NJA 1992 s. 84

Domstol beslutade att ej upphäva eller ändra för part beviljad allmän rättshjälp. Motparten har ansetts ej ha rätt att föra talan mot beslutet.

I mål vid Västerås TR mellan brittiska medborgaren A.H. och H.H. angående underhållsbidrag till maka åtnjöt A.H. allmän rättshjälp. TR:n meddelade dom d 20 dec 1990, varvid A.H:s talan bifölls till viss del. TR:n fann att vardera parten skulle stå sin kostnad å målet.

Svea HovR

Båda parter fullföljde talan i Svea HovR.

I HovR:n begärde H.H. att HovR:n skulle ompröva den A.H. beviljade rättshjälpen.

A.H. yrkade att hennes rättshjälp skulle bestå.

HovR:n (hovrättsråden Holmstrand och Beling, referent, samt t f hovrättsassessorn Lars-Johan Eklund) meddelade d 14 nov 1991 följande beslut: HovR:n finner ej anledning att upphäva eller ändra den A.H. av TR:n beviljade rättshjälpen.

HovR:ns beslut får överklagas särskilt genom besvär.

H.H. anförde besvär över HovR:ns beslut.

Föredraganden, RevSekr Larson, hemställde i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: HovR:ns beslut att inte upphäva eller ändra den A.H. beviljade rättshjälpen rör inte H.H. på sådant sätt att han äger föra talan mot beslutet. HD avvisar därför hans besvär.

HD (JustR:n Vängby, Magnusson, Lars K Beckman, referent, Gad och Munck) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.