NJA 1985 s. 661

Återställande av försutten tid. I strid mot 11 § 1 st delgivningslagen (1970:428) skedde delgivning av lagsökningsutslag genom att det överbringades till gäldenären, i stället för till den som var anmäld som ombud för honom, och underrättades ej ombudet härom. Laga förfall har inte ansetts föreligga för gäldenärens underlåtenhet att i rätt tid ansöka om återvinning.

HD

(Jfr 1963 s 294)

Göteborgs TR meddelade d 27 dec 1984 utslag i lagsökningsmål mellan Svenska Handelsbanken och bl a Fasad- och Markkonsult i Göteborg Aktiebolag. Utslaget vann laga kraft.

Bolaget (ombud advokaten B.B.) hemställde i ansökan som inkom till HD d 4 mars 1985 om återställande av försutten tid för ansökan om återvinning.

Till stöd för sin ansökan anförde bolaget, att lagsökningsutslaget tillställts bolaget men inte B.B., vilken var anmäld som ombud i lagsökningsmålet, samt att B.B:s huvudman inte själv förstått vad han skulle göra för att undvika att utslaget vann laga kraft.

HD (JustR:n Brundin, Sven Nyman, Palm, Broomé och Beckman, referent) fattade följande slutliga beslut: I 9 § 1 st delgivningslagen (1970:428) föreskrivs såvitt nu är i fråga att, när delgivning skall ske med juridisk person, handlingen skall överbringas till någon som har rätt att företräda den juridiske personen.

Enligt 11 § 1 st delgivningslagen bör, om den med vilken delgivning skall ske har ombud i målet eller ärendet, handling som ombudet är behörigt att motta överbringas till ombudet. Överbringas handlingen till huvudmannen, bör enligt samma lagrum ombudet underrättas.

Lagsökningsutslaget har i förevarande fall delgetts bolaget genom att handlingen överbringades till bolagets verkställande direktör, fastän B.B. var anmäld som ombud i lagsökningsmålet. Såvitt handlingarna utvisar har B.B. inte tillställts utslaget eller erhållit någon underrättelse om det.

Det framgår visserligen av förarbetena till de refererade bestämmelserna i 11 § delgivningslagen att de avsetts bli tillämpade utom i speciella undantagsfall av en art som det inte var fråga om i detta lagsökningsmål (se prop 1970:13 s 136 ff). Eftersom bestämmelserna ändå utformats som en rekommendation, kan det inte anses att en part äger förlita sig på dem i sådan utsträckning att det är ursäktligt om han inte tar kontakt med sitt ombud när han själv erhåller en sådan handling som det här var fråga om (jfr NJA 1963 s 294 och HD:s beslut d 10 febr 1984 SÖ 59).

På grund av det anförda lämnar HD ansökningen utan bifall.