Upphävd författning

Lag (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1974-05-19
Ändring införd
SFS 1974:202 i lydelse enligt SFS 2017:1003
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Dom på fängelse skall befordras till verkställighet enligt denna lag. Lagen gäller även i fråga om hur tid för sådan verkställighet skall beräknas.

[S2]Vad i denna lag är föreskrivet om fängelse gäller även fängelse vilket ålagts som förvandlingsstraff för böter. Lag (1981:212).

Befordran av dom till verkställighet m.m.

2 §  Har den som dömts till fängelse icke inom föreskriven tid fullföljt talan i målet såvitt angår den ådömda påföljden, får domen verkställas i denna del utan hinder av att åklagare eller målsägande fullföljt talan mot domen.

[S2]Dom som avses i första stycket får även i andra fall än som sägs där verkställas utan hinder av att domen ej vunnit laga kraft. Härom är särskilt stadgat. Lag (1981:212).

 • NJA 2014 s. 245:Meddelande av påföljdseftergift bör ses som en mera allmän möjlighet som domstolarna kan använda för att undvika uppenbart oskäliga resultat vid påföljdsbestämningen när inte andra möjligheter står till buds.
 • NJA 1989 s. 382:Sedan den tilltalade återkallat fullföljd vadetalan mot en tingsrättsdom, varigenom han dömts till fängelse, har han i HD anfört besvär mot avskrivningsbeslutet. Beslutet att inhibera verkställighet av fängelsestraffet har ansetts kunna meddelas i besvärsmålet.

3 §  Dom på fängelse får även verkställas, om den dömde före fullföljdstidens utgång i den ordning som anges i denna lag avger förklaring att han avstår från talan mot domen såvitt angår den ådömda påföljden och medger att den får verkställas (nöjdförklaring). Lag (1981:212).

4 §  Den som är häktad får avge nöjdförklaring inför chefen för det häkte där han är intagen eller, om han är intagen i kriminalvårdsanstalt, inför chefen för anstalten eller inför någon annan tjänsteman där som har förordnats att ta emot sådan förklaring. Om den häktade är intagen på en sådan enhet som avses i 6 § första stycket lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård eller i 5 § lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning, får han avge nöjdförklaring inför chefsöverläkaren, verksamhetschefen eller inför annan tjänsteman som någon av dem har förordnat.

[S2]Nöjdförklaring som avses i första stycket gäller endast om den som mottager förklaringen har tillgång till domen eller rättens bevis om målets utgång, såvitt rör den dömde (domsbevis), samt den dömde haft betänketid till andra dagen efter den då domen avkunnades för honom vid rätten eller på annat sätt delgavs honom. Den dömde skall om möjligt beredas tillfälle att under betänketiden samråda med sin försvarare.

[S3]Den som får taga emot nöjdförklaring enligt första stycket skall så snart det kan ske erinra den dömde om hans rätt att avge nöjdförklaring samt upplysa den dömde om när och hur det kan ske. Det åligger honom vidare att den dag, då nöjdförklaring först kan avges, efterhöra om den dömde vill avge sådan förklaring. Lag (2006:666).

Prop. 2005/06:195: Jämför kommentaren till avsnitt 7.3.

Förslaget behandlas i avsnitt 5.6.

 • RH 2006:58:En dom på fängelse avkunnades vid rätten utan att den dömde var närvarande. Denne avgav härefter nöjdförklaring utan att då ha delgetts domen i dess helhet. De formella förutsättningarna för att nöjdförklaringen skulle bli gällande har inte befunnits uppfyllda.
 • NJA 1981 s. 433:Tilltalad, som dömts till fängelse, har avgivit nöjdförklaring. Den tilltalade, som var utlänning och hade bristfälliga kunskaper i svenska språket, har vid nöjdförklaringen inte biträtts av tolk och inte fått läsa någon på hans eget språk avfattad framställning om innebörden av en sådan förklaring. På grund härav och då utredningen inte otvetydigt visade att han ändock förstått innebörden av nöjdförklaringen, har denna ansetts ej vara bindande för honom.
 • NJA 1985 s. 864:För att en nöjdförklaring som avgetts av någon som är intagen i kriminalvårdsanstalt skall bli gällande har det ansetts att, om den aktuella domen inte har avkunnats för honom vid rätten, den dömde före nöjdförklaringen skall ha delgetts domen i dess helhet. 4 § 2 st och 5 § lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m m.

