NJA 2003 not 21

BMW Austria Bank Gesellschaft m.b.H. mot A.-C.Ö. ang. ersättning för kostnader i ärende om verkställighet av österrikisk dom.

Den 25:e. 21. (Ö 2685-00) BMW Austria Bank Gesellschaft m.b.H. mot A.-C.Ö. ang. ersättning för kostnader i ärende om verkställighet av österrikisk dom. BMW Austria Bank ansökte i Svea HovR om förklaring enligt lagen (1983:368) om erkännande och verkställighet av österrikiska domar på privaträttens område att en i Österrike meddelad dom, vilken hade vunnit laga kraft och var verkställbar i Österrike, var verkställbar i Sverige. Vidare yrkade BMW Austria Bank ersättning av A.-C.Ö. för sina kostnader i målet med 15 183 kr, varav 13 500 kr avsåg ombudsarvode och 1 683 kr andra kostnader i målet. A.-C.Ö. bereddes tillfälle att yttra sig men avhördes inte. I beslut 7/6 00 anförde HovR:n i skälen bl.a: Vad gäller sökandens yrkande om ersättning för kostnader i målet saknas regler härom i lagen om verkställighet och erkännande av österrikiska domar på privaträttens område. Därmed beror frågan på nationell - d.v.s. svensk - rätt i övrigt. I svensk rätt finns inte några särskilda regler om skyldighet att ersätta kostnader i mål som avser förklaring av utländska domar. Det saknas därmed laglig grund att bifalla BMW Austria Banks yrkande i denna del. I beslutet förklarade HovR:n att den i Österrike meddelade domen fick verkställas i Sverige samt avslog yrkandet om ersättning för rätttegångskostnader. - BMW Austria Bank yrkade att HD skulle bifalla dess i HovR:n framställda yrkande om ersättning för kostnader. A.- C.Ö. bereddes tillfälle att yttra sig med avhördes inte.

HD, på förslag av föredraganden: Skäl. I lagen (1983:368) om erkännande och verkställighet av österrikiska domar på privaträttens område finns inte någon bestämmelse om möjlighet för part att få ersättning av motparten för kostnader i ärende hos Svea HovR om verkställighet av österrikisk dom av privaträttslig beskaffenhet. Frågan är inte heller reglerad i annan lagstiftning angående verkställighetsförklaring av Svea HovR.

Reglerna i 18 RB är direkt tillämpliga endast på kostnader i tvistemål. Enligt 32 § lagen (1996:242) om domstolsärenden får domstolen i ett ärende där enskilda är motparter till varandra med tillämpning av 18 RB förplikta den ena parten att ersätta den andra parten för dennes kostnader i ärendet. Ärendelagen är emellertid enligt 1 § inte tillämplig på ärenden som tas upp av HovR:n som första instans.

Vad nu anförts hindrar inte att reglerna i 18 RB under vissa förutsättningar kan tillämpas även i ärenden som inte handläggs enligt ärendelagen, se NJA 2001 s. 738 I och II. I dessa rättsfall anförde HD bl.a. att en ansökan om verkställighetsförklaring hos Svea HovR föregås av en tvist mellan parterna som resulterar i ett avgörande som den förlorande parten underlåtit att fullgöra, samt att det - när en ansökan om verkställighetsförklaring görs och motparten bereds tillfälle att yttra sig - mot denna bakgrund får anses uppkomma ett sådant partsförhållande att bestämmelserna i 18 RB bör tillämpas.

I förevarande fall har A.-C.Ö. beretts tillfälle att yttra sig i HovR:n men inte låtit sig avhöra. Detta bör inte medföra att hon undgår ansvar för sökandens kostnader i HovR:n. Det av BMW yrkade beloppet är skäligt.

Avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut förpliktas A.-C.Ö. att ersätta BMW Austria Bank Gesellschaft m.b.H. för kostnader i HovR:n med 15 183 kr, varav 13 500 kr avser ombudsarvode.