NJA 1987 s. 193

I brottmål vari revisionstalan av den tilltalade förts i ansvarsdelen angående straffmätningen och i skadeståndsdelen angående jämkning har HD upptagit frågan om prövningstillstånd i ansvarsdelen för sig och beslutat att ej meddela prövningstillstånd i denna del samt förklarat, att frågan om prövningstillstånd i skadeståndsdelen skulle upptas senare såsom tvistemål.

Svea HovR dömde d 17 febr 1987 M.R. för grovt rån m m till fängelse 9 år samt förpliktade honom att utge skadestånd med betydande belopp utan jämkning, solidariskt med olika medtilltalade.

M.R. (offentlig försvarare advokaten G.F.) sökte revision och yrkade dels att fängelsepåföljden måtte väsentligt nedsättas dels att skadeståndet måtte jämkas. I skadeståndsdelen sökte även vissa av de med tilltalade revision.

Riksåklagaren yrkade i skrivelse till HD d 31 mars 1987 - i anledning av att M.R. d 3 april 1987 skulle komma att villkorligt friges från ett honom tidigare ådömt fängelsestraff, som han höll på att avtjäna - att HD omedelbart måtte förordna att M.R., om han frigavs från då pågående straffverkställighet, skulle träda i häkte.

I anledning av riksåklagarens yrkande företog HD (JustR:n Höglund, Ehrner och Nyström) d 2 april 1987 till behandling frågan om prövningstillstånd i ansvarsdelen och meddelade följande beslut:

HD finner ej skäl att meddela M.R. prövningstillstånd i ansvarsdelen, i följd varav HovR:ns dom i denna del skall stå fast.

Riksåklagarens yrkande om häktning av M.R. föranleder till följd av att HovR:ns dom i ansvarsdelen vunnit laga kraft ej någon HD:s vidare åtgärd.

Frågan om prövningstillstånd i skadeståndsdelen skall såsom tvistemål upptas till behandling i förening med frågan om prövningstillstånd i målet T 133/87. (Av medtilltalade förd revisionstalan i skadeståndsdelen; red:s anm.)