NJA 1994 s. 433

Sedan A och B sammanbott på en av dem gemensamt ägd fastighet flyttade A medan B upptog sammanlevnad på fastigheten med C. I mål om ansökan av A om särskild handräckning för avhysning av C från fastigheten har 17 § lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem inte ansetts tillämplig.

HD

R.A. och J.H. var tidigare sambor på av dem gemensamt ägda fastigheten Högdalen 1:13 i Kåge, Skellefteå kommun. Sedan samboförhållandet mellan dem upplösts och R.A. avflyttat från fastigheten, upptog J.H. sammanlevnad på fastigheten med B.L..

R.A. ingav ansökan till Kronofogdemyndigheten i Västerbottens län med yrkande att B.L. skulle förpliktas att dels avflytta från fastigheten Högdalen 1:13, dels avlägsna sin egendom från fastigheten, dels återmontera de gamla låskolvarna i byggnadens dörrar, dels riva av honom på fastigheten uppförda hundgårdar, samt att i övrigt återställa fastigheten i det skick den befann sig innan B.L. flyttade in.

Som grund för sitt yrkande anförde R.A. följande. R.A. är en av två delägare till fastigheten Högdalen 1:13. B.L. har utan R.A:s medgivande flyttat in på fastigheten, varefter han har bytt ut låskolvarna i byggnadens dörrar, uppfört hundgårdar på fastigheten samt orsakat skador på fastigheten även i övrigt.

B.L., som delgavs R.A:s ansökan jämte föreläggande att inkomma med svaromål, lät sig inte avhöra.

Kronofogdemyndigheten anförde i utslag d 23 mars 1993: Skäl. Då R.A:s framställning lämnats utan invändning av B.L. och då denna inte är uppenbart oriktig skall R.A:s uppgifter läggas till grund för prövningen. Med hänsyn härtill och då R.A:s ansökan synes vara lagligen grundad skall hans begäran om särskild handräckning bifallas.

Beslut. B.L. förpliktas att dels avflytta från fastigheten Högdalen 1:13, dels avlägsna sin egendom från fastigheten, dels att återmontera de gamla låskolvarna i byggnadens dörrar, dels riva av honom på fastigheten uppförda hundgårdar samt att i övrigt återställa fastigheten i det skick den befann sig innan B.L. flyttade in.

B.L. anförde besvär i HovR:n för Övre Norrland och yrkade att HovR:n skulle ogilla R.A:s samtliga yrkanden i målet.

HovR:n (hovrättsråden Meurling och Viksten, referent, samt hovrättsassessorn Furufors) anförde i slutligt beslut d 11 maj 1993 bl a: Yrkanden mm i HovR:n. - - - Som grund för sin talan har B.L. i huvudsak anfört följande: Han sammanbor med J.H. i hennes fastighet och med hennes samtycke. R.A. med vilken hon tidigare sammanbott har flyttat ut. Vem J.H. väljer att bo tillsammans med är hennes ensak. Bostaden är dock inte upplåten med nyttjanderätt till B.L. då han inte betalar något för boendet. - Det är inte han utan J.H. som har bytt ut låskolvarna. - Hundgårdarna har han och J.H. uppfört tillsammans och i samråd. - Fastigheten befinner sig inte i något annat skick än innan han flyttade in. I vart fall bestrids att det är han som försatt fastigheten i annat skick.

HovR:ns skäl. Ostridigt i målet är att R.A. och J.H. tidigare varit sambor. Således är lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem tillämplig på deras inbördes rättsförhållande. Vidare är det ostridigt att de förvärvat fastigheten Högdalen 1:13 för gemensamt begagnande. Enligt 5 § nämnda lag skall fastigheten därmed ingå i bodelning dem emellan. Vid detta förhållande har J.H. enligt 17 § samma lag ej ägt rätt att utan R.A:s samtycke upplåta bostaden med nyttjanderätt åt B.L.. Det saknar härvidlag betydelse huruvida upplåtelsen skett vederlagsfritt eller ej. Av 19 § i lagen följer vidare att upplåtelsen, eftersom den måste anses vara till nackdel för R.A., är ogiltig och att R.A. är berättigad att hos domstol begära att B.L. avhyses.

Till följd av det anförda finner HovR:n vid en prövning enligt 39 och 43 §§ lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning att vad R.A. anfört utgör skäl att bevilja särskild handräckning i den del ansökan avser förpliktande för B.L. att avflytta från fastigheten och att därvid avlägsna sin egendom.

