NJA 1998 s. 145

I den ersättning konkursförvaltare vid sidan av arvode har rätt till för kostnad för fotokopior skall inräknas endast kostnaderna för papper och toner.

Startab nr 417 Aktiebolag i likvidation försattes i konkurs vid Stockholms TR. Till förvaltare i konkursen utsågs advokaten M.L.. M.L. hemställde hos TR:n att konkursen skulle skrivas av enligt 10 kap 1 § KL och yrkade arvode enligt taxa samt kostnadsersättning med 664 kr, varav för porto och kopior 509 kr inkl mervärdesskatt.

TR:n (tingsnotarien Åsa Carlsson) fattade d 30 april 1996 beslut om avskrivning av konkursen enligt 10 kap 1 § KL.

I beslutet anförde TR:n vidare: Förvaltaren har yrkat ersättning för kostnader avseende bl a ersättning för porto och kopior. Av förarbetena till KL framgår att förvaltarens kostnadsersättning skall utgöra ersättning för direkta utlägg eller motsvara särskilda kostnader för förvaltaren inom ramen för uppdraget. Som exempel på dylika kostnader nämns ersättning för nödvändiga resor och kostnader för arkivering av gäldenärens redovisningshandlingar (prop 1986/87:90 s 374). Kostnader för porto och kopior får enligt TR:ns mening anses ingå i hållandet av advokatverksamhet och således täckas av ersättningen för arvode till förvaltaren. Förvaltaren skall därför inte tillerkännas särskild kostnadsersättning för porto och kopior. I övrigt skall han dock tillerkännas begärd kostnadsersättning.

TR:n fastställde förvaltarens arvode till 7 700 kr och kostnadsersättning till 155 kr.

Svea HovR

M.L. överklagade i Svea HovR och yrkade att HovR:n skulle tillerkänna honom ersättning med ytterligare 509 kr avseende kostnader för porto och fotokopior inkl mervärdesskatt.

Kronofogdemyndigheten i Stockholms län, Tillsynsmyndigheten i konkurser medgav yrkandet med det förbehållet att ersättning för kopior endast medgavs med 20 öre per sida.

HovR:n (hovrättsråden Bremberg och Olvall samt tf hovrättsassessorn Löfroth, referent) anförde i beslut d 28 jan 1997: De i målet aktuella kostnaderna får anses ersättningsgilla (se HD:s beslut d 29 okt 1996 i mål Ö 1252/96).

När det gäller ersättning för kopior har tillsynsmyndigheten medgett ett lägre belopp per sida än vad M.L. yrkat. Den ersättning han yrkat får dock såväl i denna del som i övrigt anses skälig.

Med ändring av TR:ns beslut fastställer HovR:n kostnadsersättning till M.L. med ytterligare 509 kr.

HD

Riksskatteverket överklagade och yrkade att HD skulle med ändring av HovR:ns beslut fastställa kostnadsersättning till M.L. till sammanlagt 149 kr, varav 15 kr för fotokopior.

M.L. bestred ändring.

Betänkande

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Osvald, föreslog i betänkande följande beslut: Skäl. HD har i NJA 1996 s 618 fastslagit att konkursförvaltare vid sidan av arvode har rätt att erhålla ersättning för s k rörliga kostnader, varmed avses bl a kostnader för fotokopior. Frågan i målet är hur ersättningen för fotokopior skall beräknas.

M.L. har yrkat att ersättning skall utgå med 5 kr per kopia. I det yrkade beloppet ingår ersättning för rörlig leasing- och serviceavgift för kopieringsapparater, kostnad för kopieringspapper, kuvertkostnad, kostnad för toner samt timkostnad för vaktmästare som utfört kopierings- och kuverteringsarbete.

Riksskatteverket har tillstyrkt ersättning med 20 öre per kopia och anfört att beloppet motsvarar den genomsnittliga rörliga kostnaden per kopia inkluderande papper, service med reparationer, reservdelar, toner m m.

Riksskatteverket har till stöd för det av verket medgivna beloppet, 20 öre, åberopat en sammanställning av uppgifter från ett antal försäljare av kopieringsutrustning.

M.L. har yrkat att den av Riksskatteverket åberopade bevisningen avvisas.

För prövning av beslut saknas i RB regler som begränsar rätten att i högre instans åberopa ny utredning. M.L:s yrkande om avvisning skall därför lämnas utan bifall.

Av förarbetena till 1987 års KL framgår att arvodet till en konkursförvaltare är avsett att inbegripa allmänna kontorskostnader (prop 1986/ 87:90 s 374). I ovan angivet rättsfall anges att detta uttryck i första hand tar sikte på kostnaderna för upprätthållande av den kontorsorganisation som behövs för att förvaltaruppdraget skall kunna fullgöras. Som HD uttalat är däremot bl a kostnaden för fotokopior att anse som en rörlig kostnad och hänförlig till ett särskilt uppdrag.

I en konkursförvaltares kontorsorganisation bör ingå såväl erforderlig personal som maskinell utrustning jämte service, reparationer och reservdelar. I ersättningen för kostnaden för fotokopior skall till följd härav räknas in endast kostnaderna för papper och toner. HD finner skäligt att bestämma ersättningen till 20 öre per fotokopia, inkl mervärdesskatt.

Domslut

HD:s avgörande. HD, som lämnar M.L:s avvisningsyrkande utan bifall,

fastställer, med ändring av HovR:ns beslut, den ytterligare kostnadsersättningen till M.L. till sammanlagt 149 kr, varav 15 kr avser fotokopior.

HD (JustR:n Knutsson, Lars K Beckman, Nyström, referent, Svensson och Blomstrand) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelades d 20 mars 1998 (mål nr Ö 779/97).