NJA 1987 s. 164

När försäkringsgivare utfärdat fribrev beträffande en av arbetsgivare tecknad pensionsförsäkring för arbetstagare, har arbetstagaren ansetts berättigad att i arbetsgivarens konkurs själv göra gällande fordran med förmånsrätt enligt 12 § förmånsrättslagen (1970:979), svarande mot de ytterligare premier, som skulle ha betalts enligt försäkringsavtalet.

HD

Scancon Scandinavian Construction Sweden Aktiebolag, i fortsättningen kallat Scancon, försattes i konkurs vid Uddevalla TR d 7 juni 1982. Direktören A.L., Ackordscentralen för Västra Sverige, förordnades till förvaltare i konkursen.

J.J.G. bevakade i konkursen, med yrkande om förmånsrätt enligt 12 § förmånsrättslagen och betalning av lönegarantimedel, ett belopp om 13 782 kr 85 öre, avseende obetalda premier för tjänstepensionsförsäkring, vilka förfallit till betalning, två premier d 1 juni 1982 med 5 995 kr resp 6 239 kr och en premie d 1 okt 1982 med 1 548 kr 85 öre.

Konkursförvaltaren bestred bevakningen under åberopande att det bevakade beloppet inte avsåg en fordran som tillkom J.J.G. utan vederbörande försäkringsbolag.

Efter borgenärssammanträde, vid vilket ingen av parterna kom tillstädes, hänsköts tvisten till rätten. J.J.G. anförde i målet i huvudsak: Han har varit anställd hos Scancon sedan d 2 april 1973. Enligt överenskommelse skulle bolaget till hans förmån teckna en tjänstepensionsförsäkring med en grundpremie fixerad till 6 000 kr per år. Grundpremien skulle varje år öka med ett belopp som motsvarar det generella tillägg, som förutsätts i avtalet mellan RAF-SIF-SALF. För den förmodade premieökningen skulle varje eller vartannat år tecknas en tilläggsförsäkring. Överenskommelsen har fullgjorts såtillvida, att dels försäkringar tecknats d 19 juli 1973, d 30 okt 1975 och d 14 dec 1977 dels premier erlagts t o m 1981. Därefter har bolaget underlåtit att erlägga avtalade försäkringspremier. Enligt försäkringsbreven skulle premier erlagts beträffande två försäkringar d 1 juni 1982 och beträffande en försäkring d 1 okt 1982. De icke erlagda premiebeloppen uppgår till 5 995 kr, 6 239 kr och 1 548 kr 85 öre. J.J.G., som är född 1933 och vid konkursutbrottet varit anställd i nio år vid företaget, har enligt sitt anställningsavtal jämfört med kollektivavtalet om allmänna anställningsvillkor mellan SIF och VF rätt till en uppsägningstid om sex månader. Detta innebär att han åtminstone till en tidpunkt av sex månader från konkursutbrottet skall vara bibehållen sina anställningsförmåner. Hans anställningsförmåner uppgår till summan av hans lön och avgifterna till försäkringsinrättningen. Det är detta belopp som utgör vederlaget för hans arbete. Enligt stadig praxis har också fordran på obetalda avgifter på en av arbetsgivaren tecknad pensionsförsäkring för arbetstagaren betraktats som en av inrättningen övertagen lönefordran vilken är förenad med förmånsrätt i konkurs. I detta fall har vederbörande försäkringsinrättning förklarat sig inte ha något intresse av bevakning i konkursen. Följden av utebliven premieinbetalning blir att ett s k fribrev utfärdats. Detta leder i sin tur till att de framtida pensionsförmånerna för J.J.G. nedsätts. Den försäkrade har dock möjlighet att inom ett år återuppta premieinbetalningen. För att vara tillförsäkrad de pensionsförmåner som skulle ha utgått om arbetsgivaren fullgjort sina åtaganden under hela uppsägningstiden måste J.J.G. själv in betala premierna i fråga. Bevakningen grundas på att belopp, motsvarande premier som förfaller till betalning under tid då anställningen består, medför rätt till utdelning med förmånsrätt och tillika omfattas av lönegarantin. I andra hand bevakas belopp, motsvarande den del av försäkringspremierna som belöper på tid då anställningen består, nämligen beträffande de tre försäkringarna tillhopa 7523 kr 71 öre.

Konkursförvaltaren genmälde i huvudsak: Det bevakade beloppet avser inte en fordran som J.J.G. har. Fordringsanspråket tillkommer i stället försäkringsbolaget Trygg Hansa och det är sålunda försäkringsbolaget som i konkursen är rätt borgenär. Scancon har nämligen till fullföljande av sitt åtagande av anställningsavtalet med J.J.G. tecknat pensionsförsäkringar hos Trygg Hansa. Genom tjänstepensionsavtal som ingåtts mellan Scancon och Trygg Hansa har J.J.G:s pensionsförmån blivit överlåten på försäkringsbolaget. Till följd härav har Trygg Hansa kommit att överta J.J.G:s lönefordran till den del varom nu är fråga. Beträffande bevakat belopp kan i enlighet med underrättelse till statlig lönegaranti endast ett belopp om 7523 kr 71 öre vitsordas, motsvarande premier som belöper sig till tid då anställningen bestod. För det fall att det skulle anses att J.J.G. har en lönefordran enligt 12 § förmånsrättslagen föreligger i och för sig ingen anmärkning mot det framställda yrkandet om förmånsrätt enligt sagda lag.

