NJA 1999 s. 3

Ordet "vakuumplast" har ansetts utgöra en sådan beskrivande beteckning som, när det ingår i en registrerad firma, åtnjuter ett tämligen svagt skydd mot användning i en annan näringsidkares firma.

TR:n

Vakuum Plast Industri Aktiebolag förde vid Härnösands TR den talan mot HS Vakuumplast Aktiebolag som framgår av TR:ns dom.

Domskäl

TR:n (lagmannen Eriksson, rådmannen Svensson och tingsnotarien Carle) anförde i dom d 8 april 1994: Yrkanden m m. Firman Vakuumplast togs i bruk och registrerades i handelsregistret år 1960. Firman ombildades till aktiebolag år 1968, vilket inregistrerades som Vakuum Plast Industri Aktiebolag (kärandebolaget) år 1983. Enligt en ny bolagsordning, vilken antogs år 1990, består verksamheten av att tillverka och försälja plastartiklar.

HS Vakuumplast Aktiebolags (svarandebolaget) firma registrerades d 31 aug 1990. Enligt bolagsordningen består verksamheten av att tillverka plastprodukter genom vakuumpressning.

Kärandebolaget har yrkat att TR:n häver registreringen av svarandebolagets firma och vid vite om 100 000 kr förbjuder svarandebolaget att framdeles använda sin firma.

Svarandebolaget har bestritt käromålet. Det yrkade vitesbeloppet har vitsordats som skäligt i och för sig.

Utveckling och talan. Kärandebolaget har anfört i huvudsak följande: Kärandebolaget tillverkar och säljer varmformade termoplastprodukter. Kundkretsen är spridd över hela Sverige. Firman, som är väl inarbetad, innehåller som dominerande beståndsdel den egenartade och tidigare ej använda beteckningen vakuumplast. Det är denna beteckning som ger firman dess särprägel och som kan antas vinna igenkännande hos kundkretsen. Den framhävs utåt i bolagets annonsering, brevpapper m m. Beteckningen vakuumplast kännetecknar varken en viss sorts plast eller en viss tillverkningsmetod. Den utgör inte heller någon branschbenämning. Det är en konstruerad beteckning - ett fantasiord - för att ge just särprägel åt kärandebolagets firma. Den plast som används vid tillverkningen av kärandebolagets produkter är termoplast. Den branschspecifika tillverkningsmetoden/benämningen är varmformning. Tillverkningsmetoden innebär bearbetning av skivor eller styva folier. Dessa mjukgöres genom uppvärmning och fixeras sedan i regel i en form med stämpel, vakuum eller tryckluft. Den bransch som kärandebolaget är verksam i är förhållandevis liten. Konkurrensen är hård, varför det är av väsentlig betydelse att kunna särskilja de företag

som verkar inom branschen. Svarandebolagets firma används inom samma kundsegment som, och i verksamhet av exakt samma slag som kärandebolagets. Beteckningen vakuumplast är dominant i båda firmorna. Svarandebolagets firma är därför ägnad att framkalla förväxling med kärandebolagets firma. Kunder, leverantörer och myndigheter har förväxlat bolagen ett flertal gånger. Registreringen av svarandebolagets firma har skett i strid mot 3 §, 9 § och 10 §6 och 7firmalagen, varför registreringen skall upphävas och svarandebolaget förbjudas att framdeles använda beteckningen.

Svarandebolaget har anfört i huvudsak följande: Det vitsordas att ordet vakuumplast är dominerande i båda firmorna och att vissa förväxlingar skett. Svarandebolaget har dock aldrig fått några försändelser som varit avsedda för kärandebolaget. Ordet vakuumplast består av två delar; ett bransch- eller produktbeskrivande ord, plast, och ett ord som beskriver tillverkningssättet, vakuum. Kombinationen av orden ger ett beskrivande ord utan större särprägel. Sådana ord åtnjuter ett svagt firmaskydd och kan därför, med någon form av tillägg, vanligen i form av efternamn, ortnamn, fantasiord eller bokstavskombination, användas i andra bolags firmor. Svarandebolaget har i sin firma lagt till bokstavskombinationen HS och kärandebolaget ordet Industri. Vid bedömningen av om firmorna är förväxlingsbara blir avgörande att tilläggen är olika och att firmorna, i sin helhet betraktade, därför utvisar tillräckliga olikheter för att båda skall kunna registreras i aktiebolagsregistret och existera vid sidan av varandra.

