NJA 1991 s. 40

Underhållsskyldighet till barn har fastställts med hänsyn till den underhållsskyldiges verkliga förvärvsförmåga, med bortseende från aktuell, lägre inkomst. Den bidragsskyldige, som haft osedvanligt låg bostadskostnad, har ansetts böra få för boendet förbehålla sig ett högre belopp motsvarande den genomsnittliga bostadskostnaden enligt socialstyrelsens anvisningar.

Malmö TR

J.J., dotter till M.J. och född d 26 dec 1985, yrkade efter stämning å J.A. vid Malmö TR att TR:n skulle dels förklara att J.A. var hennes fader, dels förplikta J.A. att utge underhållsbidrag åt henne med 930 kr i månaden fr o m d 1 sept 1989 tills hon fyllt 18 år, dels förordna interimistiskt om underhållsbidrag.

J.A. medgav faderskapsyrkandet. Han medgav vidare att utge underhållsbidrag med 250 kr i månaden men bestred yrkandet i vidare mån på grund av bristande betalningsförmåga. Han vitsordade J.J:s behov av det yrkade bidraget.

Om sin personliga och ekonomiska förhållanden uppgav J.A.: Han driver tillsammans med en kompanjon en taxirörelse inom Roys taxi. J.A. är ensam ägare till rörelsens tre bilar. Rörelsen har inga anställda. För taxeringsåren 1986-1989 deklarerade han för följande inkomster: 40 700, 71 800, 40 600 resp 75 000 kr. Under 1989 har han hittills kunnat ta ut en månadsinkomst på 4 500 kr brutto. Han arbetar tre dagar, någon gång fyra dagar, per vecka under hela året. Om han skulle arbeta fem dagar per vecka, motsvarande normal arbetstid, skulle månadsinkomsten uppgå till 7 000 kr brutto. Under 1988 ingick J.A. äktenskap med en kvinna från fjärran östern. Hustrun fick emellertid återvända till sitt hemland eftersom hon saknade nödvändiga papper. Hon återvände till Sverige i sept 1989. Makarna A har inte löst sin framtida boendefråga och bor f n i en enrumslägenhet med en hyreskostnad på 672 kr i månaden. Hustrun skall börja studera vid KomVux och kommer att uppbära studiebidrag med sammanlagt 9 750 kr per studieår. Utöver skyldigheten att försörja hustrun har J.A. inte någon försörjningsbörda.

J.J. gjorde gällande att J.A:s förvärvsförmåga uppgick till 10 400 kr i månaden motsvarande normalinkomsten för en anställd taxichaufför och att hans underhållsskyldighet gentemot henne borde beräknas på detta belopp. Hon vitsordade att det förelåg särskilda skäl för förbehållsbelopp enligt 7 kap 3 § 3 st FB.

J.A. vitsordade uppgiften om normalinkomsten för en anställd taxichaufför.

Domskäl

TR:n (hovrättsassessorn Landin) meddelade dom d 1 dec 1989.

TR:n fann att faderskapsyrkandet skulle bifallas. I fråga om yrkandet om underhållsbidrag anförde TR:n i domskälen: Av vad som framkommit om J.A:s ekonomiska förhållanden har han förvärvsförmåga motsvarande en anställd taxichaufför. Hans förvärvsförmåga bör läggas till grund för bedömningen av underhållsbidraget och får han därför, även sedan hänsyn tagits till försörjningsskyldigheten gentemot hustrun, anses ha förmåga att utge yrkat underhållsbidrag. Yrkandet om underhållsbidrag skall därför bifallas.

Domslut

Domslut. TR:n förklarar J.A. vara fader till J.J..

J.A. skall utge underhållsbidrag för J.J. med 930 kr i månaden för tiden fr o m d 1 sept 1989 till dess hon fyller 18 år. Underhållsbidragen för förfluten tid skall utges genast och därefter förskottsvis per kalendermånad.

Vad ovan förordnats om underhållsbidrag skall gälla från denna dag tills lagakraftägande dom föreligger.

HovR:n över Skåne och Blekinge

J.A. fullföljde talan i HovR:n över Skåne och Blekinge och yrkade att HovR:n, jämväl interimistiskt, skulle sätta ned det bidrag han skulle betala till J.J:s underhåll till 250 kr i månaden.

