NJA 1998 s. 581

Ansökan om adoption har lämnats utan vidare åtgärd i ett fall då sökanden avlidit innan rätten tagit ställning till ansökan.

TR:n

Ansökan av R.T. om tillstånd att adoptera styvdottern E.T., född 1984, inkom till Ludvika TR d 18 febr 1998.

I TR:ns protokoll över handläggningen av ärendet antecknades att barn- och ungdomsnämnden i Ludvika d 10 febr 1998 tillstyrkt adoptionen och att R.T. avlidit d 11 febr 1998.

Domskäl

TR:n (lagmannen Rudberg) anförde i beslut d 23 febr 1998: Av adoptionsinstitutets personliga natur följer att tillstånd till adoption inte kan lämnas sedan den som önskar adoptera annan avlidit. (Jämför NJA 1957 C 499 och Walins kommentar till FB, 1996 års uppl s 155.) - TR:n lämnar därför ansökan utan bifall.

Svea HovR

Dödsboet efter R.T. överklagade i Svea HovR och yrkade bifall till R.T:s ansökan om adoption.

HovR:n (hovrättsråden Wiegert och Fergenius samt tf hovrättsassessorn Sundin, referent) anförde i beslut d 15 maj 1998: HovR:n, som anmärker att klagorätt i vart fall tillkommer R.T:s efterlämnade maka B.T., lämnar överklagandet utan bifall.

HD

Dödsboet (ombud fd lagmannen P.G.) överklagade och yrkade att HD skulle bifalla adoptionsansökningen.

Ärendet föredrogs.

Föredraganden, RevSekr Johansson, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Skäl. Frågan är om den i målet aktuella adoptionsansökningen kan bifallas trots att adoptanten R.T. avlidit innan TR:n behandlat ansökningen.

Som HovR:n funnit får dödsboet anses ha talerätt i målet.

I 4 kap 1 § FB föreskrivs att man eller kvinna må med rättens tillstånd anta adoptivbarn. Bestämmelsen innebär att detta tillstånd blir den rättsakt som konstituerar adoptionen och att adoptionen får verkan från tidpunkten för rättens beslut. Adoptionsinstitutets personliga natur medför att en adoption inte kan konstitueras efter det att adoptanten avlidit. På grund härav kan dödsboets talan inte bifallas.

Domslut

HD:s avgörande. HD avslår överklagandet.

HD (JustR:n Svensson, Thorsson, Victor, Pripp och Lundius, referent) fattade följande slutliga beslut: Skäl. Av bestämmelserna i 4 kap FB måste anses följa att ett giltigt beslut varigenom rätten lämnar tillstånd till adoption förutsätter att såväl adoptanten som adoptivbarnet lever vid tidpunkten för beslutet. Av handlingarna framgår att R.T. var avliden när TR:n tog ställning till hans ansökan om adoption av E.T.. Ändamålet med hans ansökan var sålunda förfallet. Den hade därför inte bort föranleda någon vidare åtgärd från TR:ns sida.

Domslut

HD:s avgörande. HD undanröjer HovR:ns och TR:ns beslut och förklarar att ansökningen om tillstånd för R.T. att adoptera E.T. inte föranleder någon vidare åtgärd.

HD:s beslut meddelades d 22 okt 1998 (mål nr Ö 2488-98).