Domskäl. Såsom muntig bevisning har kärandebolaget åberopat förhör med bolagets verkställande direktör, L.M., samt vittnesförhör med S.L., Svensk Industriförening. Svarandebolaget har åberopat förhör med bolagets ställföreträdare, X.X.och H.T., samt vittnesförhör med L-Å.J., ASG.

Såsom skriftlig bevisning har kärandebolaget åberopat registreringsbevis för båda bolagen, produktblad från Föreningen Sveriges Plastfabrikanter samt fakturor och debiteringsuppgifter, vilka varit avsedda för svarandebolaget men ändå tillsänts kärandebolaget. Svarandebolaget har åberopat ett yttrande från Patent och registreringsverket.

L.M. har uppgett: När kärandebolaget bildades år 1960, var det ett av de första företagen i branschen. Idag finns 10-15 företag som konkurrerar på den öppna marknaden. Tillverkningen av kärandebolagets produkter sker genom varmformning av termoplast. Plasten, som levereras i skivor, hettas upp till formbar temperatur. Den placeras sedan i ett verktyg, vilket år konstruerat som ett slags form. När plasten placerats i verktyget, evakueras luften. Det uppstår då ett undertryck, näst intill vakuum, vilket medför att plasten formas efter verktyget. Det finns många andra sätt att varmforma plast, t ex manuellt eller med hjälp av tryckluft. Metoden med undertryck är emellertid den som kärandebolaget använder sig av. Ordet vakuumplast har framhävts i samband med marknadsföringen och blivit kännetecknande för kärandebolaget De övriga orden i firman har fallit bort i den dagliga användningen. Sedan svarandebolagets firma registrerades, har kunder ofta förväxlat bolagen, vilket är mycket störande.

X.X.och H.T. har uppgett: Svarandebolaget framställer plastprodukter genom vakuumformning. Den plast som används är termoplast. Plasten placeras i en vakuumformningsmaskin och värms upp varefter en vakuumpump kopplas på. Vakuumpumpen suger ut all luft, vilket medför att plasten formar sig efter maskinen. När firman registrerades år 1990, var det fullt naturligt att begagna sig av ordkombinationen vakuumplast, eftersom orden vakuum och plast beskriver de produkter svarandebolaget arbetar med. Svarandebolaget kände inte till kärandebolagets firma, när de ansökte om registrering. Patent och registreringsverket godkände firman utan någon anmärkning. Svarandebolaget har inte råkat ut för förväxlingar med kärandebolaget. Kundkretsen finns huvudsakligen i norra Sverige.

S.L. har uppgett: Inom plastbranschen finns olika bearbetningsmetoder. En av dessa är varmformning av termoplast. Denna metod innebär att plasten värms upp till formbar temperatur, varefter den placeras i en form. Själva formningen av plasten kan ske på olika sätt, antingen med hjälp av tryckluft eller pressning, eller genom att luften mellan plastskivan och formen evakueras, så att det uppstår ett vakuum. Vid det senare tillverkningssättet används en maskin benämnd vakuumformningsmaskin. Den bearbetningsmetod som används vid dessa tillverkningssätt går under benämningen varmformning. Ordet vakuumplast är en konstruktion och motsvarar ur teknisk synpunkt ingen bearbetningsmetod.

L-Å.J. har uppgett: Det kan förekomma förväxlingar vid leveranser. Om två bolag har liknande ord i sina firmor ökar risken för förväxling.

TR:n gör följande bedömning.

En firma får bl a inte registreras om den är förväxlingsbar med annan näringsidkares skyddade närings- eller varukännetecken. Frågan huruvida förväxlingsrisk föreligger mellan firmorna i nu förevarande fall är till en början beroende av om ordet vakuumplast äger sådan särskiljningsförmåga att det kan skyddas genom registrering.

Av 9 § firmalagen följer att firma endast får registreras om den är ägnad att särskilja innehavarens verksamhet från andras. Vid bedömande av om firma har särskiljningsförmåga skall hänsyn tas till den tid och omfattning firman varit i bruk. Består firma enbart av allmän benämning på verksamhetens art eller på däri erbjuden vara eller tjänst eller utgörs den enbart av allmänt brukat ortnamn eller annat sådant namn, skall firman i och för sig ej anses ha särskiljningsförmåga. Enligt förarbetena till firmalagen innebär särskiljningsförmåga, distinktivitet, att en firma skall vara utformad på sådant sätt att den kan uppfattas som benämning på särskild verksamhet och vara ägnad att markera en åtskillnad från verksamhet av samma eller liknande slag som bedrivs av annan näringsidkare.

