NJA 1990 s. 673

Fråga huruvida i visst fall förelegat rätt att utesluta bolagsman ur handelsbolag.

TR:n

I.L. och S.L. yrkade vid Halmstads TR att TR:n måtte fastställa att B.L. av dem uteslutits ur Handelsbolaget Bröderna L..

B.L. bestred käromålet.

Efter genstämning yrkade B.L. att I.L. och S.L. av TR:n skulle förklaras uteslutna ur handelsbolaget.

I.L. och S.L. bestred genkäromålet och yrkade att det skulle avvisas.

Domskäl

TR:n (rådmannen Sandström) anförde i dom d 30 dec 1987:

Domskäl. I.L. och S.L. har som grund för sin talan uppgivit: Handelsbolaget Bröderna L. bildades av B., G. och S.L.. I.L. inträdde i bolaget efter G.L:s död. På grund av stridigheter mellan delägarna begärde B.L. d 30 juli 1986 att bolaget skulle likvideras. Denna uppsägning av handelsbolaget medförde att I. och S.L. d 22 sept 1986 uteslöt B.L. ur bolaget i enlighet med 2 kap 30 § lagen om handelsbolag och enkla bolag. Likvidationsgrunden är hänförlig till B.L. då han åberopat såväl 2 kap 24 § som 2 kap 25 § i nämnda lag.

B.L:s genkäromål skall avvisas eftersom han vid tiden för yrkandet redan var utesluten eller alternativt försuttit tidsfristen för att begära uteslutning.

- - -

B.L. har som grund för sin talan uppgivit: B.L. kan inte uteslutas av I. och S.L. då inte någon likvidationsgrund kan hänföras till B.L.. Den som förfördelats av olika åtgärder, dvs B.L., kan inte uteslutas. Det spelar ingen roll vilket led i 2 kap 25 § lagen om handelsbolag och enkla bolag som åberopats av B.L.. 2 kap 24 § nämnda lag har B.L. aldrig åberopat. - Handelsbolagets verksamhet består i att äga och förvalta två fastigheter. Delägarna har genom avtal överenskommit att B.L. skall sköta bolagets ekonomiska angelägenheter. Vidare har överenskommits att I.L. själv skall föra sin talan i bolaget. - Handelsbolaget ingick d 27 febr 1986 ett hyreskontrakt med AB L. & N.. Hyran sänktes härvid från 122 000 kr/år plus omkostnader till totalt 100 000 kr/år, vilket enligt utlåtande från Hallands Köpmannaförbund utgör en tredjedel av marknadsmässig hyra. Detta kontrakt ingicks trots förbud från B.L. och innebar skada för handelsbolaget med motsvarande vinning för AB L. & N.. Det var således främmande för handelsbolagets verksamhet att ingå detta avtal. B.L. har även skilts från handelsbolagets förvaltning. I. och S.L. har därmed brutit mot såväl 2 kap 3 § 1 st, 2 st och 4 § lagen om handelsbolag och enkla bolag som mot firmateckningsrätten och de avtal bolagsmännen sinsemellan ingått. Härigenom föreligger grund för likvidation, vilken kan hänföras till I. och S.L..

Parterna har åberopat viss skriftlig bevisning.

TR:n gör följande bedömning.

B.L:s begäran om likvidation utgör grund för övriga delägare att utesluta honom. I.L. och S.L. har också på ett formellt korrekt sätt uteslutit B.L. ur bolaget. TR:n förklarar därför att B.L. är utesluten ur Handelsbolaget Bröderna L..

Därmed kan inte B.L:s yrkande om uteslutning av I. och S.L. upptas till prövning utan skall avvisas.

Domslut

Domslut. TR:n fastställer att B.L. uteslutits ur Handelsbolaget Bröderna L..

B.L:s genkäromål avvisas.

HovR:n för Västra Sverige

B.L. fullföljde talan i HovR:n för Västra Sverige och yrkade att HovR:n skulle ogilla I.L:s och S.L:s vid TR:n förda talan.

I.L. och S.L. bestred ändring.

