NJA 1985 s. 543

Dispasch har ansetts kunna bli föremål för resning. - HD har funnit att i resningsärendet åberopad ny bevisning, om den hade förebragts i dispaschärendet, sannolikt skulle ha lett till annan utgång i fråga om den invändning som legat till grund för dispaschörens avgörande. Resning har beviljats utan bedömning av vilken utgång dispaschärendet skulle ha fått, om dispaschören hade prövat en av sökandens motpart i andra hand åberopad invändning.

HD

Dispaschören i Göteborg utgav d 6 aug 1982 dispasch för bestämmande av ersättningsskyldighet för Försäkringsbolaget Hansa ömsesidig sakförsäkring på grund av båtförsäkring av en A.H. och P.R. tillhörig segelbåt Mistral 33 S 1 med anledning av haveri i Nordströmmarna d 8 aug 1980. Dispaschen vann laga kraft.

I ansökan som inkom till HD d 13 juli 1984 anhöll A.H. och P.R. om resning.

Hansa bestred bifall till ansökningen.

Ärendet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Olsson, hemställde i betänkande, att HD måtte fatta följande beslut: Frågan i dispaschärendet gällde i första hand, om haveriet förorsakats av grundstötning och om segelbåten därvid varit sjövärdig eller om haveriet berott på att båten sprungit läck i öppen sjö medan den var flott. I dispaschen yttrade dispaschören, att sökandena inte ens med blygsamt uppställda krav på bevisstyrka förmått göra sannolikt att haveriet orsakats av grundstötning eller annan yttre händelse för vilken Hansa enligt de för båtförsäkringen gällande försäkringsvillkoren hade att svara. Dispaschören fann i stället att haveriet förorsakats av att båten plötsligt sprungit läck i öppen sjö medan den var flott. För denna skadehändelse har Hansa enligt försäkringsvillkoren inte något ansvar. Vid sådant förhållande saknade dispaschören anledning att ingå i prövning av frågan om båten vid skadetillfället varit i sjövärdigt skick.

Sökandena har till stöd för sin ansökan åberopat uppgifter från två nya vittnen till haveriet. HD finner sannolikt att förebringande av den sålunda åberopade bevisningen skulle ha lett till annan utgång såvitt gäller frågan om haveriet primärt förorsakats av grundstötning. Med hänsyn härtill och då någon bedömning av vilken utgång dispaschärendet skulle ha fått, om dispaschören tagit ställning till frågan om båtens sjövärdighet, inte bör äga rum i detta mesningsämende, beviljar HD den sökta mesningen och förordnar att dispaschärendet skall ånyo upptagas av dispaschören.

HD (JusR:n Holmberg, Knutsson, Gad, Freyschuss, referent, och Lind) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.