J.J. bestred ändring.

HovR:n (hovrättslagmannen Cosmo, hovrättsrådet Werdinius, referent, och adj led Wendel) anförde i dom d 27 febr 1990: I HovR:n har parterna till stöd för sin talan åberopat samma omständigheter som vid TR:n, varvid J.A. har tillagt följande. Hans låga bostadskostnad betingas av hans små inkomster. Hade han förtjänat 10 400 kr skulle han ha skaffat en större bostad, som hade varit lämpad för två vuxna och ett barn med vilket umgängesrätt utövas. När hans bidragsskyldighet bedöms bör han därför få förbehålla sig en bostadskostnad, som motsvarar hyran för en stor tvårumslägenhet eller en liten trerumslägenhet. Hyran för en sådan lägenhet uppgår enligt inhämtad uppgift från bostadsförmedlingen i Malmö till i vart fall 2 450 kr i månaden.

Domskäl

Domskäl. J.A:s förvärsförmåga får anses motsvara en anställd taxichaufförs. Hans bidragsskyldighet bör därför - såsom TR:n funnit - bedömas utifrån en månadsinkomst om 10 400 kr.

Den bostadskostnad en bidragsskydlig för få förbehålla sig när underhållsbidraget bestäms beräknas enligt 7 kap 3 § 2 st andra meningen FB efter vad som är skäligt. I allmänmotiveringen till bestämmelsen (prop 1978/79:12 s 100) uttalas bl a att den underhållsskyldige alltid bör få tillgodoräkna sig ett visst minsta belopp, om han har en osedvanligt låg bostadskostnad. Det fall som uttalandet avser berörs inte i specialmotiveringen till samma bestämmelse (s 159) medan socialstyrelsens anvisningar i Allmänna råd. Underhållsbidrag till barn, 1989:6 (s 80) tar sikte på specifika situationer som när en förälder inte har en egen lägenhet eller det är osäkert var han eller hon kommer att bosätta sig eller för övrigt har en otillfredsställande bostadssituation.

I ett fall som det nu förevarande, när förvärvsförmågan hos den bidragsskyldige beräknas skönsmässigt och dennes osedvanligt låga bostadskostnad betingas av hans låga faktiska inkomst, bör enligt HovR:n denne, när han bidragsskyldighet bestäms, få förbehålla sig den genomsnittliga kostnaden enligt socialstyrelsens anvisningar för en sådan godtagbar bostad han skulle ha skaffat sig om hans faktiska inkomst hade uppgått till det belopp som svarar mot hans förvärsförmåga. Denna kostnad uppgår i detta fall till 1 850 kr i månaden.

Med dessa utgångspunkter och med hänsyn till vad som har kommit fram om J.A:s ekonomiska förhållanden bör det bidrag han skall betala för J.J:s underhåll bestämmas till 400 kr i månaden.

Domslut

Domslut. HovR:n ändrar på det sätt TR:ns domslut att HovR:n bestämmer det bidrag J.A. fr o m d 1 sept 1989 skall utge för J.J:s underhåll till 400 kr i månaden. J.J. skall dock inte betala tillbaka det överstigande belopp hon kan ha tagit emot på grund av tidigare förordnanden i målet.

Vad sålunda förordnats skall gälla även för tiden intill dess lagakraftägande dom föreligger.

HD

J.J. (ombud advokaten B.M.) sökte revision och yrkade att underhållsbidraget skulle bestämmas till 930 kr i månaden och att det skulle anses fastställt genom TR:ns dom.

J.A. (ombud advokaten L.G.) bestred ändring.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Larson, hemställde i betänkande att HD skulle meddela följande dom:

Domslut

Domslut. HD fastställer HovR:ns dom och förordnar att underhållsbidraget skall, vid tillämpning av lagen (1996:680) om ändring av vissa underhållsbidrag och lagen (1990:668) om nedsättning av vissa underhållsbidrag, anses fastställt genom TR:ns dom.

HD (JustR:n Bengtsson, Heuman, Freyschuss, Törnell och Lambe, referent) beslöt dom i enlighet med betänkandet.