NJA 1989 s. 792

Fråga vid kommuns förköp enligt förköpslagen (1967:868) om kommunen är bunden av ett av säljaren uppställt köpevillkor att köparen samtidigt förvärvar lös egendom från tredje man.

Den 14 nov 1980 träffades mellan Tenhults Grusmaskiner Aktiebolag såsom köpare och Månsarps Grustag K. & B. Handelsbolag såsom säljare ett försäljningsavtal varigenom handelsbolaget till aktiebolaget försålde den på fastigheten Renstorp 1:123 i Månsarps socken, Jönköpings kommun, bedrivna verksamheten avseende utvinning, krossning, sortering och försäljning av grusmaterial. I samma handling intogs samtidigt ett köpeavtal avseende överlåtelse och försäljning till aktiebolaget av den av G.K. ägda fastigheten för en köpeskilling på 225 000 kr, och i handlingen antecknades att förvärven var beroende av varandra.

Aktiebolaget ansökte om lagfart d 8 april 1981. Ansökningen förklarades vilande på grund av bestämmelsen i 20 kap 7 § JB då förvärvet kunde bli beroende av förköp. Jönköpings kommun beslöt att utöva sin förköpsrätt. Sedan aktiebolaget bestritt förköpsrätten, gav regeringen i beslut d 27 maj 1982 kommunen tillstånd till förköp av fastigheten.

Kommunen genomförde förköpet varvid kommunen till aktiebolaget utgav ersättning för köpeskillingen för fastigheten, 225 000 kr, med avdrag för bl a belastande penninginteckningar.

Jönköpings TR

Aktiebolaget yrkade efter stämning å kommunen vid Jönköpings TR förpliktande för kommunen att, utöver den utgivna ersättningen för fastigheten, utge ersättning till aktiebolaget med totalt 325 000 kr jämte ränta. Som grund för sitt yrkande angav aktiebolaget att kommunen enligt 5 § förköpslagen (1967:868) varit skyldig att jämväl utge ersättning för den rörelseverksamhet som aktiebolaget förvärvade samtidigt med fastigheten eftersom förvärven av rörelsen och av fastigheten varit beroende av varandra.

Kommunen bestred käromålet på följande grunder: I första hand åberopas att säljarna till rörelsen och till fastigheten varit skilda rättssubjekt och att någon skyldighet för kommunen att vid förvärvet av fastigheten även överta den på fastigheten bedrivna rörelseverksamheten därför inte kan anses föreligga. Försäljningsavtalet beträffande rörelsen är ett rent sidoavtal till köpeavtalet rörande fastigheten. I andra hand åberopas punkten 8 i försäljningsavtalet rörande aktiebolagets förvärv av rörelseverksamheten. Eftersom detta avtalsvillkor anger att såsom förutsättning för avtalets bestånd skall gälla att aktiebolaget erhåller tillstånd att förvärva fastigheten har försäljningsavtalet aldrig vunnit giltighet och det har därmed upphört att gälla. Som en tredje grund anmärks att ytterligare avtal rörande förvärv av rörelsen möjligen kan antas föreligga genom vilket aktiebolagets ställföreträdare S.J. personligen förvärvat rörelsen.

TR:n beslöt på parternas begäran att genom mellandom avgöra frågan huruvida kommunen varit skyldig att genom förköpet även förvärva den på fastigheten bedrivna rörelsen.

Aktiebolaget yrkade, att TR:n måtte fastställa, att kommunen varit skyldig att som en följd av sitt förköp även förvärva rörelsen.

Kommunen bestred bifall till yrkandet.

TR:n dagmannen Wibling, rådmannen Palm och tingsfiskalen Carlquist) anförde i mellandom d 23 mars 1988:

Domskäl. Aktiebolaget har till utveckling av sin talan anfört bl a: Den 14 sept 1980 träffades avtalen om försäljning av grustäktsrörelsen och av fastigheten. G.K. hade bedrivit grustäktsrörelsen i form av handelsbolag. Denne var ensam bolagsman i handelsbolaget. Enligt avtalet har både försäljningsavtalet avseende rörelsen och köpeavtalet avseende fastigheten gjorts beroende av varandra. Kommunen har vid utövandet av förköpsrätten endast velat gottgöra aktiebolaget för fastighetsförvärvet men ej för förvärvet av rörelsen. Kommunen har ej förmåtts att utge någon ersättning för den förvärvade rörelsen. Konsekvensen av kommunens förköp har blivit att aktiebolaget frånhänts fastigheten men stått kvar med den samtidigt förvärvade rörelsen. Till stöd för att återgång av köpet rörande grustäktsrörelsen ej ägt rum åberopar aktiebolaget en d 21 mars 1986 upprättad bouppteckning efter G.K. i vilken grustäktsrörelsen inte upptagits bland tillgångarna. Enligt 5 § förköpslagen är kommunen skyldig att även utge ersättning till aktiebolaget för den i samband med fastighetsköpet förvärvade grustäktsrörelsen, eftersom denna ingått som ett villkor i avtalet rörande överlåtelsen av fastigheten. Någon återgång av köpet rörande grustäktsrörelsen har ej skett. Det i punkten 8 i försäljningsavtalet omnämnda "tillståndet" avser inte kommunens avstående från förköp utan avser t ex tillstånd enligt bolagsförbudslagen. Kommunens förköp är inte en sådan "tillståndsfråga".

Kommunen har till utveckling av sin talan anfört bl a: Säljare av fastighet och rörelse är skilda rättssubjekt. Enligt kommunen förutsätter lösenskyldighet av i fastighetsförvärvet ingående lös egendom att avtalen ingåtts mellan samma parter. Vidare framgår av punkten 8 i försäljningsavtalet att såsom förutsättning för avtalet skall gälla att aktiebolaget erhåller tillstånd att förvärva den fastighet varå verksamheten bedrivs. Med hänsyn härtill kan kommunen ej vara skyldig att utge ersättning även för förvärvet av grustäktsrörelsen, då köpet härav till följd av förköpet blivit en nullitet och därför återgått. Till stöd för denna uppfattning åberopas ett brev d 3 nov 1981 från advokat L.O. till fastighetsdirektören E.F.. Enligt kommunens uppfattning kan ifrågasättas om rörelsen verkligen förvärvats av aktiebolaget. Eventuellt föreligger ytterligare avtal varigenom rörelsen överlåtits vidare till S.J..

Partsförhör har på kommunens begäran hållits med S.J. i egenskap av ställföreträdare för aktiebolaget. S.J. har uppgivit bl a: Det är inte fråga om skilda säljare till fastighet och grustäktsrörelse. G.K. betonade hela tiden i samband med tillkomsten av avtalet att det var en säljare bakom hela avtalspaketet, nämligen G.K..

TR:ns bedömning.

Enligt 5 § förköpslagen innebär förköpsrätten att kommunen får förvärva den egendom köpet avser från säljaren på de villkor som avtalats mellan denne och köparen.

Utgångspunkten vid bedömningen är kravet på samband mellan fastighetsförsäljningen och försäljningen av lös egendom. I förarbetena till 5 § förköpslagen anför departementschefen bl a (NJA II 1967 s 408): "Om ett sådant samband inte föreligger kan försäljningen av den lösa egendomen inte anses utgöra ett köpevillkor vid fastighetsförsäljningen. Hur sambandet kommit till uttryck bör inte vara avgörande men omständigheterna måste vara sådana att fastighetsförsäljningen kan sägas utgöra en förutsättning för överlåtelsen av den lösa egendomen.

De avtal som reglerat aktiebolagets förvärv av fastighet och grustäktsrörelse ingår i en och samma handling och utgör ett samlat avtalspaket. Därav framgår att förutsättningen för aktiebolagets förvärv har varit att erhålla både fastigheten och den därpå bedrivna grustäktsrörelsen. Detta har också varit parternas avsikt. Försäljningen av grustäktsrörelsen har sålunda utgjort ett led direkt kopplat till fastighetsförsäljningen. Särskilt tydlig blir denna koppling då fråga är om förvärv av en fastighet med grustäktsrörelse där rörelseverksamheten är direkt knuten till fastigheten. TR:n finner därför att försäljningen av grustäktsrörelsen utgör ett sådant köpevillkor som omfattas av 5 § förköpslagen. Den omständigheten att förvärven, formellt sett, skett från skilda rättssubjekt föranleder inte annan bedömning.

Vid angivna förhållande och då de av kommunen i andra och tredje hand anförda grunderna för bestridandet ej vinner stöd av vad som framkommit i målet finner TR:n att kommunen skall åläggas skyldighet att även utge ersättning för aktiebolagets förvärv av grustäktsrörelsen.