5 §  Bestämmelserna i 4 § äger motsvarande tillämpning i fråga om den som är omhändertagen enligt 28 kap. 11 § tredje stycket brottsbalken eller som undergår fängelse eller på annan grund är intagen i kriminalvårdsanstalt. Lag (1987:764).

 • NJA 1985 s. 864:För att en nöjdförklaring som avgetts av någon som är intagen i kriminalvårdsanstalt skall bli gällande har det ansetts att, om den aktuella domen inte har avkunnats för honom vid rätten, den dömde före nöjdförklaringen skall ha delgetts domen i dess helhet. 4 § 2 st och 5 § lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m m.

6 §  Den som inte är häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt får avge nöjdförklaring inför chefen för en kriminalvårdsanstalt eller ett häkte eller någon annan tjänsteman där som har förordnats att ta emot sådan förklaring eller inför Polismyndigheten.

[S2]Nöjdförklaring enligt första stycket får avges endast om den som vill avge förklaringen överlämnar dom eller domsbevis till den som ska ta emot förklaringen. Lag (2014:617).

 • NJA 2014 s. 245:Meddelande av påföljdseftergift bör ses som en mera allmän möjlighet som domstolarna kan använda för att undvika uppenbart oskäliga resultat vid påföljdsbestämningen när inte andra möjligheter står till buds.

7 §  När nöjdförklaring avges, skall vittne närvara. Den som mottagit nöjdförklaring skall göra anteckning därom på den handling på grund varav förklaringen avgivits. Anteckningen skall underskrivas även av den dömde och vittnet.

 • NJA 2014 s. 245:Meddelande av påföljdseftergift bör ses som en mera allmän möjlighet som domstolarna kan använda för att undvika uppenbart oskäliga resultat vid påföljdsbestämningen när inte andra möjligheter står till buds.

8 §  Nöjdförklaring som avgivits enligt denna lag får icke återtagas. Har den dömde fullföljt talan mot domen i vad han därigenom dömts till fängelse, skall denna talan anses återkallad genom nöjdförklaringen. Lag (1981:212).

 • NJA 2014 s. 245:Meddelande av påföljdseftergift bör ses som en mera allmän möjlighet som domstolarna kan använda för att undvika uppenbart oskäliga resultat vid påföljdsbestämningen när inte andra möjligheter står till buds.
 • RH 1997:1:Det s.k. Kodemordet: Gärningsman som var drygt 18 år gammal, har dömts för mord och försök till misshandel till fängelse 8 år medan gärningsman, som var knappt 18 år gammal har dömts för grov misshandel, försök till grov misshandel, olaga tvång och grovt våld till fängelse tio månader. Regeln i 29 kap. 2 § 7 brottsbalken har inte ansetts direkt tillämplig. - Ansvar har utdömts för underlåtenhet att avslöja grov misshandel. - Även fråga om avvisning av anslutningsöverklagande efter nöjdförklaring och om skadestånd för psykiskt lidande.
 • NJA 1981 s. 433:Tilltalad, som dömts till fängelse, har avgivit nöjdförklaring. Den tilltalade, som var utlänning och hade bristfälliga kunskaper i svenska språket, har vid nöjdförklaringen inte biträtts av tolk och inte fått läsa någon på hans eget språk avfattad framställning om innebörden av en sådan förklaring. På grund härav och då utredningen inte otvetydigt visade att han ändock förstått innebörden av nöjdförklaringen, har denna ansetts ej vara bindande för honom.
 • NJA 2005 s. 291:Fråga om hovrätt varit skyldig att ta upp utvisningsfråga till prövning trots att de i överklagandet framställda yrkandena avvisats på grund av nöjdförklaring och ett yrkande angående utvisningen framställts först efter fullföljdstiden.

