NJA 1996 s. 575

Fråga om ersättning till offentlig försvarare. 21 kap 10 § RB.

HD

Advokaten B.R. förordnades till offentlig försvarare för L.O. som av Kalmar TR d 22 febr 1996 förklarades häktad som på sannolika skäl misstänkt för grov skadegörelse i Kalmar under tiden jan 1993-maj 1994 på den grunden att det ansågs föreligga risk för att L.O. genom att undanröja bevis eller på något annat sätt skulle försvåra sakens utredning.

L.O. överklagade häktningsbeslutet i Göta HovR.

B.R. yrkade i samband med överklagandet till HovR:n ersättning för 1,5 timmes arbete. Sedan åklagaren inkommit med svarsskrivelse i anledning av överklagandet yttrade sig B.R. skriftligen över denna och yrkade ersättning för ytterligare 1 timmes arbete.

HovR:n(hovrättsråden Paulsson Nordling och Holm, referent, samt tf hovrättsassessorn Åhgren) hävde i beslut d 27 febr 1996 TR:ns häktningsbeslut och tillerkände B.R. ersättning för hans arbete som offentlig försvarare i HovR:n med 954 kr, motsvarande arbete under en timme.

B.R. överklagade ersättningsbeslutet och yrkade bifall till sitt i HovR:n framställda ersättningsyrkande.

Domstolsverket medgav att B.R. såsom offentlig försvarare i HovR:n skulle tillerkännas ersättning för 1,5 timmes arbete enligt taxa. HovR:n avgav på anmodan av HD yttrande i målet.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Melchior, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Skäl. B.R:s överklagande innebär att han yrkar ersättning för arbete i HovR:n med 2 384 kr avseende 2,5 timmars arbete.

Enligt 21 kap 10 § 1 st RB har en offentlig försvarare rätt till skälig ersättning för bl a det arbete som uppdraget har krävt. Ersättningen för arbete skall enligt lagrummet bestämmas med utgångspunkt i den tidsåtgång som är rimlig med hänsyn till uppdragets art och omfattning och med tillämpning av den timkostnadsnorm som regeringen fastställer. Hänsyn skall också tas till andra omständigheter av betydelse, såsom den skicklighet och den omsorg som uppdraget har utförts med.

Åklagarens yttrande över överklagandet i målet framstår som mera omfattande än normalt. Detta kan ha medfört en utökad tidsåtgång för försvararen. B.R:s skrivelse med anledning av åklagarens yttrande är inte särskilt omfattande och innehåller flera argument som redan framförts i överklagandeskriften och som inte varit nödvändiga för fullgörandet av uppdraget i HovR:n. Likväl kan det ej sägas att denna skrivelse varit onödig för tillvaratagande av klientens bästa. På grund härav bör B.R. för sitt arbete i HovR:n tillerkännas ersättning av allmänna medel med 1 430 kr motsvarande en tidsåtgång av ca 1,5 timmes arbete.

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut tillerkänner HD B.R. ersättning av allmänna medel för arbete som offentlig försvarare i HovR:n med sammanlagt 1 430 kr. Denna kostnad skall stanna på staten.

HD (JustR:n Vängby, Lind, referent, Svensson, Danelius och Thorsson) fattade följande slutliga beslut: Skäl. B.R:s överklagande innebär att han yrkar ersättning för arbete i HovR:n med 2 384 kr avseende 2,5 timmars arbete.

Enligt 21 kap 10 § 1 st RB har en offentlig försvarare rätt till skälig ersättning för bl a det arbete som uppdraget har krävt. Ersättningen för arbete skall enligt lagrummet bestämmas med utgångspunkt i den tidsåtgång som är rimlig med hänsyn till uppdragets art och omfattning och med tillämpning av den timkostnadsnorm som regeringen fastställer.

Av handlingarna framgår att B.R. i HovR:n efter föreläggande avgav ett yttrande över åklagarens svarsskrivelse. HovR:n har i sitt yttrande till HD uttalat, att det för målets avgörande inte varit nödvändigt att försvararen yttrade sig.

Det arbete B.R. nedlagt i samband med yttrandet över åklagarens svarsskrivelse har utförts som ett led i försvaret av den tilltalade. Det är uppenbart att arbetet inte varit opåkallat. Den tid som enligt B.R:s kostnadsräkning gått åt för arbetet, en timme, är rimlig. Även den tid som gått åt för arbetet med målet i övrigt, 1,5 timme, framstår som rimlig. B.R:s talan skall därför bifallas.

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut tillerkänner HD B.R. ersättning av allmänna medel med 2 384 kr för arbete. Denna kostnad skall stanna på staten.

HD:s beslut meddelades d 17 okt 1996 (mål nr Ö 1446/96).