NJA 1988 s. 51

Mål om ansvar och skadestånd skall avskrivas i brottmålsdelen, när den tilltalade avlidit innan dom i första instans meddelats.

HovR:n

Rådmannen K.A. yrkade vid HovR:n för Västra Sverige ansvar å lagmannen J.J. för grovt förtal. Hon yrkade vidare skadestånd.

HovR:n ogillade i dom d 9 jan 1985 den mot J.J. förda ansvars- och skadeståndstalan. HD undanröjde i beslut d 3 febr 1987 HovR:ns dom och visade målet åter till HovR:n för erforderlig behandling (se 1987 not C 9).

Sedan J.J. avlidit yrkade dödsboet efter J.J. att målet skulle avskrivas. Dödsboet begärde ersättning för rättegångskostnader.

K.A. förklarade att hon bestred att målet avskrevs samt att hon i andra hand yrkade att hennes skadeståndstalan prövades i den för tvistemål stadgade ordningen. I anslutning till andrahandsyrkandet framställde hon anspråk på ersättning för kostnader i brottmålsdelen.

HovR:n (hovrättslagmannen Lars Persson samt hovrättsråden Kerstin Paulsson-Nordling och Göran Olsson, referent) anförde i beslut d 31 aug 1987: Enär J.J. avlidit och således frågan om ansvar förfallit, avskriver HovR:n målet såvitt angår brottmålsdelen från vidare handläggning.

K.A:s yrkande om skadestånd skall enligt grunderna för 22 kap 6 § RB handläggas i den för tvistemål stadgade ordningen.

K.A:s yrkande om skadestånd grundar sig på samma omständigheter som hennes påstående att J.J. gjort sig skyldig till brott. Kostnadsräkningarna upptar inte heller någon post som exklusivt är hänförlig till brottmålsdelen. Mot bakgrund av det anförda finner HovR:n att rättegångskostnaderna skall prövas i samband med avgörandet av målet i tvistemålsdelen.

F d hovrättspresidenten Åqvist var av skiljaktig mening och anförde: Enär J.J. avlidit, har frågan om straffpåföljd förfallit. Däremot saknas enligt min mening laga grund att anse ansvarstalan förfallen och avskriva brottmålsdelen från vidare handläggning. Överröstad härutinnan är jag i övrigt ense med majoriteten.

K.A. anförde besvär och yrkade att målet måtte återförvisas till HovR:n för gemensam handläggning av ansvars-, skadestånds- och kostnadsfrågorna.

HD (JustR:n Welamson, Vängby, Heuman, referent, Lars Å Beckman och Törnell) fattade följande slutliga beslut: HD fastställer HovR:ns beslut, såvitt nu är i fråga.