9 §  Är den som skall undergå fängelse häktad, omhändertagen enligt 28 kap. 11 § tredje stycket brottsbalken eller intagen i kriminalvårdsanstalt för att undergå påföljd i annat mål när domen får verkställas, skall kriminalvårdsanstalten eller häktet där han är intagen omedelbart befordra domen till verkställighet. Om han är intagen på en sådan enhet som avses i 5 § lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning, är det i stället verksamhetschefen som skall göra det.

[S2]Förvaras den som är häktad i målet ej i kriminalvårdsanstalt, skall han för verkställighet förpassas till sådan anstalt.

[S3]Är den dömde häktad i annat mål när domen får verkställas och förvaras han ej i kriminalvårdsanstalt, får verkställigheten påbörjas där han förvaras. Lag (1996:795).

 • RH 1999:55:En tilltalad som var intagen i kriminalvårdsanstalt överklagade tingsrättens fällande dom. Åklagaren yrkade - utan att själv överklaga tingsrättens dom - först i hovrätten att den tilltalade skulle häktas. Efter att överklagandet återkallats har hovrätten inte funnit anledning att uttala sig i häktningsfrågan.
 • NJA 1994 s. 230:Sedan häktad fullföljt talan mot en tingsrätts dom, varigenom han ådömts fängelse, har han återkallat sin vadetalan. Eftersom domen blev verkställbar när återkallelseskriften inkom till hovrätten, har ett av hovrätten i samband med avskrivningsbeslutet meddelat häktningsbeslut upphävts.

10 §  Är den som ska undergå fängelse inte häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt när domen enligt 2 § första stycket får verkställas, ska Kriminalvården förelägga honom eller henne att senast en viss dag inställa sig vid den kriminalvårdsanstalt där domen ska verkställas.

[S2]Om den dömde inte följer eller inte kan nås av ett föreläggande enligt första stycket eller om det finns risk för det, ska Polismyndigheten på begäran av Kriminalvården låta förpassa honom eller henne till anstalten.

[S3]Avger den dömde nöjdförklaring inför en tjänsteman vid kriminalvårdsanstalt eller häkte, ska den som tar emot förklaringen omedelbart befordra domen till verkställighet. Avger den dömde nöjdförklaring inför Polismyndigheten, ska den som tar emot förklaringen se till att den dömde förpassas till kriminalvårdsanstalt.

[S4]Påträffas någon som avvikit från kriminalvårdsanstalt eller som i annat fall enligt särskilt beslut ska återföras till kriminalvårdsanstalt för fortsatt verkställighet av ett fängelsestraff, ska Polismyndigheten förpassa honom eller henne till en sådan anstalt.

[S5]Om det bedöms kunna ske utan risk för att den dömde avviker, får Polismyndigheten förelägga honom eller henne att inställa sig vid kriminalvårdsanstalten i stället för att förpassa honom eller henne dit. Lag (2014:617).

11 §  Den som skall förpassas till kriminalvårdsanstalt för att undergå påföljd får i anslutning härtill tillfälligt förvaras i allmänt häkte eller polisarrest i avvaktan på beslut om anstaltsplacering eller om det behövs med hänsyn till transportförhållandena. Lag (1976:375).

12 §  Om särskilda skäl föreligger med hänsyn till den dömdes hälsotillstånd, arbets- eller utbildningsförhållanden eller andra omständigheter, får Kriminalvården på ansökan av den som dömts till fängelse och icke är häktad bevilja uppskov med verkställigheten under viss tid, högst sex månader från den dag då domen enligt vad ovan är föreskrivet i denna lag får verkställas. Föreligger synnerliga skäl får uppskov beviljas under ytterligare högst sex månader. Kvinna som är havande eller ammar barn får beviljas uppskov under tid som prövas skälig.