Vad gäller yrkandena om förpliktande för B.L. att återmontera låskolvarna och riva hundgårdarna har B.L. invänt att det är J.H. som bytt låskolvarna och att han uppfört hundgårdarna tillsammans och i samråd med henne. Sistnämnda invändning måste anses innefatta ett påstående om samäganderätt innebärande att yrkandet för att kunna upptas till prövning bort riktas mot båda delägarna. Vad B.L. sålunda invänt kan inte lämnas utan avseende. Detta medför att ansökan i den del som rör låskolvarna inte kan vinna bifall medan ansökan i den del som gäller hundgårdarna skall avvisas. Avvisning bör också ske i den del R.A. yrkat att fastigheten skall återställas i det skick som den befann sig innan B.L. flyttade in, eftersom yrkandet närmast måste anses hänga samman med yrkandet om förpliktande att riva hundgårdarna.

HovR:ns avgörande. HovR:n ändrar på det sätt det överklagade utslaget, att HovR:n dels avvisar ansökan om särskild handräckning i de delar R.A. yrkat att B.L. skall förpliktas riva hundgårdarna och återställa fastigheten i det skick den befann sig innan B.L. flyttade in, dels förpliktar B.L. att avflytta från fastigheten Högdalen 1:13 i Kåge, Skellefteå kommun, och avlägsna sin egendom från fastigheten, dels i övrigt avslår ansökan om särskild handräckning.

B.L. (ombud advokaten J.G.) anförde besvär och yrkade att HD, med ändring av HovR:ns beslut, skulle ogilla R.A:s ansökan om särskild handräckning i vad avsåg yrkandena om att B.L. skulle förpliktas att avflytta från fastigheten Högdalen 1:13 samt avlägsna sin egendom från fastigheten. I andra hand yrkade B.L. att han skulle medges skäligt anstånd med avflyttningen.

R.A. (ombud jur kand E.v.A.) bestred B.L:s yrkanden. R.A. framställde själv efter utgången av tiden för fullföljd av talan mot HovR:ns beslut, vissa ändringsyrkanden, vilka avvisades av HD.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Hallin, föreslog i betänkandet att HD skulle meddela följande beslut: Skäl. Enligt 17 § lagen om sambors gemensamma hem får en sambo inte utan andra sambons samtycke avhända sig, hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt upplåta en bostad, som om bodelning kommer till stånd mellan samborna, skall ingå i bodelningen. Om en sambo utan erforderligt samtycke eller tillstånd avhänt sig eller till nackdel för den andra sambon upplåtit nyttjanderätt till egendom, skall domstolen på talan av denne förklara att rättshandlingen är ogiltig och att egendomen skall återgå.

I det nu aktuella fallet har båda delägarna, efter att ha sammanbott på den gemensamt ägda fastigheten, flyttat därifrån varefter den ene delägaren flyttat tillbaka och inlett ett nytt samboförhållande. Frågan är då om därigenom, till nackdel för den andre tidigare sambon, nyttjanderätt upplåtits till egendomen. Inskränkningarna för sambor i rätten att förfoga över det gemensamma hemmet överensstämmer i stort med motsvarande bestämmelser i ÄktB. I lagrådsremissen nämns beträffande rådighetsinskränkningarna i förslaget till såväl äktenskapsbalken som sambolagen ett förbud mot att utan tillstånd hyra ut parternas gemensamma bostad. Lagrådet anförde beträffande denna fråga bl a att det av motiven framgick att uttrycket "hyra ut" skulle omfatta även utarrendering och att detta inte stämde med juridiskt språkbruk. Med hänsyn till det anförda föreslog lagrådet att det efter orden "hyra ut" skulle införas "eller på annat sätt med nyttjanderätt upplåta". Det förhållandet att en av parterna innan bodelning sker upptar en ny äktenskapsliknande samlevnad i den gemensamma bostaden bör inte medföra att en nyttjanderätt skall anses upplåten till denna. Rådighetsinskränkningarna beträffande bostaden är därför i detta fall inte tillämpliga. Inte heller i övrigt kan det anses att sökandens besittning egenmäktigt rubbas eller att hans rätt till viss egendom olovligen hindras. Beslutet om avhysning skall därför upphävas.

Domslut

HD:s avgörande. Med upphävande av HovR:ns beslut lämnar HD ansökan om särskild handräckning utan bifall.

HD (JustR:n Vängby, Heuman, Lars K Beckman, referent, Sterzel och Nyström) fattade följande slutliga beslut, såvitt avsåg av B.L. anförda besvär: Skäl. Enligt 17 § lagen om sambors gemensamma hem får en sambo inte utan den andra sambons samtycke avhända sig, hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt upplåta en bostad som, om bodelning kommer till stånd mellan samborna, skall ingå i bodelningen. Denna bestämmelse är tillämplig i rättsförhållandet mellan R.A. och J.H. som tidigare varit sambor. Bestämmelsen kan emellertid inte anses innebära något hinder för J.H. att låta annan person bo tillsammans med henne på den fastighet som hon äger gemensamt med R.A.. Ansökningen om särskild handräckning mot B.L. skall därför lämnas utan bifall.

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut lämnar HD ansökningen om särskild handräckning utan bifall såvitt nu är i fråga.

HD:s beslut meddelades d 16 juni 1994 (nr SÖ 164).