NJA 1985 s. 395

Bestämmelsen i 4 § 1 stämpelskattelagen (1964:308) - numera 6 § 1 lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter - angående undantag från skatteplikt vid förvärv av fastighet från make, om förvärvet sker i syfte att för sammanläggning åstadkomma enhetliga lagfartsförhållanden för makarnas fasta egendom, kan inte ges motsvarande tillämpning när förvärv sker för fastighetsombildning genom fastighetsreglering.

HovR:n

Genom köpekontrakt och köpebrev d 22 dec 1982 överlät A.K. till sin hustru G.K. för en köpeskilling av 290 000 kr hälften av fastigheten Fagerhult Södra 1:11 i Fliseryds socken, Mönsterås kommun. I köpekontraktet angavs att förvärvet skedde i syfte att för fastighetsreglering åstadkomma enhetliga förhållanden beträffande makarnas fasta egendom.

I samband med att G.K. ingav köpehandlingarna till inskrivningsmyndigheten i Oskarshamns domsaga med anhållan om lagfart begärde hon att fånget jämlikt 4 § 1 stämpelskattelagen skulle befrias från stämpelskatt.

Inskrivningsmyndigheten beviljade d 29 dec 1982 G.K. lagfart på den överlåtna fastighetsandelen och fastställde stämpelskatten till 4 350 kr.

G.K. anförde besvär i Göta HovR och yrkade att stämpelskatt ej skulle uttagas på förvärvet.

Kammarkollegiet bestred bifall till yrkandet.

HovR:n (hovrättsråden Löwendahl, Åkesson och Rundgren samt hovrättsassessorn Klagsmark, referent) anförde i beslut d 5 juli 1983:

Domskäl

Skäl. G.K. har i HovR:n anfört: Hon och hennes make ägde tidigare hälften var av Fagerhult Södra 1:11. I dec 1982 förvärvade hon ett område av fastigheten Fliseryd 1:28. Avsikten med förvärvet av makens andel i Fagerhult Södra 1:11 var att åstadkomma enhetliga lagfartsförhållanden inför en sammanföring av denna fastighet med det förvärvade området. Förvärven utgjorde även led i jord- och skogsbrukets yttre rationalisering.

I HovR:n har åberopats ett intyg av lantmätaren G.S. angående den fastighetsregleringsförrättning, där del av Fliseryd 1:28 överförts till Fagerhult Södra 1:11. G.S. anför: "En förutsättning för att fastighetsregleringen skulle kunna genomföras med upprättat köpekontrakt som grund, i vilket G.K. förvärvat aktuell del av Fliseryd 1:28, har varit att G.K. även står som ensam lagfaren ägare till Fagerhult Södra 1:11. G.K. har av undertecknad förrättningslantmätare uppmanats att åstadkomma enhetliga lagfartsförhållanden jämfört med ägarförhållandet i åberopat köpekontrakt. Sedan detta har skett genom köpekontrakt d 22 dec 1982 har fastighetsregleringen genomförts och avslutats d 22 april 1983."

Fastighetsbildningen har avsett ombildning av fastigheterna och skett genom fastighetsreglering. Enär stämpelskattelagen ej stadgar skattebefrielse vid förvärv från make i syfte att för sådan förrättning åstadkomma enhetliga lagfartsförhållanden skall besvären lämnas utan bifall.

Slut. HovR:n lämnar besvären utan bifall.

HD

G.K. anförde besvär och yrkade bifall till sin i HovR:n förda talan.

Kammarkollegiet bestred bifall till besvären.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Öhrnström, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut: HD fastställer HovR:ns beslut.

HD (JustR:n Erik Nyman, Vängby, Palm, referent, Magnusson och Beckman) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.