I målet har framkommit att bolagen är verksamma inom samma bransch och vänder sig till i stort sett samma kundkrets. Produkterna framställs på liknande sätt genom varmformning av termoplast. Ordet vakuumplast, som används i båda bolagens firmor, är sammansatt av två ord. Det ena ordet, plast, är produktbeskrivande utan särskiljningsförmåga. Även det andra ordet, vakuum, är ett icke distinktivt ord. Av förarbetena till firmalagen framgår att en sammanställning av flera icke

distinktiva ord kan registreras och förvärva firmarätt om själva kombinationseffekten av sammanställningen ger upphov till särskiljningsförmåga. Enligt TR:ns mening är ordet vakuum inte en beskrivning av ett tillverkningssätt, då den bearbetningsmetod som används för att framställa plastprodukterna är varmformning. Orden vakuum och plast i kombination kan sålunda inte anses som en allmän benämning på verksamhetens art eller på däri erbjuden vara eller tjänst. Sammanställningen måste snarare ses som en konstruktion av kärandebolaget för att särskilja dess verksamhet från verksamhet av samma slag som bedrivs av andra näringsidkare. Med hänsyn härtill och till den tid firman varit i bruk finner TR:n att ordet vakuumplast är särpräglat i den mening som avses i 9 § firmalagen, och att det därför åtnjuter firmarättsligt skydd.

TR:n övergår härefter till frågan huruvida det föreligger risk för förväxling. Enligt 6 § firmalagen är kännetecken förväxlingsbara endast om de avser verksamhet av samma eller liknande slag. Vid bedömningen om det föreligger förväxlingsrisk mellan firmor skall hänsyn tas till alla föreliggande omständigheter. Som redan har konstaterats är bolagen verksamma inom samma bransch. De vänder sig även i huvudsak till samma kundkrets. Det måste därför anses att bolagens verksamhet, i den mening som avses i 6 § firmalagen, är av samma eller liknande slag. Vid sådant förhållande innebär även svagare firmalikhet risk för förväxling. Vidare är - såsom ovan konstaterats - ordet vakuumplast ett särpräglat ord som åtnjuter firmarättsligt skydd. Kravet på tillägg till firman för att undvika risk för förväxling blir då högre. Vid en samlad bedömning finner TR:n att tillägget av bokstavskombinationen HS inte är tillräckligt för att utesluta förväxlingsrisk. Käromålet skall därför bifallas.

Domslut

Domslut. TR:n häver registreringen av firman HS Vakuumplast Aktiebolag.

TR:n förbjuder HS Vakuumplast Aktiebolag att vid vite av 100 000 kr använda sin firma sedan tre månader förflutit från det att denna dom vunnit laga kraft.

HovR:n för Nedre Norrland

HS Vakuumplast Aktiebolag överklagade i HovR:n för Nedre Norrland och yrkade att käromålet skulle ogillas.

Vakuum Plast Industri Aktiebolag bestred ändring.

HovR:n (hovrättslagmannen Hegrelius Jonson, hovrättsråden Similä och Forsberg, referent, samt tf hovrättsassessorn Korpaj fastställde i dom d 30 okt 1997 TR:ns dom.

HD

HS Vakuumplast Aktiebolag (ombud advokaten P.K.) överklagade i HD med samma yrkande som i HovR:n.

Vakuum Plast Industri Aktiebolag (ombud advokaten H.S.) bestred ändring.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Olsson, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande dom: Domskäl. Vakuum Plast Industri har gjort gällande, att bolaget genom registreringen av dess firma har skydd mot att annan därefter i sin firma använder ordet "vakuumplast". Detta ord är enligt bolaget i och för sig så särpräglat att det inte kan utnyttjas i en annan firma för verksamhet av samma eller liknande slag utan att firmorna blir förväxlingsbara. Bolaget har därjämte åberopat, att "vakuumplast" genom att inarbetas som kännetecken för bolagets verksamhet förvärvat sådan särprägel att användning av samma ord i annan firma inom samma bransch medför förväxlingsbarhet.

