NJA 1993 s. 401

I mål om underhållsbidrag till barn har den bidragsskyldige begärt att bidragen skall bestämmas med beaktande av att barnen tidvis vistas hos honom. Fråga om förutsättningar härför föreligger.

J.W. och X.X. är födda år 1977 resp 1979 och barn till makarna I.W. och M.W.. I dom på äktenskapsskillnad mellan makarna år 1982 förordnades att M.W. skulle ha vårdnaden om barnen och att I.W. skulle betala underhållsbidrag med 150 kr i månaden för vart och ett av dem.

J.W. och X.X. väckte vid Kalmar TR talan mot I.W. och yrkade förpliktande för denne att utge underhållsbidrag för envar av dem med 978 kr per månad fr o m d 1 sept 1991 tills de fyllt 18 år. Som grund för yrkandet anfördes att I.W. hade förmåga att betala underhållsbidrag i yrkad omfattning och att J.W. och X.X. hade behov därav.

I.W. bestred under åberopande av bristande ekonomisk förmåga att utge högre underhållsbidrag än 680 kr per månad för vartdera barnet. Han anförde också att det förhållandet att han träffade sina barn under en sammanlagd total tid om ca 10 dagar i månaden borde medföra en "proportionering av underhållet med 10/40".

TR:n (hovrättsassessorn Wingqvist-Ekholm) fann i dom d 11 okt 1991 att barnen hade behov av underhållsbidrag och att I.W. hade förmåga att utge bidrag i yrkad omfattning. TR:n fann ej skäl att nedsätta bidraget för framtiden på grund av vad I.W. anfört till begränsning av underhållsskyldighetens omfattning.

Domslut

Domslut. TR:n ålade I.W. att utge underhållsbidrag för envar av sina söner J.W. och X.X. fr o m d 1 sept 1991 med 978 kr per månad till dess de fyllt 18 år.

Göta HovR

I.W. fullföljde talan i Göta HovR och yrkade att underhållsbidragen för tiden fr o m d 1 sept 1991 skulle bestämmas till 730 kr i månaden för vartdera barnet.

J.W. och X.X. bestred ändring.

HovR:n (hovrättslagmannen Maiander, hovrättsrådet Mogren, referent, och t f hovrättsassessorn Mårtensson) anförde i dom d 24 april 1992:

Domskäl

Domskäl. I.W. har till stöd för sin talan i HovR:n anfört bl a: Han accepterar numera att han har förmåga att utge det av TR:n bestämda underhållsbidraget. Han har dock ett umgänge med sina barn utöver vad som kan anses normalt. De kommer hem till honom nästan dagligen. Eftersom barnen bor nära honom går de oftast hem till sitt eget hem på kvällarna. J.W. vistas i stort sett varje vardagseftermiddag hos honom medan X.X. mer sällan besöker honom. I.W. uppskattar att barnen bor hos honom i genomsnitt under tid som motsvarar tio dygn per månad. Eftersom barnen ytterst sällan vistas fem dagar i sträck hos honom kommer han inte i åtnjutande av möjligheten till avräkning av underhållsbidraget enligt 7 kap 4 § FB. Det är därför skäligt att låta den tid barnen vistas hos honom påverka storleken på underhållsbidraget.

J.W. och X.X. har till stöd för sin talan anfört bl a: Deras umgänge med I.W. sker inte under sådana former att man kan tala om vistelse under tio av månadens dagar. Även om ett omfattande umgänge förekommer kan förhållandena komma att ändras.

HovR:n gör följande bedömning.

Redan då underhållsbidrag fastställs kan beaktas att den bidragsskyldige i väsentlig mån fullgör sin underhållsskyldighet genom att ha barnet hos sig. Bidraget får då fastställas till lägre belopp än vad som annars skulle ha utgått. Har underhållsbidrag fastställts utan att hänsyn tagits till den bidragsskyldiges kostnader för att ha barnet hos sig ges enligt 7 kap 4 § FB den underhållsskyldige rätt att under vissa förutsättningar få tillgodoräkna sig avdrag på underhållsbidraget. Sålunda får en bidragsskyldig som har barnet hos sig under en sammanhängande tid av minst fem hela dygn tillgodoräkna sig ett avdrag för varje helt dygn av vistelsen med 1/40 av det underhållsbidrag som räknat för kalendermånad skulle ha gällt under tiden för vistelsen. Föreligger särskilda skäl kan rätten också förordna om andra villkor för avdragsrätten.

Barnens vistelse hos I.W. uppgår enligt hans egen uppgift ytterst sällan till fem hela sammanhängande dygn. Underhållsbidraget kan därför inte sättas ned till belopp som motsvarar vad I.W. ägt att tillgodoräkna sig om barnens vistelse hos honom uppgått till minst fem hela sammanhängande dygn.

Det är emellertid ostridigt att barnen vistas hos fadern i betydligt större omfattning än vad som i regel följer av en umgängesrätt. Uppenbarligen medför detta förhållande att I.W. får ökade kostnader för kosthållet och det bör å andra sidan kunna i någon mån minska vårdnadshavarens kostnader i motsvarande hänseende. Att ett frivilligt umgänge sker i dessa former måste anses önskvärt från alla synpunkter. Det bör därför om möjligt också beaktas vid bestämmande av underhållsbidragets storlek. Det är inte klarlagt i målet hur täta och regelbundna barnens besök hos fadern är och variationer härvidlag måste också förutsättas. Vid bestämmande av bidragen kan hänsyn till de angivna förhållandena därför tagas endast på det sätt att nedsättning sker med ett skäligt mindre belopp per månad. HovR:n finner att en sådan skälighetsuppskattning bör leda till att bidraget bestäms till 850 kr i månaden för vartdera barnet.

