NJA 1988 s. 305

Fråga, då kvarstadssökanden visar sannolika skäl för sin fordran, huruvida det skäligen kan befaras att motparten genom att undanskaffa egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala skulden. 15 kap 1 § RB.

TR:n

Consultus THR AB (Consultus) ansökte hos Stockholms TR i en till TR:n d 22 jan 1987 inkommen skrift om betalningsföreläggande för Sjökrogen AB (Sjökrogen) avseende uppgiven förmedlingsprovision vid försäljning av restaurationen på Fjäderholmarna om 187 500 kr m m.

Sedan Sjökrogen verkställt viss betalning nedsatte Consultus sitt krav i vad gällde kapitalbeloppet till 114 132 kr. Sjökrogen bestred ansökningen och målet hänsköts d 25 aug 1987 till rättegång. I en d 30 okt 1987 till TR:n inkommen ansökan hemställde Consultus att TR:n utan hörande av Sjökrogen skulle förordna om kvarstad på ett belopp om 114 132 kr av en viss angiven tillgång hos Sjökrogen. TR:n biföll ansökningen samma dag.

Sjökrogen anförde besvär i Svea HovR mot det interimistiska kvarstadsbeslutet. HovR:n upphävde nämnda beslut d 16 nov 1987 på den grunden att Consultus inte visat sannolika skäl för den påstådda fordringen. Sedan Consultus anfört besvär över HovR:ns beslut fann HD d 16 dec 1987 ej skäl att meddela prövningstillstånd.

Sedan Sjökrogen till TR:n inkommit med yttrande över TR:ns interimistiska kvarstadsbeslut d 30 okt 1987, höll TR:n förhandling i kvarstadsfrågan d 12 nov och förklarade att beslut skulle komma att meddelas genom att hållas tillgängligt på rättens kansli d 16 nov 1987 från kl 14.

Domskäl

TR:n (rådmannen Ann-Mari Tengström) anförde i beslut d 16 nov 1987, således samma dag som HovR:n upphävde TR:ns interimistiska beslut, följande: TR:n finner att Consultus visat sannolika skäl för att bolaget har i målet angiven fordran. På grund härav och då det skäligen kan befaras att Sjökrogen genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala skulden skall kvarstadsbeslutet d 30 okt 1987 bestå.

Sjökrogen anförde besvär i Svea HovR med yrkande att HovR:n måtte undanröja TR:ns kvarstadsbeslut.

Consultus bestred ändring.

HovR:n (hovrättslagmannen Peter von Möller samt hovrättsråden Zachrisson och Grobgeld, referent) anförde i slutligt beslut d 22 dec 1987: ven om Consultus, såsom TR:n funnit, visat sannolika skäl för sin fordran, kan det inte anses visat att det skäligen kan befaras att Sjökrogen undandrar sig att betala den påstådda skulden. Med upphävande av TR:ns beslut häver således HovR:n kvarstaden.

Consultus (ombud advokaten P.U.) anförde besvär och yrkade att HD måtte med upphävande av HovR:ns beslut förordna om kvarstad på så mycket av Sjökrogens egendom att Consultus' fordran om 114 132 kr kunde antas bli täckt vid utmätning.

Sjökrogen (ombud advokaten L.O.C.) bestred ändring. Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Westerberg, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut: Skäl. Consultus har - - - se HD:s beslut - - - rättmätiga betalningar.

Det förhållandet att en gäldenär bestrider betalningsskyldighet utgör i regel inte en sådan kvarstadsgrundande åtgärd som likställs med ett undandragande av betalning enligt 15 kap 1 § RB. Inte heller kan kvarstad beslutas endast av det skälet att gäldenärens ekonomiska prognos framstår som mindre god. Vid tillkomsten av gällande regler om kvarstad i RB framhölls i lagstiftningsärendet särskilt att avsikten inte var att varje åtgärd, varigenom gäldenären sätter sig ur stånd att betala aktuell skuld, skulle kunna grunda kvarstad. Den kvarstadsgrundande åtgärden ansågs böra framstå som klandervärd (prop 1980/81:84 s 427, jfr s 409 f).