[S2]Uppskov får ej beviljas, om det finns skälig anledning antaga att den dömde avviker. Uppkommer anledning till sådant antagande sedan uppskov beviljats, skall beslutet återkallas.

[S3]Visar den dömde att han har gett in ansökan om uppskov sist den dag då han enligt 10 § första stycket senast skulle ha inställt sig vid kriminalvårdsanstalt och har uppskov inte tidigare sökts i målet, skall verkställigheten anstå i avvaktan på Kriminalvårdens beslut. Lag (2005:970).

13 § Har upphävts genom lag (2013:650).

14 §  Regeringen får för annat fall än som avses i 12 § meddela bestämmelser om anstånd under högst sex månader med verkställigheten av dom beträffande den som dömts till fängelse och inte är häktad eller på annan grund intagen i kriminalvårdsanstalt. Lag (2013:650).

Prop. 2012/13:151: Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen att meddela bestämmelser om anstånd i högst sex månader med verkställigheten av dom beträffande den som dömts till fängelse och som inte är häktad eller på annan grund intagen i kriminalvårdsanstalt.

15 §  Om fängelse börjat verkställas och högre rätt förlänger tiden, skall verkställigheten fortsätta enligt den tidigare domen till dess den dömde avger nöjdförklaring i fråga om den nya domen eller denna på annan grund får verkställas. Lag (1981:212).

16 § har upphävts genom lag (1981:212).
17 § har upphävts genom lag (1979:692).

18 §  Häktas den som undergår fängelse av annan anledning än misstanke om brott, skall verkställigheten avbrytas. Lag (1981:212).

Beräkning av strafftid m.m.

19 §  Vid verkställighet av fängelse räknas strafftiden, när den dömde är häktad eller omhändertagen enligt 28 kap. 11 § tredje stycket brottsbalken eller på annan grund intagen i kriminalvårdsanstalt, från den dag då domen får verkställas och i annat fall från den dag då den dömde enligt 10 § tas in i häkte eller kriminalvårdsanstalt eller omhändertas av Polismyndigheten för förpassning.

[S2]Den tid som en intagen vistas utanför anstalt enligt 10 kap. 3 § fängelselagen (2010:610), enligt 4 kap. 29, 29 a eller 31 § lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål eller enligt 2 kap. 12 § eller 3 kap. 3 § lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder ska räknas in i verkställighetstiden. Detsamma gäller den tid som en intagen vistas utanför anstalt med stöd av 9 kap. 1 §, 10 kap. 1, 2 eller 4 § eller 11 kap. 1 §fängelselagen, om inte särskilda skäl talar mot det.

[S3]Den tid som den dömde hållits i häkte i målet eller varit omhändertagen enligt 28 kap. 11 § tredje stycket brottsbalken efter det att slutlig dom eller beslut däri meddelades, ska räknas in i verkställighetstiden. Lag (2017:1003).

Prop. 2016/17:218: Den tid som en intagen vistas utanför anstalt enligt 10 kap. 3 § fängelselagen (2010:610), enligt 4 kap. 29, 29 a eller 31 § lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål eller enligt 2 kap. 12 § eller ...

Prop. 2009/10:135: Paragrafen innehåller bestämmelser om beräkning av strafftid i vissa fall. I första och tredje styckena har endast språkliga och redaktionella ändringar gjorts.

19 a §  Om någon har dömts till fängelse på viss tid eller om rätten, med tillämpning av 34 kap. 3 § brottsbalken, har beslutat att sådan påföljd ska avse ytterligare brott, och den dömde med anledning av misstanke om brott, som prövats genom dom i målet, under en sammanhängande tid av minst 24 timmar har varit berövad friheten som anhållen, häktad eller intagen på en enhet för rättspsykiatrisk undersökning med stöd av 10 § lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning, ska tiden för frihetsberövandet, till den del det inte samtidigt skett verkställighet av dom i annat mål, anses som tid under vilken den utdömda påföljden verkställts i anstalt.

