NJA 2008 s. 792

Fråga om verkställighet av stadfäst förlikning i mål om klander av bodelning.

Sedan det dömts till äktenskapsskillnad mellan A.H. och A.F. förrättades bodelning mellan dem. Enligt bodelningen skulle A.F. betala 598 618 kr till A.H. A.F. väckte talan mot A.H. vid Huddinge tingsrätt om klander av bodelningen avseende vissa poster. Under muntlig förberedelse vid tingsrätten träffade parterna en förlikning, som tingsrätten stadfäste genom dom. I domen förordnade tingsrätten att A.F. skulle i ett för allt senast den 14 december 2005 till A.H. utge 200 000 kr i skifteslikvid. Den av bodelningsförrättaren upprättade bodelningen skulle i övrigt gälla.

Kronofogdemyndigheten i Stockholm

A.H. ansökte hos Kronofogdemyndigheten i Stockholm om verkställighet mot A.F., varvid hon åberopade tingsrättens dom. Kronofogdemyndigheten avvisade i beslut den 30 juni 2006 hennes ansökan på följande skäl.

Skäl

För att kronofogdemyndigheten ska kunna verkställa en dom måste den enligt UB:s regler (UB l:1) innehålla en förpliktelse för någon att fullgöra något. Vad avser dom som fastställer skifteslikvid har HD genom ett avgörande (NJA 1985 s. 140) uttalat att en sådan inte kan utgöra en exekutionstitel eftersom kärandens talan utgjort enbart en talan om klander av bodelningen i syfte att få till stånd en ändring av dennas innehåll. Domen innehåller i överensstämmelse med detta inte något åläggande för svaranden att betala skifteslikviden. Då sådan förpliktelse saknas i det av sökanden åberopade beslutet ska ansökan om verkställighet avvisas.

Stockholms tingsrätt

A.H. överklagade kronofogdemyndighetens beslut vid Stockholms tingsrätt. Hon yrkade att tingsrätten skulle upphäva beslutet och återförvisa ärendet till kronofogdemyndigheten för handläggning.

Tingsrätten (rådmannen Inge Simfors) anförde - efter en redogörelse för vad som förevarit i målet - följande i beslut den 30 oktober 2006.

Skäl

HD har i NJA 1985 s. 140 prövat frågan om verkställbarheten av en dom i mål om klander av bodelning. HD konstaterade därvid att den talan om klander, som utgjorde grund för den dom som åberopades som exekutionstitel, fördes i syfte att få till stånd en ändring av bodelningens innehåll. HD uttalade vidare att domen i överensstämmelse med detta inte innehöll något åläggande för motparten att betala skifteslikviden och var därför inte någon exekutionstitel som kan verkställas.

Huddinge tingsrätts dom den 1 december 2005 innehåller enligt sin lydelse i och för sig en förpliktelse för A.F. att erlägga betalning till A.H. Det kan dock konstateras att den talan som resulterade i Huddinge tingsrätts dom avsåg att till förmån för A.F. åstadkomma en ändring i bodelningsförrättarens beslut. Detta beslut hade, även om det hade vunnit laga kraft, inte utgjort en exekutionstitel. Mot bakgrund härav bör, i enlighet med HD:s bedömning i NJA 1985 s. 140, inte heller Huddinge tingsrätts dom innebärande en ändring i bodelningsförrättarens beslut utgöra en exekutionstitel (jfr Walin m.fl., Utsökningsbalken, 1999, s 24 och Örjan Teleman, Bodelning under äktenskap och vid skilsmässa, 2003, s. 288).

Det finns således inte skäl till ändring av Kronofogdemyndighetens beslut.

Slut

A.H:s överklagande lämnas utan bifall.

- - -

Svea hovrätt

A.H. överklagade i Svea hovrätt och yrkade bifall till sin vid tingsrätten förda talan.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Göran Karlstedt, hovrättsrådet Linda Hallstedt och adjungerade ledamoten Per Swenson, referent) anförde följande i beslut den 1 december 2006.

Hovrätten, som instämmer i tingsrättens bedömning, avslår överklagandet.

Högsta domstolen

A.H. överklagade och yrkade att HD, med ändring av hovrättens beslut, skulle återförvisa målet till Kronofogdemyndigheten.

A.F. bestred ändring.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, rev.sekr. Carola Thelin, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut.

Domskäl

Skäl

Skälen inleds med en redogörelse för vad som förevarit i målet. Härefter har skälen följande lydelse.

HD har i ett tidigare avgörande kommit fram till att en dom i ett mål om talan om klander av bodelning inte utgjorde exekutionstitel (NJA 1985 s. 140). HD uttalade härvid bl.a. att talan om klander av bodelningen endast syftade till att få till stånd en ändring av bodelningens innehåll. Domen innehöll i överensstämmelse med detta inte någon förpliktelse för part att utge något.

I detta mål är omständigheterna delvis annorlunda då domslutet utformats i enlighet med parternas överenskommelse och till sin lydelse förpliktar A.F. att senast ett visst angivet datum utge skifteslikvid till A.H. Fråga är således om domen under dessa förhållanden skall anses utgöra exekutionstitel, trots att den meddelats i mål som väckts genom klander av bodelning.