Något avgörande av HD synes ej föreligga rörande frågan om och i vilken mån vid bestämmande av underhållsbidrag hänsyn bör tagas till att barnet utan särskild reglering men i betydligt större omfattning än som följer av en sedvanlig umgängesrätt vistas hos den underhållsskyldige. Det synes därför vara önskvärt att HD beredes möjlighet att vid fullföljd i målet pröva frågan om skäl finns att meddela prövningstillstånd.

Domslut

Domslut. Med ändring av TR:ns dom bestämmer HovR:n underhållsbidraget fr o m d 1 sept 1991 till vardera J.W. och X.X. till 850 kr i månaden.

HD

Parterna på ömse sidor sökte revision.

I.W. (ombud advokaten M.G.) yrkade att underhållsbidraget för vart och ett av barnen skulle fastställas till 730 kr per månad fr o m d 1 sept 1991 till dess barnet fyllt 18 år.

J.W. och X.X. (ombud advokaten G.S.) yrkade att HD skulle fastställa TR:ns dom och förordna att vid tillämpning av lagen om ändring av vissa underhållsbidrag bidragen skulle anses bestämda genom TR:ns dom.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Widegren, föreslog i betänkande följande dom:

Domskäl

Domskäl. I.W. har i fråga om umgängets omfattning för tiden fram t o m nov 1992 vidhållit den av motparten i TR:n vitsordade uppgiften, att sönerna X.X. och J.W. vistas hos honom i genomsnitt tio dygn per månad och barn. Häremot har motparten inte gjort någon invändning, varför uppgiften liksom i HovR:n kan läggas till grund för bedömningen. Härvid förekommer inte anledning att göra ändring i HovR:ns domslut, såvitt därigenom underhållsbidragen fastställts för tiden fram t o m nov 1992.

För tiden därefter har ostridigt förändringar av umgänget skett.

Redan i detta bekräftas svårigheterna att när underhållsbidrag fastställs genom dom utöver vad anges i 7 kap 4 § FB beakta hur umgänget i praktiken utövas. Det blir stora svårigheter att jämföra och beräkna kostnaderna även när parterna kan enas om hur umgänget skett. Därför bör endast vistelse hos den bidragsskyldige föräldern som är mer varaktig tillåtas påverka underhållsbidragets storlek, när det fastställs i dom.

Det är uppenbart att omständigheterna inte är sådana i detta fall, såvitt avser tiden från d 1 dec 1992.

Eftersom parterna är överens om att proportionering av sönernas behov ger ett skäligt underhållsbidrag i och för sig om 978 kr för månad och barn, bör underhållsbidraget fastställas till detta belopp.

I och med att invändningen beträffande umgängets storlek frånfallits så att i realiteten endast underhållsbeloppets storlek efter nov 1992 varit aktuellt kan yrkandet om att bidraget skall vid tillämpning av indexlagen anses bestämt genom TR:ns dom lämnas därhän.

Domslut

Domslut. Med ändring av HovR:ns dom bestämmer HD underhållsbidraget fr o m d 1 dec 1992 till vardera J.W. och X.X. till 978 kr i månaden.

HD (JustR:n Knutsson, Gregow, Lars K Beckman, Törnell, referent, och Nilsson) beslöt följande dom:

Domskäl

Domskäl. I.W. har vitsordat att de yrkade underhållsbidragen är skäliga i och för sig. Frågan i målet gäller om bidragen skall bestämmas till lägre belopp med hänsyn till den tid barnen vistas hos honom.

En förälder som är skyldig att betala underhållsbidrag till sitt barn har enligt 7 kap 4 § 1 st FB, under vissa förutsättningar, rätt att i efterhand göra avdrag på bidraget för tid då barnet har vistats hos honom eller henne. Redan när underhållsbidraget bestäms kan emellertid beaktas att föräldern fullgör sin underhållsskyldighet på detta sätt. Underhållsbidraget kan då fastställas till ett lägre belopp än som annars skulle ha utgått. En sådan metod torde framför allt kunna komma till användning i fall då föräldrarna har gemensam vårdnad och låter barnet regelbundet bo än hos den ena och än hos den andra föräldern. Metoden passar däremot inte så bra när man inte i förväg säkert vet hur ofta och på vilka tider barnet kommer att vistas hos den bidragsskyldiga föräldern. (Se prop 1978/79:12 s 109.)

Parterna är ense om att J.W. och X.X. under tiden efter d 1 sept 1991 vistats hos I.W. i ganska stor utsträckning. I.W. har uppskattat att tiden för envar av dem motsvarat ca 10 dagar i månaden. Förhållandena har sedermera enligt parterna förändrats. J.W. besöker fadern ganska sällan medan X.X. vistas hos honom nästan varje eftermiddag under 1-1 1/2 timme.

Det har, som HovR:n konstaterat, inte klarlagts i målet hur täta och regelbundna J.W:s och X.X:s besök hos I.W. varit. Det måste antas att umgänget med fadern också i fortsättningen kommer att undergå förändringar.

På grund av det anförda kan förutsättningar för att bestämma underhållsbidragen med beaktande av att I.W. tidvis har barnen hos sig inte anses föreligga. Vid denna bedömning skall J.W:s och X.X:s revisionstalan bifallas.

Vid tillämpningen av lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag skall underhållsbidragen anses ha blivit fastställda genom TR:ns dom.

Domslut

Domslut. Med ändring av HovR:ns dom fastställer HD TR:ns domslut. Vid tillämpning av lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag skall underhållsbidragen anses bestämda genom TR:ns dom.