lagen.nu

NJA 1988 s. 727

Har ett aktiebolag försatts i konkurs sedan det trätt i likvidation är den styrelse som bolaget hade före likvidationen inte behörig att föra talan mot konkursbeslutet.

Stockholms TR förklarade d 25 sept 1987 att Svenska Ekonomibolaget SEKO AB skulle träda i likvidation. Beslutet vann laga kraft.

Efter ansökan av bolagets likvidator försatte TR:n d 8 mars 1988 bolaget i konkurs.

T.N. anförde besvär i Svea HovR och yrkade att konkursbeslutet skulle upphävas.

HovR:n (hovrättslagmannen Peter von Möller, hovrättsrådet Svanström, referent, och hovrättsassessorn Sandek) yttrade i beslut d 28 mars 1988: Svenska Ekonomibolaget SEKO AB försattes i konkurs på egen begäran efter ansökan av bolagets likvidator. Av till TR:n ingivet registreringsbevis framgår att bolaget har adress i Stockholm. T.N. har inte uppgivit i vilken egenskap han har överklagat TR:ns beslut. Oavsett vilken rätt, T.N. må ha att föra talan i målet finner HovR:n inte skäl att ändra TR:ns beslut. HovR:n lämnar därför besvären utan bifall.

T.N. anförde besvär.

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Wahlfrid, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut: Av handlingarna i målet framgår att T.N. utgjorde styrelse i bolaget när det trädde i likvidation.

Har ett aktiebolag försatts i konkurs sedan det trätt i likvidation, är den styrelse som bolaget hade före likvidationen ej behörig att föra talan mot konkursbeslutet. HD avvisar därför T.N:s besvärstalan.

HD (JustR:n Nyman, Vängby, Jermsten, Lars K Beckman och Lars Å Beckman, referent) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

Metadata

Domstol
Högsta Domstolen
Avgörandedatum
1988-12-27
Målnummer
Ö624-88
Litteratur
Sökord
Konkurs
Likvidation
Aktiebolag
Talerätt
Källa
Domstolsverket

Rättsfall som hänvisar till detta (3)

NJA 1994 s. 664: När den ende styrelseledamoten i ett aktiebolag blivit obehörig är suppleant behörig att såsom styrelse företräda bolaget. (I och II). Att ett beslut om likvidation efter resning upphävts har ansetts...
NJA 2000 s. 488: Sedan Patent- och registreringsverket förordnat att ett aktiebolag skulle träda i likvidation och bolaget på ansökan av likvidatorn försatts i konkurs, har bolagsstyrelsens överklagande av...
RH 2000:25: Mot beslut varigenom gäldenär genom likvidator på egen begäran försatts i konkurs har i princip endast gäldenären själv och behörig ställföreträdare för denne ansetts äga rätt att föra talan. Talan...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation