NJA 1985 s. 539

Återställande av försutten tid har vägrats i fall då en vadeinlaga har postats i en brevlåda efter tömningstid dagen före midsommarafton och ej kommit in till TR:n på annan ort förrän påföljande tisdag, en dag för sent.

HD

(Jfr 1983 s 904)

B.H. dömdes av Linköpings TR d 31 maj 1985 för förskingring till villkorlig dom och böter. Enligt lämnad fullföljdshänvisning utgick vadetiden med hänsyn till mellankommande helg d 24 juni 1985. Vadeinlaga från B.H. inkom till TR:n d 25 juni 1985. I beslut d 28 samma månad avvisade TR:n B.H:s vadetalan på den grund att inlagan inkommit för sent. Talan fördes ej mot avvisningsbeslutet. Domen vann laga kraft.

B.H. ansökte i HD om återställande av försutten tid för fullföljd av talan mot domen.

HD (JustR:n Höglund, Palm, Ehrner, Magnusson, referent, och Beckman) fattade följande slutliga beslut: Till stöd för sin ansökan har B.H. anfört bl a följande. Försändelsen med vadeinlagan lades i en brevlåda i Vaggeryd mellan kl 18.30 och 19.30 torsdagen d 20 juni 1985, dvs dagen före midsommarafton. Före postandet kontrollerades att brevlådan tömdes kl 11 dag före sön- och helgdag. Enligt vad B.H. sedermera inhämtat från postbehandlingschefen i Vaggeryd skedde emellertid ingen postlådetömning i Vaggeryd under midsommaraftonen. Genom denna felaktighet kom försändelsen inte att postbehandlas förrän måndagen d 24 juni 1985.

Anledning saknas att ifrågasätta riktigheten av de uppgifter som B.H. har lämnat. Försändelsen har postats så sent under torsdagen att B.H. inte har kunnat räkna med postbehandling samma dag. Med hänsyn härtill och till risken för försening i postgången, särskilt med tanke på den mellankommande midsommarhelgen, har B.H. inte kunnat förlita sig på att försändelsen skulle nå TR:n i Linköping efterföljande måndag. B.H. kan följaktligen inte anses ha haft laga förfall för sin underlåtenhet att i rätt tid komma in med sin vadeinlaga.

På grund av det anförda lämnar HD ansökningen utan bifall.