[S2]Om rätten har undanröjt en villkorlig dom, skyddstillsyn, ungdomsvård eller ungdomstjänst och i stället dömt till fängelse på viss tid, ska första stycket tillämpas, i den mån tillgodoräknande inte skett enligt första stycket eller 33 kap. 6 § tredje stycket brottsbalken, även i fråga om

 1. frihetsberövande som föregått den villkorliga domen, skyddstillsynen, ungdomsvården eller ungdomstjänsten,
 2. frihetsberövande som föregått dom genom vilken rätten beslutat att den villkorliga domen, skyddstillsynen, ungdomsvården eller ungdomstjänsten ska avse även ytterligare brott samt
 3. sådant omhändertagande som avses i 28 kap. 6 b § eller 11 § tredje stycketbrottsbalken. Lag (2016:493).

Prop. 1999/2000:26: I avsnitt 6.5 redogörs för hur kriminalvården skall få underlag för besluten rörande avräkning.

Prop. 2015/16:151: Om rätten har undanröjt en villkorlig dom, skyddstillsyn, ungdomsvård eller ungdomstjänst och i stället dömt till fängelse på viss tid, ska första stycket tillämpas, i den mån tillgodoräknande inte skett enligt första stycket eller 33 kap. 6 § tredje stycket brottsbalken, även i fråga om

1. frihetsberövande som föregått den villkorliga domen, skyddstillsynen, ungdomsvården eller ...

 • NJA 2015 s. 769:Långvarig häktning med restriktioner som inneburit isolering har vid straffmätningen beaktats som ett billighetsskäl enligt 29 kap. 5 § brottsbalken.
 • RÅ 2010:45:Vid överlämnande till Sverige för straffverkställighet enligt en europeisk arresteringsorder har vid strafftidsberäkningen avräkning medgetts för sådant frihetsberövande utomlands som skett med anledning av arresteringsordern.
 • NJA 2012 s. 968:När någon döms till villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst ska ett frihetsberövande med anledning av brott som prövas genom domen inte beaktas vid bestämmande av antalet timmar samhällstjänst.
 • NJA 2003 s. 141:Förutsättningar för resning på grund av rättstillämpning som uppenbart strider mot lag har i visst fall ansetts föreligga vid underlåtelse att vid fängelsedom förordna om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande som har ägt rum utomlands.

19 b §  Den som har överlämnats till Sverige för straffverkställighet enligt en europeisk arresteringsorder eller enligt en nordisk arresteringsorder, ska tillgodoräknas den tid som han eller hon med anledning av begäran om överlämnande har varit frihetsberövad utomlands. Lag (2011:1169).

19 c §  Den som efter en begäran enligt 2 kap. 7 § lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen har frihetsberövats i en annan medlemsstat och därefter påbörjar eller fortsätter verkställigheten av påföljden i Sverige ska tillgodoräknas den tid som han eller hon har varit frihetsberövad i den andra staten. Lag (2015:99).

Prop. 2014/15:29: Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 7.3. I den nya lagen införs en möjlighet för Kriminalvården att begära att den verkställande staten ska frihetsberöva den dömde innan eller i samband med att domen och intyget översänds dit. Om något överförande trots frihetsberövandet inte sker, t.ex. eftersom den verkställande staten meddelar ett avslagsbeslut, ska verkställigheten i stället ske i Sverige. Under sådana förhållanden ...

19 d §  Förekommer till verkställighet på en gång dom på fängelse på livstid och dom på böter, förvandlingsstraff för böter, fängelse på viss tid, villkorlig dom, skyddstillsyn, ungdomsvård, ungdomstjänst eller sluten ungdomsvård, ska livstidsstraffet träda i stället för den andra påföljden.

