NJA 1990 s. 583

I tryckfrihetsmål där endast målsäganden fört ansvars- och skadeståndstalan har parterna förlikts varefter målsäganden återkallat sin talan och målet avskrivits. Målsäganden har ansetts skyldig att ersätta statsverket kostnaderna för den tilltalades offentliga försvar.

HovR:n

(Jfr 1968 s 70)

Den 27 jan 1987 hade tidningen Aftonbladet en löpsedel med texten "B.B. utpekad i knarkhärva i England". På tidningens förstasida samma dag fanns ett foto av B.B.. Under fotot stod med rubrikstil "B.B. utpekad i knarkhärva".

B.B. väckte vid Stockholms TR talan mot tidningens ansvarige utgivare R.A. och dess ägare Kommanditbolaget Aftonbladet AB. Han yrkade dels att R.A. skulle fällas till ansvar för grovt förtal dels att R.A. och bolaget skulle åläggas att solidariskt utge 250 000 kr till honom i ersättning för ideell skada.

R.A. och bolaget bestred yrkandena.

TR:n förordnade advokaten H.G.F. till offentlig försvarare för R.A..

Vid huvudförhandling i TR:n d 21 maj 1987 anmälde parterna att de träffat förlikning innebärande bl a att vardera parten skulle svara för sina rättegångskostnader. B.B. återkallade härefter sin talan. Bolaget och R.A. förklarade sig inte ha någon erinran mot återkallelsen.

TR:n (chefsrådmannen Ingegerd Westlander, rådmannen Bredberg-Olsson och tingsfiskalen Hultin) avskrev målet genom beslut samma dag och förpliktade B.B. att till statsverket återbetala kostnaden för R.A:s offentliga försvar, 10 375 kr.

B.B. anförde besvär i Svea HovR och yrkade undanröjande av TR:ns beslut såvitt avsåg förpliktande för honom att utge ersättning för R.A:s försvar.

R.A. förklarade sig biträda B.B:s yrkande.

Domstolsverket bestred ändring.

HovR:n (hovrättslagmannen Peter von Möller samt hovrättsråden Zachrisson, Grobgeld och Svanström, referent) anförde i beslut d 19 febr 1988: Parternas ståndpunkter. Till stöd för sin talan i HovR:n har B.B. anfört: Målet har till nästan övervägande del handlat om R.A:s och Aftonbladets eventuella skadeståndsskyldighet gentemot B.B.. Innehållet i parternas uppgörelse, vilken kom till stånd efter diskussioner under pauser vid huvudförhandlingen, syftar till att på alla sätt rentvå B.B. från alla insinuationer och antydningar om narkotikakontakt. I uppgörelsen ingick att Aftonbladet på löpsedelplats skulle be B.B. om ursäkt på sätt att läsekretsen skulle få klart för sig att Aftonbladet helt saknat grund för påståendet på den omstämda löpsedeln. - Huvudparten av den offentlige försvararens arbete har varit hänförligt till skadeståndsdelen. Parternas överenskommelse att vardera parten skall stå sina rättegångskostnader borde kunna godtas på så sätt att kostnaden för det offentliga försvaret skall stanna på statsverket.

R.A. har anfört: Vad B.B. anfört i HovR:n är i allt väsentligt riktigt. Uppgörelsen har haft karaktär av förlikning och det är därför inte riktigt att B.B. i strid med uppgörelsen åläggs att betala försvararkostnaderna, utan dessa bör stanna på statsverket.

Domstolsverket har anfört i huvudsak följande. Rättegångskostnadsreglerna i civilprocessen ger parter som förliks rätt att dela rättegångskostnaderna emellan sig efter eget skön. I fråga om ansvar eller återbetalningsskyldighet av allmänna medel till statsverket äger parterna däremot inte träffa förlikning. Målsägande som återkallar talan i mål av detta slag skall därför som regel återbetala kostnaden för den tilltalades offentliga försvar (18 kap 13 § jämförd med 5 § 2 st RB). B.B. har återkallat sin talan och skall därför enligt huvudregeln betala kostnaden för motpartens offentliga försvar. I kostnaden för detta försvar ingår även bistånd i skadeståndsdelen. Såvitt framgår av utredningen i målet föreligger inte skäl att särskilja kostnaderna i skadeståndsdelen. Ansvaret för kostnaden bör därför omfatta allt försvararens arbete.

HovR:ns skäl. B.B:s talan har omfattat både ansvar och skadestånd. Av handlingarna framgår att hans talan väsentligen varit hänförlig till frågan om skadestånd och annat som parterna kunde förlikas om, bl a publicering i Aftonbladet av fällande dom. Det är ostridigt att huvuddelen av försvararkostnaden har avsett skadeståndsfrågan. Hänsyn bör också tas till att i tryckfrihetsmål talan om enskilt anspråk i anledning av tryckfrihetsmissbruk endast får grundas på att den skrift, som anspråket gäller, innefattar tryckfrihetsbrott.

På grund härav, och då B.B. återkallat sin talan sedan parterna förlikts, finner HovR:n med stöd av 31 kap 11 § och 18 kap 5 § 2 och 3 st RB att B.B. skall befrias från den honom ålagda återbetalningsskyldigheten.

HovR:ns avgörande. Med upphävande av TR:ns beslut, såvitt nu är i fråga, befriar HovR:n B.B. från skyldigheten att till staten återbetala kostnaden för R.A:s offentliga försvar.

Domstolsverket anförde besvär med yrkande att HD skulle, med ändring av HovR:ns beslut, förplikta B.B. att till statsverket återbetala kostnaden för försvaret av R.A..

B.B. (ombud advokaten H.S.) bestred ändring.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Trägård, föreslog i betänkande följande beslut:

Domskäl

Skäl. I ett mål som det förevarande, i vilket endast målsäganden fört talan, gäller i fråga om rättegångskostnader 18 kap RB i tillämpliga delar (31 kap 11 § RB). Det innebär att 18 kap 13 § jämförd med 5 § 2 st samma kap skall tillämpas beträffande skyldigheten att till statsverket återgälda kostnaderna för den tilltalades offentliga försvar. Bestämmelserna innebär att, om ett mål avskrivs på grund av att målsäganden återkallat sin talan, denne skall ersätta statsverket kostnaderna för den tilltalades försvar, om inte särskilda omständigheter föranleder att ersättningsskyldigheten bestäms på annat sätt. Att målsäganden fört också skadeståndstalan i målet utgör i sig inte någon sådan särskild omständighet som befriar honom från återbetalningsskyldigheten (jfr NJA 1968 s 70). Anledning saknas att i detta hänseende göra skillnad mellan tryckfrihetsbrott och andra brott. Talan om enskilt anspråk i anledning av tryckfrihetsmissbruk får visserligen grundas endast på att den skrift som anspråket gäller innefattar tryckfrihetsbrott. Därav följer emellertid inte att den som vill väcka talan om sådant enskilt anspråk också måste föra ansvarstalan.

På grund av det anförda och då det inte heller i övrigt har framkommit sådana särskilda omständigheter som föranleder att huvudregeln om målsägandes ersättningsskyldighet frångås skall B.B., såsom TR:n funnit, åläggas att ersätta statsverket kostnaderna för R.A:s försvar.

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut fastställer HD TR:ns beslut, såvitt nu är i fråga.

HD (JustR:n Knutsson, Bengtsson, Magnusson, Svensson, referent, och Lambe) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.