NJA 1987 s. 175

Ansökan om återställande av försutten tid för anmälan av bestridande av betalningsansvar för parkeringsanmärkning (se 9 § lagen 1976:206 om felparkeringsavgift) har ansetts ej utgöra fall varom stadgas i 11 kap 11 § regeringsformen.

HD

Den 15 mars 1985 meddelades i Stockholm en parkeringsanmärkning beträffande en B.P. tillhörig personbil. Parkeringsavgiften betalades d 17 juni 1985. I en skrift som inkom till polismyndigheten i Stockholm d 16 okt 1986 anmälde B.P. att han bestred betalningsansvar för parkeringsanmärkningen. Genom beslut d 24 okt 1986 avvisade polismyndigheten B.P:s anmälan som för sent inkommen.

B.P. ansökte om återställande av försutten tid för anmälan av bestridandet.

HD avgjorde ärendet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Tidblom, hemställde i betänkande om följande beslut: Vad B.P. anfört till stöd för sin ansökan utgör inte laga förfall för hans underlåtenhet att i rätt tid anmäla bestridande av betalningsansvar för parkeringsanmärkningen. HD lämnar därför ansökningen utan bifall.

HD (JustR:n Höglund, Sven Nyman, Rydin, Heuman och Lars K Beckman, referent) fattade följande slutliga beslut: Enär ansökningen inte rör sådant återställande av försutten tid som avses i 11 kap 11 § regeringsformen, avvisar HD ansökningen.