NJA 1989 s. 751

Bostadsrättsförening har vid föreningsstämma beslutat att kostnaderna för kabel-TV skall finansieras över årsavgifterna. Beslutet har ansetts inte strida mot den s k likhetsprincipen. 7 kap 16 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar och 59 § bostadsrättslagen (1971:479).

TR:n

I stadgarna för Bostadsrättsföreningen Grane nr 1, Uppsala, upptages under rubriken "Avgifter" i § 4 bl a att årsavgiften avvägs så att den i förhållande till lägenhetens grundavgift kommer att motsvara vad som belöper på lägenheten av föreningens kostnader samt dess avsättning till fonder. I övrigt innehåller stadgarna ej något om hur föreningens kostnader skall debiteras.

Vid extra föreningsstämma d 12 jan 1988 beslöt stämman under § 8, att föreningen skulle ansluta sig till televerkets kabel-TV-nät samt att ombyggnad skulle göras av fastighetsnätet. Härvid yrkade A.W., som är medlem i bostadsrättsföreningen, att totala kostnaden härför skulle fördelas lika mellan lägenheterna. Styrelsen föreslog, att finansieringen skulle ske via årsavgiften. Stämman beslöt med 20 röster för och 19 emot i enlighet med styrelsens förslag.

A.W. väckte talan mot bostadsrättsföreningen vid Uppsala TR och yrkade att TR:n måtte dels upphäva föreningsstämmans ovan angivna beslut om finansiering, dels fastställa att finansieringen i stället skulle fördelas med lika stort belopp för varje ansluten lägenhet eller lokal och att även den årliga serviceavgiften till televerket skulle uttagas enligt samma fördelning, därvid i båda fallen särskild debitering skulle ske. Som grund för sin talan åberopade A.W. att eftersom årsavgiften är proportionell till lägenheternas storlek, beslutet beredde otillbörlig fördel åt vissa medlemmar och motsvarande nackdel åt andra medlemmar och att det därför stod i strid mot likhetsprincipen i föreningslagen.

Föreningen bestred käromålet. Föreningen gjorde vidare gällande att TR:n, för den händelse TR:n med bifall till A.W:s yrkande därvidlag skulle upphäva det klandrade beslutet, i vart fall inte ägde ändra beslutet. Som grund för bestridandet anförde föreningen att föreningen med hänsyn till § 4 i stadgarna endast hade möjlighet att ta ut avgifter av medlem i föreningen i form av grundavgift och årsavgift, varför det var korrekt att ta ut den omtvistade kostnaden i årsavgiften. Beslutet stred enligt föreningen ej mot § 4 i stadgarna och därför ej mot likhetsprincipen. Det framhölls också att det var föreningen som skulle bli ägare till anläggningen.

Domskäl

TR:n (rådmannen Nordström) anförde i dom d 12 okt 1988:

Domskäl. Frågan om upphävande av stämmobeslutet

I 7 kap 16 § lagen om ekonomiska föreningar (1987:667) stadgas att föreningsstämma inte får fatta beslut som är ägnade att bereda otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem (den s k likhetsprincipen). Som framgår av 59 § bostadsrättslagen (1971:479) äger bestämmelsen i angivna paragraf tillämpning på bostadsrättsföreningar.

Förevarande tvist rör enbart frågan huruvida - efter beslutad installation av kabel-TV - föreningsstämmans beslut om hur kostnaderna härför skall uttagas strider mot likhetsprincipen. Parterna är härvid ense om att det överklagade beslutet innebär att kostnaderna för installationen respektive de framtida årsavgifterna belöper på lägenheten eller lokalerna i förhållande till dessas storlek.

Kännetecknande för kabel-TV är bl a att varje lägenhet eller lokal som ansluts via centralantennen får tillgång till ett antal extra kanaler på TV-mottagaren, att dessa kabel-TV-kanaler kan, precis som de vanliga TV- kanalerna, utnyttjas obegränsat under sändningstid samt att kostnaden är beroende enbart av antalet lägenheter eller lokaler som ansluts men att det saknar betydelse hur mycket och av hur många kanalerna utnyttjas efter anslutningen till respektive lägenhet eller lokal, kostnaden förblir oavsett vilket densamma för föreningen.

A.W. har oemotsagd upplyst, att kostnaden för den största lägenheten enligt det överklagade beslutet kommer att uppgå till ca 4 350 kr för anslutning och 303 kr för årlig service. Motsvarande kostnad för den minsta lägenheten kommer att bli 788 kr respektive 55 kr för årlig service.

Eftersom, såsom ovan angetts, varken lägenheternas eller lokalernas storlek eller hur mycket kabel-TV-kanalerna utnyttjas i dessa påverkar föreningens kostnad för anslutningen till kabel-TV-nätet, gynnas medlemmar med mindre lägenheter otillbörligt till nackdel för medlemmar med större lägenheter. Beslutet strider därför mot berörda stadgande i föreningslagen. Bostadsrättsföreningens stadgar i av svaranden åberopat hänseende kan enligt TR:ns mening ej ges den innebörden att de begränsar denna princip såvitt nu är i fråga. På grund av det anförda skall A.W:s yrkande om upphävande av stämmans beslut om hur finansieringen av installationen av kabel-TV skall ske vinna bifall.

