NJA 1996 s. 209

TR har genom samma dom dels dömt en person för brott, dels bifallit en särskild talan om förverkande som förts mot annan. Domen har överklagats av båda. Frågan om prövningstillstånd krävs i HovR:n skall avgöras för var part för sig.

Arvika TR dömde d 13 sept 1994 A.S. för brott mot lotterilagen till 60 dagsböter å 40 kr. Brottet bestod i att A.S. som haft tillstånd av socialnämnden att anordna automatspel för allmänheten i sin butik i Arvika, hade brutit mot föreskrifterna för automatspelet genom att lämna vinster i form av pengar. I domen bifölls också en av åklagaren mot Swed Games Handelsbolag förd talan om förverkande av två bolaget tillhöriga spelautomater, som hade tagits i beslag.

Domen överklagades av A.S. och handelsbolaget i HovR:n för Västra Sverige.

HovR:n (hovrättsråden Persson, referent, och Olsson samt tf hovrättsassessorn Lundegard) meddelade d 17 jan 1995 följande beslut: HovR:n beviljar ej prövningstillstånd. TR:ns dom står därför fast.

HD

A.S. och handelsbolaget (ombud för båda advokaten S.L.) överklagade och yrkade att HD skulle förordna att deras överklagande skulle prövas av HovR:n.

HD meddelade prövningstillstånd i frågan huruvida krav på prövningstillstånd gällt i HovR:n samt förklarade frågan om prövningstillstånd i målet i övrigt vilande.

Riksåklagaren förklarade att enligt hans uppfattning krav på prövningstillstånd gällt i detta fall och att HovR:ns beslut därför var riktigt. Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Widegren, föreslog i betänkande följande beslut: Skäl. Målet gällde i TR:n brott mot lotterilagen, varvid den tilltalade dömdes till dagsböter. Enligt 49 kap 13 § RB krävs prövningstillstånd för att pröva TR:ns dom i ansvarsdelen. Härefter uppstår fråga om prövningstillstånd jåmvål krävs för att pröva TR:ns i domen intagna avgörande att förverka två Swed Games tillhöriga spelautomater.

Av förarbetena framgår att det, om en TRs dom gäller både ansvar och förverkande och den tilltalade överklagar domen endast i förverkandedelen, krävs prövningstillstånd om påföljden i domen har bestämts till böter, medan det däremot inte krävs prövningstillstånd för att få förverkandefrågan prövad i det fall påföljden har bestämts till fängelse (prop 1992/93:216 s 89). I rättspraxis har tillika fastlagts, att prövningstillstånd krävs för att HovR:n skall pröva överklagande av TR:s dom avseende särskild talan om förverkande av egendom till det allmänna utan samband med åtal (NJA 1995 s 3511).

HD finner, att jåmvål för det fall, när talan om förverkande förs mot annan än den tilltalade men tillsammans med brottmålet samma regler för prövningstillstånd i HovR:n som i brottmålet skall gälla. HovR:n har alltså förfarit riktigt när krav på prövningstillstånd ställts upp i detta fall.

Domslut

HD:s avgörande. HD förklarar---se HD:s beslut---stå fast.

HD (JustR:n Knutsson, Freyschuss, Lars Å Beckman, Westlander, referent, och Thorsson) fattade följande slutliga beslut: Skäl. Genom TR:ns dom dömdes A.S. för brott mot lotterilagen till dagsböter och förklarades två Swed Games tillhöriga spelautomater förverkade. Enligt 49 kap 13 § RB krävs prövningstillstånd för att HovR:n skall pröva en TRs dom genom vilken den tilltalade inte dömts till annan påföljd än böter eller frikänts från ansvar för brott för vilket inte är föreskrivet svårare straff än fängelse 6 mån.

Av förarbetena till nyssnämnda lagrum framgår att HovR:n, om en dom omfattar flera tilltalade, får göra en bedömning för varje tilltalad för sig när det gäller frågan om prövningstillstånd krävs eller inte (se prop 1992/93:216 s 89). Motsvarande bör gälla i förevarande fall, där ett åtal mot en person för brott har handlagts gemensamt med en talan mot annan om förverkande av egendom till det allmänna. Frågan om prövningstillstånd krävs eller ej skall således avgöras särskilt för envar av A.S. och Swed Games.

Vad gäller A.S:s överklagande krävs prövningstillstånd, eftersom han dömts till böter.

Ordalydelsen av 49 kap 13 § RB ger inte något direkt svar på frågan om prövningstillstånd krävs då särskild talan förs om förverkande av egendom till det allmänna. I rättspraxis har emellertid fastslagits att prövningstillstånd krävs för sådant fall (se NJA 1995 s 3511). Även vad gäller Swed Games överklagande krävs således prövningstillstånd.

Domslut

HD:s avgörande. HD förklarar att krav på prövningstillstånd gällt för målets handläggning i HovR:n. HD finner ej skäl att meddela prövningstillstånd beträffande målet i övrigt, i följd varav HovR:ns beslut skall stå fast.

HD:s beslut meddelades d 22 mars 1996 (nr SÖ 62).