[S2]Förekommer till verkställighet på en gång en dom på fängelse på viss tid i minst två år och en dom på böter eller förvandlingsstraff för böter som har meddelats innan den förstnämnda påföljden har börjat verkställas, ska fängelsestraffet träda i stället för den andra påföljden. Lag (2016:493).

20 §  För den som har börjat avtjäna fängelse på viss tid skall Kriminalvården så snart det kan göras fastställa dagen för strafftidens slut. Om strafftiden uppgår till mer än en månad skall myndigheten samtidigt även fastställa den tidigaste tidpunkten då villkorlig frigivning kan komma i fråga samt tidpunkten för prövotidens utgång.

[S2]När omständigheterna ger anledning till det, skall ett beslut enligt första stycket ändras. Lag (2005:970).

Prop. 1997/98:96: Paragrafen innehåller bestämmelser om fastställande av dagen för strafftidens slut, tidigaste tidpunkten för villkorlig frigivning och tidpunkten för prövotidens utgång. Första stycket har ändrats till följd av att minimitiden för villkorlig frigivning sänkts från två månader till en månad. Ändringen innebär att Kriminalvårdsstyrelsen, om strafftiden uppgår till mer än en månad – till skillnad från tidigare två månader skall fastställa den preliminära tidpunkten för villkorlig frigivning ...

21 §  Förekommer till verkställighet fängelse i högst två månader, skall vid beräkning av strafftiden omräkning ske till dagar, därvid månad skall anses utgöra trettio dagar. Antalet dagar skall läggas till den dag från vilken tiden räknas.

[S2]Skall tid för fängelse räknas efter månad eller år, skall den dag som genom sitt tal i månaden motsvarar den från vilken strafftiden räknas anses som slutdag. Finns ej motsvarande dag i slutmånaden, skall den månadens sista dag anses som slutdag. Ingår även dagar i tiden, skall antalet dagar läggas till slutdagen för den övriga tiden.

[S3]Är tiden för fängelse bestämd endast i dagar, skall antalet dagar läggas till den dag från vilken tiden räknas.

[S4]Uppkommer vid beräkning av tid för fängelse del av månad, anses månaden utgöra trettio dagar. Del av dag bortfaller. Lag (1982:364).

22 §  Skall enligt 19 a § eller domstols förordnande enligt 33 kap. 7 § brottsbalken fängelse anses verkställt till visst antal dagar, skall först beräknas slutdag utan avseende därpå och avdraget beräknas från den dagen. Detsamma gäller i fråga om tid som enligt 19 § andra stycket skall räknas som tid varunder straffet verkställts. Lag (2000:176).

Prop. 1999/2000:26: Bestämmelsen innehåller en föreskrift om hur beräkning av strafftid skall ske när, enligt 19 a § eller domstols förordnande enligt 33 kap. 7 § BrB ett fängelsestraff skall anses verkställt till visst antal dagar. Något särskilt beslut om att fängelsestraffet skall anses verkställt ett visst antal dagar behöver inte fattas. Kriminalvårdsmyndigheten skall dock först beräkna slutdag utan beaktande av den tid straffet skall anses ...

23 §  Om avbrott ägt rum i verkställigheten av fängelse, ska det antal dagar som avbrottet varat läggas till slutdagen.

[S2]Som avbrott anses inte att den som avtjänar fängelse häktas med anledning av misstanke om brott. Lag (2010:617).

Prop. 2009/10:135: Paragrafen innehåller bestämmelser om avbrott i verkställigheten. I första och andra styckena har språkliga och redaktionella ändringar gjorts. Paragrafen hade tidigare ett tredje stycke, som har utgått. De frågor som behandlades där regleras i 19 §.

24 §  Har villkorligt medgiven frihet förklarats helt eller delvis förverkad, skall vad som förverkats anses som nytt straff vid beräkning av tiden. Lag (1979:692).

