NJA 1998 s. 561

Offentlig försvarare, som själv orsakat merkostnad för tidsspillan och utlägg genom att resa mellan semesterort och domstolsorten, har tillerkänts ersättning för motsvarande lägre kostnader avseende resa mellan kontorsorten och domstolsorten.

(Jmf 1980 s 36)

Advokaten E.H. med kontor i Eskilstuna hade förordnande som offentlig försvarare för P.F., som av Eskilstuna TR dömts till fängelse sex månader för grovt skattebedrägeri och överklagat domen i Svea HovR Sedan HovR:n utsatt målet till huvudförhandling i Stockholm d 20 febr 1998 inställde sig E.H. till förhandlingen. Han yrkade ersättning bl a för tidsspillan och resekostnader för resa tur och retur Mora-Stockholm med motivering att han avbrutit semester som han tillbringade i Mora.

HovR:n (hovrättslagmannen Persson, hovrättsrådet Thuresson och fd hovrättsrådet Matton samt två nämndemän) tillerkände i beslut d 20 febr 1998 E.H. ersättning, såvitt nu är i fråga, för tidsspillan och resekostnader endast för resa från kontorsorten Eskilstuna till Stockholm och åter.

HD

E.H. överklagade och yrkade att HD skulle tillerkänna honom ersättning med i HovR:n yrkat belopp.

Domstolsverket bestred yrkandet.

HovR:n, som av HD anmodats att avge yttrande i målet, anförde i yttrande d 27 maj 1998, vilket beslutats av de lagfarna ledamöter som deltagit i HovR:ns beslut d 20 febr 1998: Innan kallelse till huvudförhandlingen d 20 febr 1998 sändes ut hade E.H. genom sitt kontor i vanlig ordning kontaktats för att efterhöra om tiden passade. E.H. hade ingen invändning mot att huvudförhandling ägde rum d 20 febr. Någon vecka före d 20 febr 1998, sedan kallelse hade expedierats till samtliga inblandade parter, anmälde emellertid E.H. att han ville ha målet flyttat eftersom målet var utsatt under den tid det var sportlov i Eskilstuna och han till följd härav skulle ha semester och vara bortrest. HovR:n var emellertid inte med så kort varsel beredd att ställa in förhandlingen. Ett skäl för detta ställningstagande, förutom det besvär och de svårigheter som alltid möter att finna tid för huvudförhandling där flera advokater är engagerade, var givetvis att E.H. tidigare hade accepterat den tid som bestämts.

Hade E.H. då han första gången kontaktades från HovR:ns kansli anmält hinder mot den föreslagna tiden hade givetvis E.H:s önskemål beaktats och målet hade satts ut till huvudförhandling annan dag. De extrakostnader som nu uppkom för E.H. hade enligt HovR:ns mening förorsakats av honom själv genom bristfälliga administrativa rutiner. HovR:n fann därför att E.H. själv borde få bära dessa kostnader.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Melchior, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Skäl. Offentlig försvarare har rätt till skälig ersättning av allmänna medel för bl a tidsspillan och utlägg. Om offentlig försvarare avbryter sin semester på grund av försvararuppdraget har han i princip ansetts berättigad till ersättning för resan och tidsspillan mellan semesterorten och kontorsorten (se NJA 1980 s 36).

I förevarande fall har emellertid E.H. - innan målet sattes ut till förhandling i HovR:n - inte framfört några invändningar mot tidpunkt för förhandlingen eller upplyst HovR:n om att han skulle resa på semester till Mora vid den överenskomna tiden. Först någon vecka före förhandlingen och efter det att kallelser expedierats från HovR:n anmälde E.H. till HovR:n att han önskade att målet flyttades, eftersom han skulle ha semester och vara bortrest vid den planerade förhandlingen. HovR:n var inte, med så kort varsel, beredd att ställa in förhandlingen då flera advokater var inblandade i målet och då E.H. tidigare accepterat den tid som bestämts. E.H. har således själv förorsakat de extra kostnader som uppkommit för honom genom att han tvingats åka från Mora till Stockholm t o r i stället för från Eskilstuna till Stockholm t o r. Skäl att ändra HovR:ns beslut föreligger därför inte. HD:s avgörande. HD fastställer HovR:ns beslut.

HD (JustR:n Gregow, Lind, Nyström, referent, Pripp och Lundius) fattade följande slutliga beslut: Skäl. Offentlig försvarare har rätt till skälig ersättning av allmänna medel för bl a tidsspillan och utlägg som uppdraget har krävt. Om försvararen har sitt fasta kontor på annan ort än domstolsorten kan sålunda ersättning utgå för såväl restid och väntetid som resekostnader som orsakats av resan till domstolsorten. I NJA 1980 s 36 har offentlig försvarare, som nödgats avbryta semester för uppdraget, ansetts berättigad till ersättning för resan mellan en semesterort och domstolsorten och för restiden; omständigheterna var emellertid såtillvida särskilda som fråga var om en huvudförhandling i HovR:n i ett mål, där den tilltalade var häktad. HD tog även i beaktande att det kunde antas, att kostnaderna i det aktuella fallet skulle blivit högre om i stället annan försvarare anlitats.

I förevarande fall har målet rört flera tilltalade som samtliga varit på fri fot. E.H. har innan målet sattes ut till förhandling i HovR:n kontaktats av HovR:n och därvid inte framfört några invändningar mot den av HovR:n föreslagna tidpunkten för förhandlingen. Först någon vecka före förhandlingen och efter det att kallelser expedierats från HovR:n anmälde E.H. till HovR:n att han önskade att målet flyttades, eftersom han skulle ha semester och vara bortrest den vecka som omfattade förhandlingsdagen. HovR:n var inte, med så kort varsel, beredd att ställa in förhandlingen då flera advokater var inblandade i målet och då E.H. tidigare accepterat den tid som bestämts. Vid förhandlingen begärde E.H. ersättning för tidsspillan och utlägg avseende resa Mora-Stockholm tur och retur. HovR:n tillerkände honom ersättning för motsvarande poster avseende kontorsorten Eskilstuna.

Av det anförda följer att E.H. själv orsakat de merkostnader som föranletts av att han haft att resa från Mora till Stockholm och åter i stället för Eskilstuna-Stockholm-Eskilstuna. Han kan därför inte anses berättigad till ersättning för dessa kostnader.

Domslut

HD:s avgörande. HD avslår överklagandet.

HD:s beslut meddelades d 20 okt 1998 (mål nr Ö 1504/98).