NJA 1988 s. 727

Har ett aktiebolag försatts i konkurs sedan det trätt i likvidation är den styrelse som bolaget hade före likvidationen inte behörig att föra talan mot konkursbeslutet.

HD

Stockholms TR förklarade d 25 sept 1987 att Svenska Ekonomibolaget SEKO AB skulle träda i likvidation. Beslutet vann laga kraft.

Efter ansökan av bolagets likvidator försatte TR:n d 8 mars 1988 bolaget i konkurs.

T.N. anförde besvär i Svea HovR och yrkade att konkursbeslutet skulle upphävas.

HovR:n (hovrättslagmannen Peter von Möller, hovrättsrådet Svanström, referent, och hovrättsassessorn Sandek) yttrade i beslut d 28 mars 1988: Svenska Ekonomibolaget SEKO AB försattes i konkurs på egen begäran efter ansökan av bolagets likvidator. Av till TR:n ingivet registreringsbevis framgår att bolaget har adress i Stockholm. T.N. har inte uppgivit i vilken egenskap han har överklagat TR:ns beslut. Oavsett vilken rätt, T.N. må ha att föra talan i målet finner HovR:n inte skäl att ändra TR:ns beslut. HovR:n lämnar därför besvären utan bifall.

T.N. anförde besvär.

Betänkande

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Wahlfrid, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut: Av handlingarna i målet framgår att T.N. utgjorde styrelse i bolaget när det trädde i likvidation.

Har ett aktiebolag försatts i konkurs sedan det trätt i likvidation, är den styrelse som bolaget hade före likvidationen ej behörig att föra talan mot konkursbeslutet. HD avvisar därför T.N:s besvärstalan.

HD (JustR:n Nyman, Vängby, Jermsten, Lars K Beckman och Lars Å Beckman, referent) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.