Käromålet, sådant det prövats genom denna mellandom, skall därför bifallas.

Domslut

Domslut. TR:n fastställer att Jönköpings kommun genom utövandet av sin förköpsrätt till fastigheten Renstorp 1:123 i Månsarps socken, Jönköpings kommun, är skyldig att förvärva den på fastigheten bedrivna rörelsen, som överlåtits till Tenhults Grusmaskiner Aktiebolag samtidigt med fastigheten.

Göta HovR

Kommunen fullföljde talan i Göta HovR och yrkade att aktiebolagets talan måtte ogillas.

Aktiebolaget bestred ändring.

HovR:n (hovrättslagmannen Maiander samt hovrättsråden Åkesson, referent, Ericsson och Rundgren) anförde i dom d 28 mars 1989:

HovR:ns skäl. Parterna har i HovR:n vidhållit sina vid TR:n intagna ståndpunkter.

HovR:n delar TR:ns bedömning i sakfrågan.

Domslut

Domslut. HovR:n fastställer TR:ns dom.

Kommunen (ombud stadsjuristen L-O.U.) sökte revision och yrkade ogillande av aktiebolagets talan.

Aktiebolaget (ombud advokaten E.S.) bestred ändring.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Svensson, hemställde i betänkande att HD måtte fastställa HovR:ns dom.

HD (JustR:n Bengtsson, Magnusson, Lars Å Beckman, Munck och Lambe, referent) beslöt följande dom:

Domskäl

Domskäl. Enligt 5 § 1 st förköpslagen (1967:868) innebär kommunens förköpsrätt att kommunen får förvärva den egendom köpet avser från säljaren på de villkor som avtalats mellan denne och köparen. Bestämmelsen måste ges den tolkningen att lös egendom ingår i förköpet endast under förutsättning att den överlåtits av samma säljare som fastigheten.

Även när lös egendom med anknytning till en fastighet har annan ägare än fastigheten kan emellertid fastighetsägaren - t ex på grund av ekonomisk intressegemenskap med den lösa egendomens ägare - ha anledning att vid en försäljning av fastigheten uppställa villkoret att köparen förvärvar också den lösa egendomen. Utövar kommunen förköpsrätt i ett sådant fall, kommer själva förköpet visserligen ej att omfatta den lösa egendomen. Eftersom emellertid fastigheten enligt 11 § 1 st förköpslagen när förköpet fullbordats anses ha övergått från säljaren till kommunen på de villkor som avses i 5 §, kan kommunen ändå i förhållande till säljaren bli bunden av ett sådant villkor, på samma sätt som det skulle ha bundit den ursprunglige köparen. Har kommunen varken ägt eller bort äga kännedom om villkoret, blir dock enligt 5 § 2 st förköpslagen detta fallet endast om särskilda skäl föreligger, och kommunen kan vida i enlighet med 3 och 4 st i samma paragraf väcka talan om jämkning av villkoret.

Förköpslagen innehåller ingen bestämmelse om rätt för köparen att väcka talan om att kommunen skall fullgöra ett av säljaren uppställt villkor. Såvitt gäller köparens rätt föreskrivs i stället i 13 § förköpslagen att kommunen när förköpet fullbordats skall ersätta köparen för vad denne enligt åtagande i köpeavtalet fullgjort före fullbordandet och för nödvändig kostnad i samband med köpet. Det kan emellertid i förevarande mål inte anses föreligga något hinder att på yrkande av aktiebolaget pröva om kommunen är skyldig att förvärva grustäktsrörelsen.

På skäl som TR:n har anfört måste det anses ha varit ett villkor för G.K:s försäljning av fastigheten till aktiebolaget att detta även förvärvade grustäktsrörelsen från handelsbolaget; eftersom handelsbolaget bestod endast av G.K. själv kan för övrigt hävdas att rörelsen och fastigheten överlåtits av samma ägare. Kommunen, som ej gjort gällande annat än att den känt till villkoret, har inte inom föreskriven tid väckt talan vare sig om jämkning av villkoret eller om undantagande av den lösa egendomen från förköpet. Med hänsyn härtill och av skäl som TR:n i övrigt har anfört kan kommunens revisionstalan ej vinna bifall.

Domslut

Domslut. HD fastställer HovR:ns domslut.