NJA 1985 s. 657

Fråga om tillämpning av 8 § 1 st 8 rättshjälpslagen.

Aneby-Hus AB yrkade vid Mjölby TR förpliktande för montören B.F. att till bolaget utge 23 325 kr jämte ränta. B.F. bestred bolagets talan.

Tvisten i målet gällde huruvida kostnad för fasadtegel skulle anses ingå i köpeskillingen för ett av bolaget till B.F. försålt huspaket, ett monteringsfärdigt trähus.

TR:n förpliktade i dom d 18 april 1984 B.F. att till bolaget betala 23 325 kr jämte ränta.

Göta HovR

B.F. fullföljde talan i Göta HovR.

I ansökan som inkom till HovR:n d 18 maj 1984 hemställde B.F. om allmän rättshjälp.

HovR:n (hovrättsrådet Noltorp) beviljade i beslut d 6 juli 1984 B.F. allmän rättshjälp i angelägenhet rörande fordran pga leveransavtal.

Domstolsverket anförde besvär och yrkade att HovR:ns beslut om allmän rättshjälp måtte undanröjas.

Verket anförde: Leveransen avser ett s k monteringsfärdigt hus och tvisten rör omfattningen av denna. B.F. äger fastigheten Purjolöken 12 i Mjölby och det monteringsfärdiga huset skulle enligt avtalet uppföras på fastigheten. - Enligt 8 § 1 st 8 rättshjälpslagen får allmän rättshjälp ej beviljas ägaren av en fastighet eller byggnad i angelägenhet som avser fastigheten eller byggnaden, om han har eller borde ha haft rättsskyddsförsäkring eller något annat liknande rättsskydd som omfattar angelägenheten. Genom denna bestämmelse avses att från rättshjälpsområdet utesluta de fall, där ett tillfredsställande rättsskydd finns att tillgå vid sidan av rättshjälpen. Föredragande departementschefen anförde att bestämmelsen omfattar alla tvister som har samband med en fastighet eller en byggnad. Den avser således inte bara s k jordabalkstvister om fel i fastighet utan varje angelägenhet med anknytning till en fastighet eller en byggnad. Som exempel nämns immissionstvister, grannelagstvister, entreprenadtvister, tvister om jakträtt och fiskerått samt tvister om arbetsbeting avseende fastigheter eller byggnader. Lagrådet anförde i anslutning till detta uttalande att det kan råda delade meningar om huruvida en tvist om köp av speciella inventarier till en fastighet skall bedömas som angelägenhet som avser fastigheten (prop 1982/83:61 s 44 och 53). Det angivna tyder på att avsikten varit att ge bestämmelsen ett vidsträckt tillämpningsområde. - Förevarande tvist gäller omfattningen av leverans av tillbehör till fast egendom. Bestämmelsen utesluter enligt domstolsverkets mening sådana tvlster från rättshjälpen. På grund härav, och då B.F. har eller borde ha rättsskyddsförsäkring eller något annat liknande rättsskydd som omfattar angelägenheten föreligger hinder mot allmän rättshjälp.

B.F., som beretts tillfälle att inkomma med förklaring, lät sig inte avhöra.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Hållstrand, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut: Skäl. Enligt 8 § 1 st 8 rättshjälpslagen i dess lydelse från d 1 maj 1983 får allmän rättshjälp ej beviljas ägaren av en fastighet eller byggnad i angelägenhet som avser fastigheten eller byggnaden, om han har eller borde ha haft rättsskyddsförsäkring eller något annat liknande rättsskydd som omfattar angelägenheten.

Tvisten mellan B.F. och Aneby-Hus rör frågan om fasad tegel ingick i Aneby-Hus åtagande att leverera ett sk monteringsfärdigt hus till B.F. att sättas upp på dennes fastighet. Tvisten är således att hänföra till sådan angelägenhet som normalt omfattas av det rättsskydd en villahemförsäkring ger. Någon omständighet har inte framkommit som talar för att B.F. trots detta skulle beviljas allmän rättshjälp. HovR:ns beslut bör därför upphävas.

Domslut

HD:s avgörande. HD upphäver HovR:ns beslut.

HD (JustR:n Holmberg, Erik Nyman, referent, Vängby, Magnusson och Lind) fattade följande slutliga beslut:

Domskäl

Skäl. Domstolsverket har gjort gällande att enligt 8 § 1 st 8 rättshjälpslagen hinder föreligger mot allmän rättshjälp och har anfört att B.F. har eller borde ha haft rättsskyddsförsäkring eller något annat liknande rättsskydd som omfattar den angelägenhet som ansökningen om rättshjälp avser.

Enligt nämnda stadgande får allmän rättshjälp ej beviljas ägaren av en fastighet eller byggnad i angelägenhet som avser fastigheten eller byggnaden, om han har eller borde ha haft rättsskyddsförsäkring eller något annat liknande rättsskydd som omfattar angelägenheten. Av förarbetena till lagrummet (prop 1982/83:61 s 32) framgår, att syftet med regeln har varit att avlasta den statliga rättshjälpen i fall när tillfredsställande rättsskydd finns att tillgå vid sidan av rättshjälpen. Detta har befunnits vara möjligt på det område som utgörs av tvister rörande fastigheter och byggnader, eftersom så gott som alla husägare har sin egendom försäkrad genom sakförsäkring. Förarbetena ger vid handen att den föreskrift i lagrummet, som innebär att den rättsliga angelägenheten skall avse fastighet eller byggnad, skall ges en vidsträckt innebörd.

B.F. har av Aneby-Hus AB köpt ett monteringsfärdigt hus, vilket uppförts på en fastighet som ägdes av B.F.. Mellan parterna har uppkommit tvist huruvida det avtal som träffats mellan dem omfattar fasadtegel till huset. Tvisten är att hänföra till angelägenhet som avses i 8 § 1 st 8 rättshjälpslagen och som normalt omfattas av det rättsskydd som kan erhållas genom en villahemförsäkring. På grund härav och då annat inte framkommit föreligger hinder för bifall till B.F:s ansökan om allmän rättshjälp. HovR:ns beslut skall därför upphävas.

Domslut

HD:s avgörande. HD upphäver HovR:ns beslut.