NJA 2002 s. 332

Uppskov enligt 32 a § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter med betalning av skatt har vid ett transportköp enligt 7 § samma lag inte medgivits när det transporterade köpet skett från någon som inte tillhör koncernen.

Atrium Fastigheter AB (Atrium) förvärvade tomträtten till fastigheten Fatburen 1 i Stockholms kommun från Casus Kontor AB. Inskrivningsmyndigheten i Stockholms domsaga beviljade d. 23 juli 1999 lagfart på förvärvet och bestämde samtidigt stämpelskatten till 6 552 000 kr. Vidare förvärvade Atrium fastigheten Fatburen 1 från Stockholms kommun. Lagfart på detta förvärv beviljades d. 27 juli 1999, varvid stämpelskatten samtidigt bestämdes till 3 300 000 kr. Tomträttsupplåtelsen i Fatburen 1 dödades - genom beslut av inskrivningsmyndigheten d. 3 aug. 1999. Därefter förvärvade Fastighets AB Brogatan (Brogatan) genom avtal om transportköp d. 28 sept. 1999 fastigheten från Atrium. Inskrivningsmyndigheten beviljade d. 8 nov. 1999 lagfart på förvärvet. Med hänvisning till 7 § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter uttogs härvid ingen stämpelskatt.

Efter det att lagfart beviljades inkom Brogatan till inskrivningsmyndigheten med en ansökan om uppskov och återbetalning av stämpelskatten jämlikt 32 a och b §§ stämpelskattelagen. Till denna ansökan bifogades en handling i vilken intygas att Atrium ingår i samma koncern som Brogatan, att koncernens moderföretag är en svensk ekonomisk förening samt att överlåtaren inte ingår i annan koncern än den i vilken förvärvaren ingår.

Inskrivningsmyndigheten (rådmannen Sandstedt) anförde i beslut d. 10 april 2000: Eftersom Fastighets AB Brogatan inte har förpliktats att utge någon stämpelskatt kan det inte komma i fråga att meddela beslut om uppskov med betalning av stämpelskatt. Ansökan om uppskov avslås därför.

Svea HovR

Brogatan överklagade i Svea HovR och yrkade att HovR:n med ändring av inskrivningsmyndighetens beslut skulle bifalla ansökan om uppskov och återbetalning. Som grund för överklagandet anfördes att inskrivningsmyndighetens tillämpning av 7 § stämpelskattelagen vid beviljandet av lagfart för Brogatans förvärv av fastigheten innebär att Brogatan skall anses ha erlagt stämpelskatt, dock att denna avräknats från den stämpelskatt som redan erlagts av Atrium. Brogatan gjorde vidare gällande att i 32 a och b §§ stämpelskattelagen angivna förutsättningar för uppskov och återbetalning av stämpelskatt var uppfyllda.

Kammarkollegiet - som delade Brogatans uppfattning att stämpelskatt i och för sig skall anses erlagd av Brogatan - bestred ändring. Som grund för bestridandet anförde Kammarkollegiet att Brogatans förvärv av fastigheten - vid en tillämpning av 32 a § stämpelskattelagen - fick anses ha skett från Stockholms kommun respektive Casus Kontor AB eftersom dessas förvärv av fastigheten utgjorde de senaste stämpelskattepliktiga fången före Brogatans förvärv.

HovR:n (hovrättsråden Lundmark och Roland Halvorsen, referent, samt tf. hovrättsassessorn Marklund Andersson) anförde i beslut d. 3 jan. 2001: HovR:n har först att ta ställning till om Brogatan skall anses ha erlagt stämpelskatt vid sitt genom transportköp gjorda förvärv av fastigheten.

Av 7 § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter framgår att stämpelskatt vid transportköp betalas endast för det senaste förvärvet samt att, om skatten för tidigare köp redan betalats, beloppet avräknas från skatten på det sista köpet. Genom inskrivningsmyndighetens beslut att - vid beviljandet av lagfart för Brogatans förvärv - tillämpa 7 § stämpelskattelagen har Brogatan enligt HovR:ns mening förpliktats betala stämpelskatt med det av Atrium redan erlagda beloppet.

