NJA 1992 s. 612

Bestämmelserna i 14 kap 7 a § RB har inte ansetts tillämpliga i fråga om förening av åtal för brott med talan om skadestånd i anledning av brottet.

HD

Vid Köpings TR handläggs ett brottmål (mål B 331/91) mellan M.H., målsägande, och H.J., tilltalad, angående enskilt åtal för förtal. Vid Göteborgs TR handläggs ett tvistemål (mål T 7/92) mellan M.H., kärande, och Volvo Personvagnar Komponenter AB, svarande, angående skadestånd i anledning av förtal. Käromålet grundar sig på att bolaget som arbetsgivare för H.J. uppges ha principalansvar för det brottsliga handlande H.J. påstås ha gjort sig skyldig till.

Göteborgs TR anmälde, efter hemställan av M.H. och Volvo Personvagnar Komponenter AB, till HD att de ifrågavarande målen borde förenas i en rättegång vid Köpings TR.

HD avgjorde ärendet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Holmstrand, hemställde i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: I 22 kap 3 § RB finns en bestämmelse om att rätten får förordna att ett enskilt anspråk som förs i ett särskilt mål vid rätten skall tas upp till behandling i samband med åtalet. Någon motsvarande bestämmelse till 14 kap 7 a §, som behandlar förening av tvistemål som väckts vid olika domstolar, finns däremot inte i 22 kap. HD finner därför hinder föreligga att meddela förordnande enligt 14 kap 7 a § RB om förening av målen.

HD (JustR:n Vängby, Lind, Gad, Törnell, referent, och Lambe) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.