HovR:n (hovrättsråden Levén, referent, och Helin samt adj led Bergelin) anförde i dom d 18 april 1989:

Domskäl

Domskäl. B.L. har i sin begäran om att handelsbolaget skulle träda i likvidation åberopat 2 kap 25 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag och som likvidationsgrund angett att hyresavtalet mellan bolaget och AB L. & N. ingåtts i strid med såväl handelsbolagslagen som vad delägarna överenskommit. Av den i målet förebragta bevisningen framgår att nämnda hyresavtal på handelsbolagets vägnar ingåtts av I.L. och S.L. medan B.L. motsatt sig avtalet. Vid sådant förhållande kan den av B.L. åberopade likvidationsgrunden inte anses hänförlig till honom, och I.L. och S.L. har därför saknat skäl att med stöd av 2 kap 30 § handelsbolagslagen utesluta B.L. ur bolaget. Käromålet kan därför inte vinna bifall.

Domslut

Domslut. Med ändring av TR:ns dom, såvitt nu är i fråga, ogillar HovR:n käromålet.

HD

I.L. och S.L. (ombud för båda chefsjuristen G.H.) sökte revision och yrkade att HD måtte fastställa TR:ns dom.

B.L. (ombud advokaten T.J.) bestred ändring. Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Linastedt, föreslog i betänkande att HD måtte meddela följande dom: Domskäl. I.L. och S.L. har som grund för sin talan åberopat i första hand att B.L. skriftligt sagt upp bolagsavtalet enligt 2 kap 24 § lagen om handelsbolag och enkla bolag (BL), vilket gav dem rätt att enligt 2 kap 30 § BL utesluta honom ur bolaget. I andra hand har de åberopat att rätten till uteslutning tillkom dem genom att B.L. sade upp avtalet enligt 2 kap 25 § BL på en likvidationsgrund som var att hänföra till honom.

Den handling som I.L. och S.L. hävdar utgjorde en uppsägning från B.L:s sida enligt 2 kap 24 § BL är daterad i mars 1986 och har följande lydelse: "Handelsbolaget Bröderna L. - Jag företräder B.L. och tillskriver Er i följande angelägenhet. - Med hänsyn bl a till vad som förevarit i AB L. & N. har B.L. funnit att förutsättningar saknas för bibehållande av det nuvarande handelsbolagsförhållandet. - B.L. avser därför att genom likvidation upplösa handelsbolagsförhållandet och jag vill på detta sätt informera Er om den kommande åtgärden". Brevet var undertecknat av advokaten T.J..

Brevets lydelse kan inte sägas vara entydig. Att det inte var menat som en uppsägning enligt 2 kap 24 § BL får emellertid anses klarlagt. Brevet framstår också snarare som en förvarning om kommande åtgärder från B.L:s sida för att bringa handelsbolaget i likvidation än som ett uttryck för en vilja att omedelbart få tidsfristen fram till en kommande likvidation att börja löpa. Brevet följdes av ännu ett brev, daterat i juli 1990, från B.L. till de övriga bolagsmännen i vilket han begär att handelsbolaget genast skall träda i likvidation. I julibrevet gör B.L. gällande att I.L. och S.L. väsentligen åsidosatt sina skyldigheter enligt bolagsavtalet i den mening som regleras i 25 § BL. Alternativt gjordes gällande att det förelåg viktig grund enligt samma bestämmelse för bolagets upplösning. I det protokoll som fördes vid sammanträde med delägarna i handelsbolaget i sept 1990 - utan närvaro av B.L. - anmäls de två breven från B.L. som de "skrivelser - - - vari han med åberopande av § 25 i lag om handelsbolag och enkla bolag begärt att handelsbolaget genast skall träda i likvidation". Med hänsyn till det anförda kunde I.L. och S.L. inte som grund för sin uteslutning av B.L. med framgång åberopa att denne yrkat uppsägning enligt 2 kap 24 § BL.

