NJA 1988 s. 520

Frist för klander av slutredovisning i konkurs har ansetts kunna bli föremål för återställande av försutten tid.

HD

(Jfr 1980 s 320)

Till dåvarande konkursdomaren vid Göteborgs TR inkom d 22 sept 1986 bl a slutredovisning i J.C:s med firma Villa Skytteskog konkurs. I beslut d 25 sept 1986 avskrev konkursdomaren konkursen enligt 185 d § konkurslagen (1921:225). Tiden för klander av slutredovisningen utgick d 22 dec 1986.

J.C. ansökte i en d 13 maj 1988 till HD inkommen skrift om återställande av försutten tid för klander av slutredovisningen. Som grund för sin ansökan åberopade J.C. att det inte varit möjligt för honom att hålla reda på några klagofrister, då han huvudsakligen varit sysselsatt med att söka efter en bostad och hans hälsa inte varit den bästa.

Föredraganden, RevSekr Trägård, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut: J.C. har inte anfört någon omständighet som utgör laga förfall för hans underlåtenhet att i rätt tid väcka talan om klander av slutredovisningen.

HD avslår därför hans ansökan.

HD (JustR:n Palm, Gregow, referent, Gad, Svensson och Danelius) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.