25 §  Skall dom på fängelse verkställas sedan den dömde börjat undergå annat sådant straff men innan han frigivits, skall strafftiderna sammanläggas för bestämmande av slutdagen.

26 §  Om den dömde har varit intagen för verkställighet av en dom på fängelse före den dag från vilken strafftiden enligt 19 § skall räknas, får Kriminalvården förordna att den tid under vilken han sålunda har varit berövad friheten skall inräknas i verkställighetstiden. Lag (2005:970).

27 § Har upphävts genom lag (1981:212).

Övriga bestämmelser

29 §  Kriminalvårdens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2005:970).

30 §  Ett beslut får inte överklagas enligt 29 § innan beslutet har omprövats av Kriminalvården. En sådan omprövning får begäras av den som beslutet angår om det har gått honom eller henne emot. Ett överklagande av ett beslut som inte har omprövats skall anses som en begäran om omprövning.

[S2]Vid omprövning enligt denna paragraf får beslutet inte ändras till den dömdes nackdel. Lag (2005:970).

31 §  En begäran om omprövning skall vara skriftlig och ha kommit in till Kriminalvården inom tre veckor från den dag då den dömde fick del av beslutet. I begäran om omprövning skall den dömde ange vilket beslut som avses och vilken ändring i beslutet som han eller hon begär. Lag (2005:970).

32 §  Kriminalvården prövar om skrivelsen med begäran om omprövning har kommit in i rätt tid. Om skrivelsen har kommit in för sent skall den avvisas, om inte förseningen beror på att myndigheten lämnat den dömde felaktig underrättelse om hur man begär omprövning. Lag (2005:970).

33 §  Kriminalvårdens beslut enligt 29 § överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets den kriminalvårdsanstalt, det häkte eller det frivårdskontor är beläget där den dömde var inskriven när det första beslutet i ärendet fattades. Lag (2009:785).

Prop. 2004/05:176: Denna paragraf, som är ny, motsvaras av 26 d § första stycket lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge

angående verkställighet av straff m.m. (nordiska verkställighetslagen), se avsnitt ...

34 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldigheter för kommuner, landsting och enskilda att

 1. vidta åtgärder i anslutning till att en nöjdförklaring får lämnas, och
 2. lämna de uppgifter med anledning av verkställighet av dom som behövs enligt denna lag. Lag (2013:857).

Prop. 2012/13:176: I paragrafen, som är ny, ges regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer rätt att meddela föreskrifter om skyldigheter för kommuner, landsting och enskilda att vidta åtgärder i anslutning till att en nöjdförklaring får lämnas och lämna de uppgifter om verkställighet av dom som behövs enligt strafftidslagen. Förslaget behandlas i avsnitt 5.

Paragrafen ger regeringen möjlighet att meddela föreskrifter, ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Ändring, SFS 1974:204

Lag (1976:375) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Lag (1979:692) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1978/79:212
  Omfattning
  upph. 17, 26 §§; ändr. 1-4, 6, 8-10, 13-16, 18, 20, 21, 24, 27 §§

Lag (1981:212) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1980/81:76
  Omfattning
  upph. 16, 27 §§; ändr. 1-3, 8-10, 15, 18 §§; ny 26 §

Lag (1981:329) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Lag (1982:364) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Lag (1983:242) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Lag (1984:397) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Lag (1986:321) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:147
  Omfattning
  ändr. 20, 28 §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Lag (1986:653) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:9
  Omfattning
  ändr. 4, 6, 9, 10, 13 §§
  Ikraftträder
  1987-06-01