Om en bolagsman säger upp bolagsavtalet med åberopande av 2 kap 25 § BL kan enligt 2 kap 30 § BL i stället för att bolaget träder i likvidation uteslutning ske av den bolagsman till vilken likvidationsgrunden kan hänföras. Det framgår av bolagslagens förarbeten (prop 1979/80:143 s 126 - jfr Nial, Om handelsbolag och enkla bolag, 1983, s 272 f) att en viktig grund för bolagets upplösning kan utgöras av förhållanden på den påkallande bolagsmannens egen sida. Som enda skäl för sin begäran om att bolaget skulle träda i likvidation har dock B.L. anfört missnöje med åtgärder som I.L. och S.L. vidtagit för handelsbolagets räkning. Den åberopade likvidationsgrunden var alltså hänförlig till I.L. och S.L. och inte till B.L.. De hade därför inte heller rätt att med stöd av denna likvidationsgrund utesluta B.L..

Domslut

Domslut. HD fastställer HovR:ns domslut.

HD (JustR:n Vängby, Gregow, Nyström, referent, Svensson och Nilsson) beslöt följande dom:

Domskäl

Domskäl. I.L. och S.L. har i HD till stöd för sin talan åberopat sammanfattningsvis följande. B.L. har uppsagt handelsbolagsavtalet enligt i första hand 2 kap 24 § lagen om handelsbolag och enkla bolag och i andra hand enligt 25 § samma kapitel. Någon likvidationsgrund kan inte hänföras till I.L. eller S.L.. I.L. och S.L. har istället ägt utesluta B.L. antingen till följd av hans uppsägning av bolaget enligt 24 § eller, enär B.L:s åberopande av 25 § brister, därför att likvidationsgrunden är hänförlig till honom.

Någon omständighet till stöd för att B.L. uppsagt bolagsavtalet enligt 2 kap 24 § lagen om handelsbolag och enkla bolag föreligger inte. Såsom HovR:n funnit är den av B.L. med stöd av 25 § samma kapitel åberopade likvidationsgrunden inte hänförlig till honom.

Ej heller i övrigt har I.L. och S.L. anfört någon omständighet som gett dem rätt att utesluta B.L. ur bolaget.

HovR:ns domslut skall därför fastställas.

Domslut

Domslut. HD fastställer HovR:ns domslut.

JustR Nilsson tillade för egen del: I.L:s och S.L:s talan väcker frågan, om en bolagsman som utan fog har begärt att ett handelsbolag skall träda i likvidation enligt 2 kap 25 § lagen om handelsbolag och enkla bolag kan av denna anledning uteslutas enligt 2 kap 30 § samma lag.

I kontraktsförhållanden torde i princip gälla att, om en avtalspart mot bättre vetande frigör sig från avtalet utan fog, motparten på grund av detta kontraktsbrott kan få rätt att häva avtalet för egen del (jfr Bengtsson, Hävningsrätt och uppsägningsrätt vid kontraktsbrott, s 215 f; se också beträffande anställningsförhållanden arbetsdomstolens dom 1977 nr 12, där en arbetsgivares obefogade uppsägning med hänsyn till omständigheterna ansågs berättiga arbetstagaren att själv häva anställningsavtalet). Denna princip får anses tillämplig även i handelsbolagsförhållanden, där parterna ju har en särskilt stark lojalitetsplikt mot varandra. En bolagsman, som enligt 2 kap 25 § har rätt att begära att handelsbolaget skall träda i likvidation därför att en annan bolagsman genom att missbruka sin hävningsrätt enligt den paragrafen har väsentligt åsidosatt sina skyldigheter enligt bolagsavtalet, kan i stället utesluta denne enligt 2 kap 30 §.

B.L. - som enligt 2 kap 3 § förutnämnda lag har haft rätt att förbjuda I.L. och S.L. att träffa det ifrågavarande hyresavtalet på handelsbolagets vägnar - kan emellertid inte anses utan fog ha begärt att bolaget skulle träda i likvidation enligt 2 kap 25 §. I.L. och S.L. har alltså inte heller av sådan anledning som nu har diskuterats haft rätt att utesluta honom enligt 2 kap 30 §.