Fråga uppstår därmed om uppskov och återbetalning av den erlagda stämpelskatten skall medges.

I 32 a § stämpelskattelagen föreskrivs att uppskov med betalning av stämpelskatt skall medges om en juridisk person förvärvat fast egendom eller tomträtt från en annan juridisk person som ingår i samma koncern som förvärvaren om moderföretaget i koncernen är - såvitt här är av intresse - en svensk ekonomisk förening och överlåtaren inte ingår i annan koncern än den i vilken förvärvaren ingår. Av 32 b § stämpelskattelagen framgår att återbetalning skall ske om uppskov medges och skatten redan är betald.

HovR:n konstaterar att de formella förutsättningarna för uppskov som uppställs i 32 a § stämpelskattelagen är uppfyllda vad gäller koncernförhållandet mellan Atrium och Brogatan. Fråga uppstår dock om Brogatan, vid en tillämpning av 32 a § stämpelskattelagen, skall anses ha förvärvat fastigheten från Atrium.

Förvärvet mellan Atrium och Brogatan har i stämpelskattehänseende betraktats som ett transportköp. Av 7 § stämpelskattelagen följer att ett transportköp föreligger då ett köp av fast egendom överlåts utan något annat tillägg till eller någon annan ändring i köpevillkoren än tiden för tillträde och betalningen, samt sättet för betalningen i den mån ändrade inteckningsförhållanden påkallar det. Enligt HovR:n får ett transportköp anses innebära att den senare förvärvaren, i detta fall Brogatan, inträder i den tidigare förvärvarens, i detta fall Atriums, ställe. En konsekvens av detta är att Brogatans förvärv, vid tillämpningen av 32 a § stämpelskattelagen, inte skall anses ha skett från Atrium utan från Casus Kontor AB respektive Stockholms kommun. Då de i 32 a § stämpelskattelagen föreskrivna förutsättningarna för beviljande av uppskov med betalning av stämpelskatt därmed inte är uppfyllda skall uppskov med - och därmed återbetalning av - erlagd stämpelskatt inte medges.

HovR:n lämnar Brogatans överklagande utan bifall.

HD

Brogatan överklagade och yrkade att HD med ändring av HovR:ns beslut skulle bifalla bolagets begäran om uppskov och om återbetalning av stämpelskatt med 9 852 000 kr.

Kammarkollegiet bestred ändring. Målet föredrogs.

HD (JustR:n Svensson, Lennander och Håstad, referent) fattade följande slutliga beslut: Skäl. Atrium Fastigheter AB förvärvade enligt köpebrev d. 30 juni 1999 tomträtten till fastigheten Fatburen 1 i Stockholms kommun från Casus Kontor AB. Vidare förvärvade Atrium samma dag fastigheten Fatburen 1 från Stockholms kommun. Inskrivningsmyndigheten beviljade i juli 1999 lagfart på förvärven och bestämde stämpelskatten till 6 552 000 respektive 3 300 000 kr. Tomträttsupplåtelsen dödades d. 3 aug. 1999. Därefter förvärvade ett dotterbolag till Atrium - Fastighets AB Brogatan - genom avtal om transportköp d. 28 sept. 1999 fastigheten från Atrium. Fastighets AB Brogatan beviljades d. 8 nov. 1999 lagfart på förvärvet. Frågan i målet är om Fastighets AB Brogatan skall få uppskov enligt 32 a § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter med betalningen av stämpelskatten.

Enligt 1 och 4 §§stämpelskattelagen skall skatt erläggas för köp av fast egendom.

Om ett köp av fast egendom överlåts på väsentligen oförändrade villkor (transportköp) och lagfart söks för det senaste köpet inom den tremånadersfrist som gäller för det tidigare köpet, skall - med vissa undantag, se nedan - enligt 7 § stämpelskattelagen skatt erläggas endast för det senaste köpet.

Har en juridisk person förvärvat fast egendom från en annan juridisk person som ingår i samma koncern som förvärvaren, skall inskrivningsmyndigheten enligt 32 a § stämpelskattelagen medge uppskov med betalning av skatten bl.a. om moderföretaget i koncernen är ett svenskt aktiebolag och överlåtaren inte ingår i en annan koncern än den i vilken förvärvaren ingår.

