NJA 2003 not 10

V.N. mot allm. åkl. ang. grov stöld m.m.

Den 5:e. 10. (B 417-03) V.N. mot allm. åkl. ang. grov stöld m.m. HovR:n f V Sv meddelade 9/1 03 dom i mål mellan allm. åkl. och V.N. ang. grov stöld m.m. V.N. angav 12/1 03 nöjdförklaring såvitt avsåg den ådömda påföljden. V.N. överklagade därefter domen. Kriminalvården, Häktet Skogome, avgav yttrande.

HD, på förslag av föredraganden: V.N. har avgivit nöjdförklaring i den ordning som stadgas i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. Det har inte framkommit något som föranleder att förklaringen inte är bindande för honom. På grund härav och eftersom en nöjdförklaring enligt nämnda lag inte får återtas, får V.N. inte överklaga domen såvitt angår den ådömda påföljden.

HD avvisar därför med stöd av 55:5 RB V.N:s överklagande.