Av den utredning som förebragts i HD kan möjligen utläsas att Sjökrogens ekonomiska ställning är osäker och att dess skötsel uppvisar anmärkningsvärda brister. Vad Consultus åberopat kan emellertid inte anses utgöra förfarande som kan grunda kvarstad. Kvarstadsyrkandet skall därför lämnas utan bifall.

Domslut

HD:s avgörande. HD fastställder det slut vartill HovR:n kommit.

HD (JustR:n Brundin, Rydin och Lars K Beckman) fattade följande slutliga beslut:

Domskäl

Skäl. Consultus har, som domstolarna funnit, visat sannolika skäl för att bolaget har en fordran på resterande provision med yrkat belopp mot Sjökrogen.

Enligt 15 kap 1 § RB krävs emellertid vidare för att kvarstad skall kunna beviljas att det skäligen kan befaras att motparten genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala skulden. Vad frågan gäller är således om Sjökrogen kan befaras vidta, genom aktivitet eller underlåtenhet, någon sådan åtgärd att därmed grund för kvarstad får anses föreligga.

Consultus har anfört i huvudsak följande. Sjökrogen har visat samtliga de kännetecken som brukar förekomma när en gäldenär inte vill eller avser att fullgöra sina skyldigheter. Ställföreträdaren har sålunda varit synnerligen svåranträffbar för meddelanden bl a genom delgivning. Informationen rörande bolagets verksamhet är också bristfällig bl a på så sätt att räkenskapshandlingar inte på föreskrivet sätt ges in till registreringsmyndigheten och att revisor saknas. Dessutom finns för Sjökrogen noterat ett flertal betalningsanmärkningar och fruktlösa utmätningsförsök på grund av att utmätningsbara tillgångar saknas. Sjökrogens ordinarie styrelseledamot är även ledamot i ett antal andra bolag som försatts i konkurs. - Såvitt är bekant utgör Sjökrogens enda tillgång den fordran bolaget har respektive som kan uppkomma framgent mot köparen av restaurationen på Fjäderholmarna. Om kvarstad inte beviljas, kommer denna tillgång att förbrukas och därmed Consultus gå miste om sin möjlighet att få betalning för sin påstådda fordran.

Sjökrogen har invänt: Den omständigheten att Sjökrogen inte må ha ingett erforderliga handlingar till registreringsmyndigheten kan inte på något vis tolkas som att bolaget har för avsikt att undandra sig att betala sina faktiska skulder. Samtliga betalningsanmärkningar som har noterats nu är - såvitt är känt - till fullo reglerade. Bolaget har inte, och har inte haft, för avsikt att undandra sig rättmätiga betalningar.

Sjökrogen är ett s k fåmansbolag med K.G.S. som ende styrelseledamot. Enligt vad Consultus obestritt har uppgett saknar Sjökrogen revisor. Sjökrogen har inte heller någonsin sänt in föreskrivna redovisningshandlingar till patent- och registreringsverket. Att bolaget inte fullgör sina skyldigheter enligt aktiebolagslagen (1975:1385) i angivna hänseenden gör det svårt för Consultus att skaffa information om bolaget och dess verksamhet. Av ingivna soliditetsupplysningar framgår emellertid att Sjökrogen har registrerats för åtskilliga betalningsanmärkningar samt att K.G.S. under senare år varit knuten till näringsverksamhet som i ett flertal fall lett till konkurs. Omständigheterna är sådana att Consultus har fog för sitt antagande att Sjökrogens enda tillgång är den fordran Sjökrogen har på grund av försäljningen av restaurationen på Fjäderholmarna.

Vid angivna förhållanden får Consultus anses ha visat att det skäligen kan befaras att Sjökrogen vidtar åtgärder för att undandra sig att betala sin skuld.

På grund av det anförda skall kvarstadsyrkandet bifallas.

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut i själva saken förordnar HD om kvarstad på så mycket av Sjökrogens egendom att Consultus' fordran om 114 132 kr kan antas bli täckt vid utmätning.

Referenten, JustR Nyström, och JustR Lars Å Beckman var av skiljaktig mening och anslöt sig till betänkandet.