TR:n (rådmannen Enderstein) anförde i slutligt beslut d 31 mars 1983:

Skäl. Pensionsavgifter av nu ifrågavarande art är att anse som en arbetstagaren tillkommande fordran på lön i den mån avgifterna belöper på tid då anställningen består.

Parterna är ense om att avgifter för sådan tid uppgått till tillhopa 7 523 kr 71 öre.

Om förmånsrätt för sådan fordran råder i och för sig icke tvist.

Fråga huruvida betalning kan utgå enligt lag om statlig lönegaranti vid konkurs är ej av beskaffenhet att skola prövas i nu förevarande ordning.

Slut. TR:n förklarar J.J.G. berättigad att i konkursen erhålla utdelning för 7 523 kr 71 öre att utgå med förmånsrätt enligt 12 § förmånsrättslagen.

Konkursförvaltaren anförde besvär i HovR:n för Västra Sverige och yrkade att HovR:n måtte helt ogilla J.J.G:s talan om bevakning i konkursen av obetalda premier för tjänstepensionsförsäkring och om förmånsrätt till betalning härför.

J.J.G. bestred ändring.

HovR:n (hovrättsråden Jagander och Gislev samt hovrättsassessorerna Ström och Rosendahl, referent) anförde i slutligt beslut d 4 okt 1983:

Skäl. Eftersom försäkringsinrättningen valt att utfärda s k fribrev finner HovR:n i likhet med TR:n J.J.G. berättigad att bevaka den fordran varom nu är fråga samt erhålla utdelning i konkursen med förmånsrätt enligt 12 § förmånsrättslagen.

HovR:ns beslut. HovR:n lämnar besvären utan bifall.

Konkursförvaltaren anförde besvär och yrkade att HD måtte förklara att J.J.G:s fordran avseende försäkringspremier inte har förmånsrätt enligt 12 § förmånsrättslagen (1970:979) och att betalning för ford ringen inte heller kan utgå enligt den statliga lönegarantin.

J.J.G. (ombud förbundsjuristen H.T.) bestred förvaltarens yrkande.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Boqvist, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut: Skäl. Sedan Scancon försatts i konkurs har försäkringen satts i fribrev. Därigenom har uppstått en situation som, såvitt avser de oguldna premierna, är att jämställa med de förhållanden som skulle ha varit förhanden om någon pensionsförsäkring ej tecknats av Scancon. Vid sådant förhållande kan de förpliktelser som Scancon iklätt sig gentemot J.J.G. såvitt avser denna tid inte anses fortfarande överlåtna på försäkringsbolaget. Fordran på de obetalda premier som här är i fråga skall därför anses tillkomma J.J.G. med sådan förmånsrätt som avses i 12 § förmånsrättslagen.

Såvitt avser klagandens yrkande att HD måtte förklara att den här ifrågavarande fordran inte kan utgå ur den statliga lönegarantin, konstaterar HD att denna fråga, vilken - som TR:n funnit - ej är av beskaffenhet att kunna bli föremål för bedömning i ett mål angående tvistig fordran i konkurs, ej varit föremål för HovR:ns bedömning, då något yrkande om en sådan förklaring inte framställts där, varför den ej kan tas upp i HD.

Domslut

HD:s avgörande. HD fastställer HovR:ns beslut samt avvisar yrkandet att HD måtte förklara att den här ifrågavarande fordran ej kan utgå ur den statliga lönegarantin.

HD (JustR:n Brundin, Palm, Bengtsson, Jermsten och Freyschuss, referent) fattade följande slutliga beslut:

Domskäl

Skäl. Som framgår av bevakningsinlagan bevakade J.J.G. ford ringen under hänvisning till att försäkringsbolaget intagit ståndpunkten att fri brev skulle utfärdas beträffande den av Scancon tecknade försäkringen för J.J.G..

Genom det utfärdade fribrevet har J.J.G. erhållit endast det försäkringsskydd som motsvarar inbetalda premier, medan försäkringsbolagets anspråk på de ytterligare premier som bevakningen avser har upphört. Under dessa omständigheter kan J.J.G:s bevakning inte anses avse en på försäkringsbolaget överlåten fordran utan ett anspråk som J.J.G. har rätt att själv göra gällande med förmånsrätt enligt 12 § förmånsrättslagen.

Frågan huruvida betalning för J.J.G:s fordran kan utgå enligt den statliga lönegarantin kan inte tas upp till prövning i HD.

Domslut

HD:s avgörande. HD, som avvisar yrkandet i fråga om den statliga lönegarantin, fastställer HovR:ns beslut.