Enligt 3 kap. 1 § UB, andra punkten, utgör en förlikning som stadfästs genom dom en exekutionstitel. Det är med andra ord förlikningen i sig, det vill säga parternas avtal, som genom stadfästelsen blir verkställbart.

Enligt 17 kap. 6 § RB får domstolen stadfästa en av parterna träffad förlikning ”varom det tvistas”. Domstolen får härutöver även stadfästa förlikningar som omfattar andra rättsförhållanden än sådana som processen gäller, s.k. supplerande moment (jfr bI.a. NJA 1957 s. 470 och NJA 2003 C 48 samt Ekelöf m.fl., Rättegång V, 7 uppl. s. 74 och Fitger, Rättegångsbalken med suppl. t.o.m. februari 2008 s. 17:22 b).

Frågan om vid vilken tidpunkt en förpliktelse skall infrias har naturligen ofta stor betydelse för den som tvistar om ett ersättningsanspråk och således ett nära samband med tvisten om själva förpliktelsen. Med hänsyn härtill bör tiden för infriande anses utgöra ett sådant moment som det står fritt för parterna att avtala om, och som kan stadfästas i dom. Om så skett saknas anledning att inte betrakta domen som en verkställbar exekutionstitel i enlighet med bestämmelsen i 3 kap. 1 § UB. Kronofogdemyndigheten borde mot bakgrund av det sagda inte ha avvisat A.H:s ansökan om verkställighet. Målet skall därför återförvisas till kronofogdemyndigheten för fortsatt handläggning.

Domslut

HD:s avgörande

Med ändring av hovrättens beslut undanröjer HD kronofogdemyndighetens avvisningsbeslut och återförvisar målet till kronofogdemyndigheten för fortsatt handläggning.

Domskäl

HD (justitieråden Gertrud Lennander, Dag Victor, Ann-Christine Lindeblad, referent, Kerstin Calissendorff och Lena Moore) meddelade den 7 juli 2008 följande beslut.

Skäl

Skälen inleds med en redogörelse för vad som förevarit i målet. Härefter har skälen följande lydelse.

Enligt 3 kap. 1 § första stycket 2 UB utgör en förlikning som stadfästs genom dom en exekutionstitel som, under förutsättning att den innefattar betalningsskyldighet eller annan förpliktelse (1 kap. 1 §), är verkställbar enligt balkens bestämmelser.

Kronofogdemyndigheten och domstolarna har vid ställningstagandet i verkställighetsfrågan hänvisat till rättsfallet NJA 1985 s. 140, där HD fann att en dom i ett mål om klander av bodelning inte utgjorde en exekutionstitel som kunde verkställas.

I det angivna rättsfallet uttalade HD att den klandertalan som utgjorde grund för den dom som åberopades som exekutionstitel - såsom talan enligt HD måste förstås - enbart utgjorde en talan om klander av bodelningen i syfte att få till stånd en ändring av dennas innehåll samt att domen i överensstämmelse med detta inte innehöll något åläggande för motparten att betala skifteslikvid.

Utgången i 1985 års rättsfall skall ses mot bakgrund av att en bodelningshandling inte utgör en exekutionsurkund. Rättsfallet får förstås så att frågan huruvida verkställighet enligt UB kan ske av en dom i ett mål om klander av bodelning blir beroende av hur talan i målet utförts och domslutet därmed utformats. När en klanderprocess, som i 1985 års fall, rör sig enbart inom ramen för själva bodelningen - och processen därmed endast gäller att fastställa fördelning av egendom och vilken skifteslikvid som skall utgå - följer av rättsfallet att domen, lika lite som bodelningen, utgör en exekutionstitel som kan verkställas. Rättsfallet kan däremot inte tas till intäkt för att det aldrig i ett mål om klander av bodelning skulle gå att utverka ett verkställbart avgörande. Inget torde hindra att en klandertalan kombineras med ett yrkande om fullgörelse och att därmed ett domslut i en sådan process innefattar en betalningsförpliktelse som medför att domen får karaktär av fullgörelsedom och alltså i den delen kan verkställas.

I förevarande fall har visserligen klandertalan ursprungligen endast syftat till att få till stånd en ändring av bodelningen. Parterna har emellertid under klandermålets handläggning träffat en förlikning innefattande en förpliktelse för A.F. att senast ett visst angivet datum utge skifteslikvid till A.H. Förlikningen måste anses avse den sak om vilken talan förts i den mening som avses i 17 kap. 6 § RB. Det har därför inte förelegat något hinder för domstolen att på sätt skett genom dom stadfästa förlikningen.

Kronofogdemyndigheten borde mot bakgrund av vad nu sagts inte ha avvisat A.H:s ansökan om verkställighet. Målet skall därför återförvisas till Kronofogdemyndigheten för fortsatt handläggning.

Domslut

HD:s avgörande

Med ändring av hovrättens beslut undanröjer HD Kronofogdemyndighetens avvisningsbeslut och återförvisar målet till Kronofogdemyndigheten för fortsatt handläggning.

HD:s beslut meddelat: den 7 juli 2008.

Mål nr: Ö 5140-06.

Lagrum: 1 kap. 1 § och 3 kap. 1 § UB, 17 kap. 6 § RB.

Rättsfall: NJA 1985 s. 140.