23 öre."

HovR:n ändrade vidare på det sätt överklagade domen i fråga om rättegångskostnaderna att HovR:n förpliktade S.Ä. att för G.Ä:s rättshjälpskostnader vid TR:n bl a utge ersättning till G.Ä. med 2 490 kr.

Sedan S.Ä. överklagat HovR:ns dom fann HD i beslut d 28 juli 1983 ej skäl meddela prövningstillstånd, i följd varav HovR:ns dom skulle stå fast.

Kronofogdemyndigheten i Sollentuna distrikt (kronoassistenten F.) utmätte på grundval av HovR:ns lagakraftvunna dom genom beslut d 3 maj 1984 den S.Ä. tillhöriga tomträtten Jakobsberg 2:2549 i Järfälla kommun för G.A:s sammanlagda fordran enligt domen efter avrundning 34 667 kr.

S.Ä. anförde besvär i Svea HovR och yrkade att utmätningen skulle hävas. Hon gjorde gällande att någon exekutionstitel, som kunde ligga till grund för utmätning hos henne, inte fanns.

HovR:n (hovrättsråden Holmbergh, Wedin, referent, och Krön samt hovrättsassessorn Rabenius) lämnade i beslut d 2 juli 1984 besvären utan bifall.

HD

S.Ä. (ombud advokaten S.W.) anförde besvär och yrkade bifall till sin i HovR:n förda talan.

G.Ä. (ombud advokaten B.F.) bestred ändring.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Nordling, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut: Skäl. Till grund för den i målet aktuella utmätningen ligger en dom som innefattar dels - i huvudsaken - en förklaring att den av skiftesmannen verkställda bodelningen skall jämkas I vissa avseenden, dels - i fråga om rättegångskostnader - en förpliktelse för S.Ä. att betala G.Ä. dennes rättshjälpskostnader vid TR:n.

För att en dom eller en annan exekutionstitel skall kunna verkställas krävs att den innefattar en skyldighet att fullgöra en förpliktelse. En dom varigenom endast har förklarats eller fastställts att en viss skyldighet föreligger utan att svaranden har ålagts att fullgöra förpliktelsen utgör däremot inte en exekutionstitel. Fråga är i målet i vad mån den i utmätningsärendet åberopade domen kan läggas till grund för verkställighet.

I den del av domen som avser jämkning av den verkställda bodelningen har - såvitt nu är av intresse - förklarats att S.Ä. till G.Ä. skall utge dels 30 108 kr 94 öre i skifteslikvid, dels 2 068 kr 23 öre för guldna amorteringar. Domen utgör i denna del en fastställelsedom och innefattar inte härutöver ett åläggande att fullgöra den fastställda skyldigheten. Domen i denna del kan på grund härav inte läggas till grund för verkställighet. Utmätningen såvitt avser ett sammanlagt belopp om 32 177 kr skall därför hävas.

Den del av domen som reglerar rättegångskostnaderna innefattar en förpliktelse för S.Ä. att ersätta G.Ä. dennes rättshjälpskostnader vid TR:n med 2 490 kr. Hinder har således inte förelegat att lägga domen i denna del till grund för verkställighet. Utmätningen för de rättshjälpskostnader som S.Ä. enligt domen skall ersätta G.Ä. skall därför stå fast.

Slut. Med ändring av HovR:ns beslut upphäver HD utmätningen såvitt avser ett belopp om 32 177 kr.

HD (JustR:n Fredlund, Welamson, Palm, Magnusson och Bergqvist, referent) fattade följande slutliga beslut:

Domskäl

Skäl. I den dom som låg till grund för utmätningen har i anledning av G.A:s talan den av skiftesman beslutade bodelningen jämkats på så sätt att fastigheterna Lillbyn 16:1 och 16:2 har åsatts ett lägre värde än det av skiftesmannen bestämda. Detta har fört med sig omräkning av andra poster i bodelningen och resultatet har blivit att G.Ä. berättigats erhålla skifteslikvid av S.Ä. med 30 108 kr 94 öre, varjämte han berättigats erhålla ett ytterligare belopp av 2 068 kr 23 öre i ersättning för gjorda låneamorteringar. G.A:s talan har, såsom den måste förstås, utgjort enbart en talan om klander av bodelningen i syfte att få till stånd en ändring av dennas innehåll. Domen innehåller i överensstämmelse med detta inte något åläggande för S.Ä. att betala skifteslikviden eller ersättningen för amorteringarna. Den är därmed i hithörande del inte någon exekutionstitel och kan således inte föranleda någon verkställighet. Beslut om utmätning för uttagande av en G.Ä. tillkommande fordran på de nu nämnda beloppen, efter avrundning 32 177 kr, borde alltså inte ha fattats.

I den del av domen som reglerar rättegångskostnaderna har däremot S.Ä. förpliktats utge ersättning till G.Ä. med 2 490 kr motsvarande vad han har fått bära av sina rättshjälpskostnader vid TR:n. Något hinder att lägga denna del av domen till grund för verkställighet har inte funnits.

Utmätningsbeslutet skall på grund av det anförda upphävas såvitt det avser utmätning för uttagande av en fordran på 32 177 kr men i övrigt stå fast.

Slut. HD ändrar på det sätt HovR:ns beslut att HD upphäver utmätningsbeslutet till den del det avser utmätning för uttagande av en fordran på 32 177 kr.