NJA 1989 s. 504

Är bandupptagning av sakframställning i brottmål att anse som minnesanteckning i den mening som avses i 2 kap 9 § 1 st tryckfrihetsförordningen?

I ett vid Svea HovR anhängigt mål mellan C.P. och allmän åklagare angående mord m m begärde redaktionschefen E.F. d 12 sept 1989 att få ta del av bandupptagning som HovR:n gjort av sakframställningarna vid huvudförhandlingen i HovR:n.

HovR:n (hovrättspresidenten Blom, hovrättslagmannen Groll, hovrättsrådet Bremberg, adj led Per-Anders Broqvist, referent, samt nämndemännen Gustawsson, Söderhielm och Arnåsen-Andersson) meddelade samma dag följande beslut: Bandupptagningen av sakframställningarna i målet är att betrakta som sådan minnesanteckning som enligt 2 kap 9 § tryckfrihetsförordningen för närvarande inte är att anse som allmän handling. HovR:n lämnar därför E.F:s begäran att få ta del av bandupptagningen utan bifall.

HD

E.F. anförde besvär och yrkade bifall till sin begäran.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Tor Olsson, föreslog i betänkande följande beslut: HD fastställer HovR:ns beslut.

HD (JustR:n Knutsson, Rydin, Freyschuss, Nyström, referent, och Svensson) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.