Lag (1987:764) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:106
  Omfattning
  ändr. 5, 9, 19 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1990:1010) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:154
  Omfattning
  ändr. 4, 6, 10, 28 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1991:1145) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:58
  Omfattning
  ändr. 4, 9 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1993:202) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:223, Prop. 1992/93:4, Bet. 1992/93:JuU19
  Omfattning
  ändr. 20, 22 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1994:439) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994. Beslut som meddelats av Kriminalvårdsstyrelsen före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:319, Prop. 1993/94:133, Bet. 1993/94:JuU24
  Omfattning
  ändr. 29 §
  Ikraftträder
  1994-10-01

Lag (1995:1698) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:55, Prop. 1995/96:22, Bet. 1995/96:JuU7
  Omfattning
  ny 30 §
  Ikraftträder
  1996-05-01

Lag (1996:795) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:281, Prop. 1995/96:176, Bet. 1995/96:SoU18
  Omfattning
  ändr. 4, 9 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1998:609) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Förarbeten
Rskr. 1997/98:275, Prop. 1997/98:96, Bet. 1997/98:JuU21
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2000:176) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2000. Om domstol före ikraftträdandet har förordnat att fängelse skall anses verkställt till visst antal dagar, tillämpas 22 § i dess äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:151, Prop. 1999/2000:26, Bet. 1999/2000:JuU10
Omfattning
ändr. 22 §; ny 19 a §
Ikraftträder
2000-10-01

Lag (2005:970) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande dels i fråga om Kriminalvårdsstyrelsens prövning av annan kriminalvårdsmyndighets beslut som har fattats före ikraftträdandet, dels i fråga om överklagande av Kriminalvårdsstyrelsens beslut som har fattats före ikraftträdandet. Vad som i de äldre föreskrifterna sägs om Kriminalvårdsstyrelsen skall efter ikraftträdandet i stället gälla Kriminalvården.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:21, Prop. 2004/05:176, Bet. 2005/06:JuU2
Omfattning
upph. 30 §; ändr. 10, 12, 20, 26, 28, 29 §§; nya 30, 31, 32, 33 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:666) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Förarbeten
Rskr. 2005/06:342, Prop. 2005/06:195, Bet. 2005/06:SoU28
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2009:785) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Förarbeten
Rskr. 2008/09:290, Prop. 2008/09:165, Bet. 2008/09:JuU23
Omfattning
ändr. 33 §
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2010:617) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Förarbeten
Rskr. 2009/10:317, Prop. 2009/10:135, Bet. 2009/10:JuU21
Omfattning
ändr. 19, 23 §§
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:1169) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Förarbeten
Rskr. 2011/12:21, Prop. 2010/11:158, Bet. 2011/12:JuU5
Omfattning
ny 19 b §
Ikraftträder
2012-10-16

Förordning (2012:576) om ikraftträdande av lagen (2011:1169) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Omfattning
ikrafttr. av 2011:1169

Lag (2013:650) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.
 2. Äldre föreskrifter gäller för ansökningar om nåd som har getts in till regeringen före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2012/13:276, Prop. 2012/13:151, Bet. 2012/13:SfU9
Omfattning
upph. 13 §; ändr. 14 §
Ikraftträder
2013-09-01

Lag (2013:835) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Förarbeten
Rskr. 2013/14:30, Prop. 2012/13:170, Bet. 2013/14:JuU4
Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2013:857) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Förarbeten
Rskr. 2013/14:29, Prop. 2012/13:176, Bet. 2013/14:JuU2
Omfattning
ny 34 §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2014:617) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 6, 10, 19 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2015:99) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Förarbeten
Rskr. 2014/15:110, Prop. 2014/15:29, Bet. 2014/15:JuU07
Omfattning
ny 19 c §
Ikraftträder
2015-04-01

Lag (2016:493) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Förarbeten
Rskr. 2015/16:241, Prop. 2015/16:151, Bet. 2015/16:JuU30
Omfattning
ändr. 19 a §; ny 19 d §
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2017:1003) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Förarbeten
Rskr. 2017/18:28, Prop. 2016/17:218, Bet. 2017/18:JuU4
Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
2017-12-01

Ändring, SFS 2018:1251

Omfattning
upph.