Orden "vakuum plast" i bolagets firma består av ett bransch- eller produktbeskrivande ord, plast, och ordet vakuum, som anger sättet för tillverkning av bolagets produkter, varmformning av plast genom vakuumpressning. Ordsammansättningen får anses vara en verksamhetsbeteckning utan större originalitet. Registreringen av bolagets firma har därför inte medfört hinder mot användning av samma ord i en annan näringsidkares firma, om den andra firman i övrigt utformats så, att den vid en jämförelse mellan firmorna i deras helhet tydligt skiljer sig från bolagets. Den olikhet som vid en sådan jämförelse föreligger mellan bolagets firma och HS Vakuumplasts firma får anses vara tillräcklig för att firmorna i och för sig inte skall anses förväxlingsbara.

Den tid Vakuum Plast Industris firma varit i bruk skulle i och för sig kunna tala för att ordet "vakuumplast" var inarbetat som kännetecken för bolagets verksamhet, innan HS Vakuumplasts firma registrerades. Utredningen i detta hänseende är emellertid bristfällig; det finns t ex inte några närmare uppgifter om bolagets omsättningskrets, försäljning och hur omfattande reklam- eller annan marknadsföring som gjorts. Det kan därför ej anses visat att ordet "vakuumplast" varit inarbetat som kännetecken för bolaget. Förväxlingsbarhet föreligger alltså inte heller på sådan grund.

På grund av det anförda skall Vakuum Plast Industris talan ogillas.

Domslut

Domslut. Med ändring av HovR:ns dom ogillar HD Vakuum Plast Industri Aktiebolags talan.

HD (JustR:n Gregow, Lars K Beckman, Munck, Danelius, referent, och Thorsson) beslöt följande dom: Domskäl. HS Vakuumplast har gjort gällande att termen "vakuumplast" är en beskrivande beteckning på plastartiklar som tillverkats enligt en särskild varmformningsmetod och att branschfolk väl förstår vilken tillverkningsmetod och vilket material som åsyftas med denna term.

Vakuum Plast Industri har å sin sida hävdat att detta bolag genom registreringen av sin firma har skydd mot att annan därefter i sin firma använder ordet "vakuumplast". Detta ord är enligt bolagets uppfattning så särpräglat att det inte kan utnyttjas i en annan firma för verksamhet av samma eller liknande slag utan att firmorna blir förväxlingsbara. Bolaget har därjämte åberopat att "firman Vakuumplast" sedan lång tid är inarbetad i hela Sverige genom bolagets tillverkning, försäljning, marknadsföring, deltagande i fackmässor m m, vilket medfört ett betydande skyddsvärde utöver det skydd som uppkommit genom registrering av firman.

En central fråga i detta mål är alltså om ordet "vakuumplast", som i något skiftande utformning ingår i båda de berörda bolagens firmor, har originalitet eller bör ses som en relativt trivial generisk beskrivning av de produkter som bolagen framställer.

Språkligt sett är ordet "vakuumplast" en sammansättning av orden "vakuum" och "plast", och med denna ordkombination åsyftas plast som formats i ett lufttomt utrymme, ett vakuum. En mera precis beskrivande benämning kunde vara "vakuumformad plast" eller "vakuumpressad plast". Även om den kortare formen "vakuumplast" inte tillhör det normala fackspråket och har en viss originalitet, är det i vart fall en term som framstår som en näraliggande och naturlig generisk beteckning på den genom behandling i ett vakuum formade plasten.

"Vakuumplast" får därmed anses höra till de beskrivande beteckningar som åtnjuter ett tämligen svagt firmaskydd. Sådana beteckningar kan, utan hinder av att de ingår i en registrerad firma, användas också i en annan näringsidkares firma, om det i denna finns andra element som på ett tydligt sätt skiljer den från den först registrerade firman. Det räcker i sådana fall med tämligen små variationer mellan firmorna för att dessa skall kunna existera samtidigt utan att anses förväxlingsbara. I förevarande fall är "vakuumplast" det dominerande ordet i båda bolagens firmor, men firman "HS Vakuumplast Aktiebolag" får ändå anses ha tillräckliga särdrag för att skilja den från firman "Vakuum Plast Industri Aktiebolag".

Vakuum Plast Industris firma var i bruk åtskilliga år innan HS Vakuumplasts firma registrerades. Det har emellertid inte visats att ordet "vakuumplast" vid tiden för HS Vakuumplasts registrering redan var inarbetat som kännetecken för Vakuum Plast Industri. Förväxlingsbarhet kan därför inte heller på denna grund anses föreligga.

På grund av det anförda skall Vakuum Plast Industris talan ogillas.

Domslut

Domslut. Med ändring av HovR:ns dom ogillar HD Vakuum Plast Industri Aktiebolags talan.

HD:s dom meddelades d 2 febr 1999 (mål nr T 4682-97).