Fastighets AB Brogatan har gjort gällande att transportköparens skatteplikt skall uppskjutas enligt 32 a § stämpelskattelagen när som i förevarande fall transportköpet skett mellan två bolag inom samma koncern utan hinder av att transportsäljaren befrias från skatt enligt 7 § samma lag därför att han förvärvat fastigheten från någon som inte ingick i koncernen.

Bestämmelsen i 32 a § stämpelskattelagen läst efter bokstaven kan synas ge stöd för uppfattningen att uppskov skall medges i detta fall. För detta kan också tala att lagstiftaren i 7 § 2 st. samma lag i viss utsträckning har reglerat samspelet mellan de två paragraferna. Skattebefrielse för tidigare köp medges sålunda inte, om transportsäljaren är en juridisk person som har köpt egendomen från en annan juridisk person, som ingår i samma koncern, och transportköparen är en juridisk person som är moderföretag eller dotterföretag till transportsäljaren.

Samtidigt står det klart att syftet med uppskovsregeln i 32 a § stämpelskattelagen är att underlätta överlåtelser inom koncerner (se SOU 1998:1 s. 276 f. och prop. 1998/99:15 s. 261 f.). Om fastigheten efter en uppskovsberättigande internöverlåtelse säljs externt eller det koncernbolag som internt förvärvat fastigheten säljs externt, skall uppskovet upphöra enligt 32 a § 2 st. stämpelskattelagen. Det skulle stå i uppenbar strid mot uppskovsregelns syfte - och inbjuda till annars meningslösa mellanförvärv - om 32 a § skulle föranleda uppskov med en skatteplikt som utlösts av ett externförvärv som föregick det koncerninterna transportköpet. Med hänsyn härtill och då det är fråga om tillämpning av två självständiga undantag från en i stämpelskattelagen given skatteplikt, bör uppskov enligt 32 a § inte medges, när det överlåtande koncernbolaget förvärvat fastigheten från någon som inte hör till koncernen. Överklagandet skall alltså avslås.

Domslut

HD:s avgörande. HD avslår överklagandet.

JustR:n Regner och Lundius var skiljaktiga och anförde: Den fråga HD i första hand har att bedöma är om uppskov med betalning av stämpelskatt enligt 32 a § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter kan medges i ett fall där det skattepliktiga förvärvet föregåtts av ett enligt 7 § samma lag skattebefriat s.k. transportköp.

Enligt 32 a § stämpelskattelagen skall, under vissa närmare angivna förutsättningar, uppskov med betalning av stämpelskatt beviljas om en juridisk person förvärvat fast egendom från en annan juridisk person som ingår i samma koncern som förvärvaren. Lagtexten innehåller undantag för vissa fall men inget sådant för det fall överlåtaren gjort ett stämpelskattebefriat förvärv. Det finns inte heller i förarbetena något uttalande om vad som avses gälla i en sådan situation (prop. 1998/99:15 s. 260 ff.). Det kan vidare noteras att det, samtidigt som 32 a § infördes i stämpelskattelagen, gjordes en ändring i lagens 7 § som reglerar skatteplikten vid transportköp och att den ändringen avsåg just koncerninterna förvärv.

En sådan tolkning av 32 a § stämpelskattelagen som medför att uppskov inte beviljas i ett fall som det nu aktuella innebär att ett undantag utöver de paragrafen angivna anses föreligga, vilket skulle vara till den skattskyldiges nackdel. En sådan utvidgning av lagregeln bör inte åstadkommas genom en rättstillämpning som går utöver ordalydelsen i lagen.

På grund av det anförda skall det begärda uppskovet med betalning av stämpelskatt medges och Fastighets AB Brogatans överklagande alltså bifallas.

HD:s beslut meddelades d. 12 juni 2002 (mål nr Ö 489-01).

Samma dag som det refererade målet och på samma sätt avgjordes ett likartat mål mellan Kommanditbolaget Ångpannegatan 7-9 och Kammarkollegiet (mål nr 4084-00).