Frågan om ändring av stämmobeslutet

Domstolen får inte efter egen bedömning ändra ett besluts innehåll. Ändringen får ske bara om det kan fastställas vilket innehåll beslutet rätteligen borde ha haft, exempelvis om vid omröstning rörande två förslag det ena förslaget förklarats antaget medan en riktig rösträkning visar att majoritet förelåg för det andra. (Se Håkan N, Svensk associationsrätt, 4 uppl s 178.) En sådan situation föreligger inte i detta fall. Vid en ny omröstning skulle ett beslut sålunda kunna fattas som i och för sig ej är i överensstämmelse med A.W:s yrkande men ändock inte strider mot likhetsprincipen eller stadgarna. Domstolen anser sig därför ej kunna fastställa vilket innehåll beslutet rätteligen skulle ha haft. Käromålet i denna del skall därför icke vinna bifall.

Domslut

Domslut.

- TR:n upphäver det av Bostadsrättsföreningen Grane nr 1 vid föreningsstämman d 12 jan 1988 under § 8 fattade beslutet att finansieringen av installationen av kabel-TV skall ske via årsavgifterna.

- A.W:s yrkande, att TR:n på visst sätt skall ändra föreningsstämmans beslut, lämnas utan bifall.

Svea HovR

Föreningen fullföljde talan i Svea HovR och yrkade att HovR:n måtte ogilla A.W:s talan i dess helhet.

A.W. bestred ändring.

HovR:n (hovrättslagmannen Edling och adj led Broqvist, referent) anförde i dom d 7 april 1989:

Parterna har i allt väsentligt åberopat samma omständigheter som vid TR:n. De har därutöver anfört bl a följande.

Föreningen: Det är naturligt att jämföra kostnaderna för kabel-TV- anläggningen med kostnaderna för andra nyttigheter såsom bastu, motionsrum, grönytor m m. Det är brukligt att sådana kostnader tas ut via årsavgiften. - Årsavgiften måste vara proportionell till lägenhetens andelstal, som är fastställt i en hos LSt:n registrerad plan. Det följer av § 4 i föreningens stadgar. Andelstalet beror bl a på lägenhetens storlek och läge i huset.

A.W.: Kostnaderna för anläggningen kan tas ut genom att föreningen träffar särskilda avtal med lägenhetsinnehavarna om nyttjanderätt av kabel-TV-anläggningen.

Domskäl

Domskäl. Beslutet om anslutning till kabel-TV-nätet och om finansiering av projektet över årsavgifterna har - låt vara med knapp majoritet - ostridigt fattats i formellt riktig ordning.

Bostadsrättslagen utgår från att i princip samtliga en bostadsrättsförenings utgifter för fastighetsunderhåll, skötsel, förvaltning, avsättning till fonder etc skall bekostas genom de av föreningsstyrelsen efter i stadgarna angivna normer fastställda årsavgifterna (jfr prop 1971:12 s 140 f).

Enligt § 4 i föreningens stadgar skall årsavgiften bestämmas så att de olika lägenheterna bidrar till föreningens kostnader i relation till resp lägenhets grundavgift. Det är uppenbart att ett sådant beräkningssätt medför att vissa hushåll inte sällan får vidkännas större andel av kostnaderna för en viss nyttighet än som svarar mot detta hushålls behov eller utnyttjande. Det kan gälla rena förbrukningskostnader som för el eller vatten men också för sådana föreningens gemensamma installationer som t ex bastu eller tvättstuga. Även den i målet aktuella installationen av kabel-TV utgör exempel på en nyttighet där de olika hushållens utbyte av anläggningen i många fall inte torde stå i relation till lägenhetens grundavgift. Denna effekt av debiteringsnormen kan likväl inte anses kränka den föreningsrättsliga likställighetsprincipen, vilken i första hand torde avse rent illojala eller på annat sätt otillbörliga fall av gynnande eller missgynnande av vissa föreningsmedlemmar.

Föreningens beslut om finansiering av kabel-TV-installationen står i överensstämmelse med dess stadgar. Som nyss har antytts kan det även bortsett härifrån inte heller anses ägnat att bereda otillbörlig fördel åt viss föreningsmedlem till nackdel för annan medlem på sätt som avses i 7 kap 16 § lagen om ekonomiska föreningar. HovR:n finner därför att A.W:s talan om upphävande av föreningsstämmans beslut saknar fog.

I enlighet med det anförda skall föreningens vadetalan bifallas.

Domslut

Domslut. Med upphävande av TR:ns domslut - - - ogillar HovR:n A.W:s talan.

Hovrättsrådet Palmcrantz var skiljaktig och fastställde TR:ns dom.

HD

A.W. (ombud advokaten S-E.S.) sökte revision och yrkade att HD måtte bifalla hans talan, såvitt avsåg upphävande av stämmobeslutet.

Föreningen (ombud advokaten L.S.) bestred ändring.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr André, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande dom:

Domslut

Domslut. HD fastställer HovR:ns dom.

HD (JustR:n Nyman, Palm, Heuman, referent, Lind och Danelius) beslöt dom i enlighet med betänkandet.