NJA 1985 s. 745

Fråga om beviljande av allmän rättshjälp i mål angående besvär över beslut om utmätning.

HovR:n

B.W. erhöll d 3 juli 1974 lagfart på fastigheten Vaxholm Rindö 2:58. Hon var vid tiden för förvärvet sammanboende med L.L.. För uttagande av L.L:s skatteskulder och vissa avgifter utmättes fastigheten d 5 jan 1984. Kronofogdemyndigheten utgick därvid från att L.L. var den som köpt fastigheten och att denna lagfarits för B.W. endast av den anledningen att L.L. var egen företagare och hade stora skulder, varför L.L. var den verklige ägaren.

B.W. yrkade i Svea HovR upphävande av utmätningen. I förklaring över B.W:s besvär förmenade riksskatteverket att L.L. och B.W. borde anses som samägare till den utmätta fastigheten samt hemställde att HovR:n måtte ändra utmätningen till att avse gäldenärens hälftendel.

I HovR:n ansökte B.W. om allmän rättshjälp och hemställde att advokaten M.F. skulle förordnas till biträde enligt rättshjälpslagen.

HovR:n (hovrättslagmannen von Möller, hovrättsrådet Hollbeck, referent, hovrättsassessorn Westerberg och adj led Sköllerholm) anförde i beslut d 14 mars 1984: HovR:n, som finner att B.W:s behov av bistånd i förevarande mål kan tillgodoses inom ramen för rådgivning, lämnar hennes ansökan om allmän rättshjälp utan bifall.

HD

B.W. anförde besvär och yrkade bifall till sin ansökan om allmän rättshjälp.

Domstolsverket bestred ändring.

M.F. yrkade ersättning enligt rättshjälpslagen för biträde åt B.W. i HD.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Orremo, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut:

Domskäl

Skäl. Utmätningen har grundats på antagandet att L.L. haft s k dold äganderätt till fastigheten. Genom HD:s beslut d 18 sept 1985 nr SÖ 418 och 419 har fastslagits att fastighet eller del av fastighet inte får utmätas för dold ägares gäld. Vid tiden för B.W:s ansökan om rättshjälp var emellertid rättsläget i detta hänseende svårbedömbart, och B.W. har i målet otvivelaktigt haft ett behov av bistånd som inte kunnat tillgodoses inom ramen för rådgivning enligt rättshjälpslagen. Också i övrigt har förutsättningar för bifall till hennes ansökan om rättshjälp med biträdesförordnande förelegat. Det förhållandet, att enligt vad som upplysts B.W. numera betalt den skuld för vilken fastigheten utmätts och utmätningen därmed förfallit, föranleder inte annat bedömande än att ansökningen skall bifallas, i följd varav ersättning för biträdeskostnad i HovR:n skall fastställas enligt rättshjälpslagen i samband med att HovR:n skiljer målet från sig.

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut beviljar HD B.W. allmän rättshjälp i målet rörande utmätning av fast egendom och förordnar advokaten M.F. till biträde enligt rättshjälpslagen.

HD fastställer maximibeloppet för rättshjälpsavgiften till 1 110 kr och högsta beloppet för tilläggsavgiften till 5 550 kr.

För det biträde M.F. lämnat B.W. i HD fastställs ersättning enligt rättshjälpslagen till 365 kr.

Domstolsverket förpliktas att till B.W. utge ersättning för hennes rättshjälpskostnad i HD med 365 kr.

HD (JustR:n Welamson, referent, Persson, Bengtsson, Ehrner och Bergqvist) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.