/r1/ Lag (1990:668) om nedsättning av vissa underhållsbidrag;

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1990-06-14
Ändring införd
SFS 1990:668 i lydelse enligt SFS 1990:1449
Ikraft
1990-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Denna lag är tillämplig på underhållsbidrag till icke hemmavarande barn om bidraget har senast bestämts genom dom som meddelats eller avtal som slutits före den 1 januari 1991 och är bestämt i svenskt mynt.

2 §  Ett underhållsbidrag som avses i 1 § skall den 1 februari 1991 sättas ned med 75 kronor per månad, om bidraget uppgår till minst 250 kronor per månad eller 3 000 kronor för helt år.

[S2]Uppgår underhållsbidraget till lägre belopp, skall det sättas ned med 30 procent av det belopp som utgår. Om bidraget efter ändringen slutar på öretal, skall det avrundas nedåt till helt krontal.

[S3]Om nedsättningen skulle understiga 25 kronor per månad eller 300 kronor för helt år, skall underhållsbidraget kvarstå oförändrat.

[S4]Skall underhållsbidraget vid i första stycket angiven tidpunkt ändras enligt lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag skall nedsättning enligt första--tredje styckena ske innan sådan ändring görs. Lag (1990:1449).

3 §  Utan hinder av bestämmelserna i denna lag får rätten efter yrkande besluta på annat sätt om bidragsskyldigheten, när reglerna om underhållsbidrag i föräldrabalken föranleder det.

Ändringar

Lag (1990:668) om nedsättning av vissa underhållsbidrag

Lag (1990:1449) om ändring i lagen (1990:668) om nedsättning av underhållsbidrag