NJA 2003 not 30

Blue Virgin Company Limited (Blue Virgin) mot If Skadeförsäkring Aktiebolag (If) ang. editionsföreläggande.

Den 11:e. 30. (Ö 662-03) Blue Virgin Company Limited (Blue Virgin) mot If Skadeförsäkring Aktiebolag (If) ang. editionsföreläggande. I mål mellan Rederi AB Lamar (Rederiet) och Försäkringsaktiebolaget Skandia (Skandia) om klander av partikulärdispasch ang. ersättning för påstådda haveriskador antecknade Göteborgs TR i beslut 19/10 98 bl.a.: Motorfartyget ”LAMAR” råkade 19/5 96 ut för ett maskinhaveri i Kielkanalen, vilket föranledde reparation vid ett tyskt varv. Skandia, som tecknat kaskoförsäkring för fartyget, förklarade sig berett att ersätta kostnaderna för reparation av huvudmaskineri och roder men avböjde ersättningsskyldighet för kostnaden att reparera propeller och ett cylinderhuvud. I ansökan 23/10 96 begärde Skandia att dispaschören genom partikulärdispasch skulle utreda tvisten angående Skandias ersättningsskyldighet för propeller- och cylinderskada. Skandia överlämnade därvid ett stort antal handlingar rörande reparationskostnaderna och betalningsansvaret, bl.a. flera brev till och från Rederiet, som företräddes av O.A. Genom brev 14/11 96 till Rederiet begärde dispaschören att Rederiet skulle inkomma med svaromål samt ge in loggböcker. Rederiet ingick i svaromål och efterkom begäran om loggböcker och den fortsatta korrespondensen fördes mellan dispaschören och Skandia å ena sidan och dispaschören och Rederiet å andra sidan. Tvisten gällde Skandias ersättningsskyldighet och frågan om propeller- och roderskadorna skulle bedömas som ett särskilt haveri eller som ett haveri gemensamt med maskinhaveriet. 27/3 98 meddelade dispaschören sin dispasch och angav därvid Skandia som sökande och Rederiet som motpart. I dispaschen ålades Skandia att ersätta Rederiets kostnader för roder- och propellerreparationen med visst belopp samt att betala ersättning till dispaschören. Däremot befriades Skandia från ersättningsskyldighet för reparationen avseende cylinderlocket. Genom klanderskrift 15/4 98 som inkom till TR:n 17/4, yrkade Rederiet i första hand att dispaschen helt skulle ogillas, i andra hand att TR:n skulle fastställa att skadorna ägde samband med maskinhaveriet och därför skulle ersättas av Skandia som ett haveri. Som grund för förstahandsyrkandet åberopade Rederiet: Försäkringstagare är Blue Virgin, ett bolag bildat på Antigua och Barbuda vilket framgår av registreringsbevis och försäkringsbrev. Blue Virgin var vid haveritillfället ägare av fartyget M/S LAMAR. Dispaschen skall ogillas eftersom Rederiet ej är part. I förklaringsskrift 5/6 98 bestred Skandia ändringsyrkandena och anförde bl.a.: En genomgång av försäkrings- och dispaschakterna visar att Rederiet har begärt att utfå försäkringsersättning, uppburit försäkringsersättning och uppträtt i eget namn i dispaschärendet. Rederiet genmälde i skrift 1/7 98 bl.a.: Rederiet har i egenskap av agent för Blue Virgin företrätt detta bolag i försäkringsfrågan mellan Skandia och nämnda bolag. Rederiet har ingen försäkring i Skandia och kan inte uppträda som motpart i dispaschen. Blue Virgin har ägt och drivit M/S LAMAR i egen regi. Rederiet har chartrat fartyget. Rederiet har på dispaschörens uppmaning svarat och medverkat till att belysa Blue Virgins ståndpunkt i haverifrågor. Sedan TR:n hemställt om dispaschörens yttrande rörande partsfrågan och därvid förhört sig om möjligheten att rätta dispaschen anförde dispaschören i skrivelse 10/8 98 bl.a.: Försäkringstagare hos Skandia är Blue Virgin med adress Norrköping Shipping AB i Söderköping. Rederi AB Lamar, Oskarshamn, har i ärendet uppträtt som agent för försäkringstagaren och har fört dennes talan. På grund av förbiseende har Rederiet i dispaschen angetts som Skandias motpart i stället för Blue Virgin. Genom beslut 10/8 98 med stöd av 17:15 1 st. RB rättade dispaschören dispaschen på så sätt att som motpart angavs Blue Virgin Company Ltd, St Johns, Antigua, W.I. Vidare antecknades Rederi AB Lamar som agent för Blue Virgin. Sedan partsställningen sålunda ändrats beredde TR:n genom föreläggande 11/8 98 O.A., Rederiet, tillfälle att senast 10/9 98 ge in rättegångsfullmakt och andra behörighetshandlingar som visade att han hade behörighet att klandra dispaschen för Blue Virgin:s räkning. Rederiet svarade i skrift 4/9 98 att Rederiet inte var och aldrig hade varit ombud för Blue Virgin och att fullmakt därför inte kunde sändas in. Skandia begärde i skrift 25/9 98 att den av Rederiet förda talan skulle avvisas. Slutligt beslut: Sedan dispaschen rättats i fråga om partsställningen berörs inte längre Rederiet av dispaschens reglering av ersättningsskyldigheten. Rederiet saknar därför talerätt och är inte behörigt att anföra klander mot dispaschen. TR:n avvisar Rederiets talan. Då Rederiet klargjort att varken O.A. eller Rederiet har fullmakt att föra talan för Blue Virgin:s räkning finner TR:n att sistnämnda bolag ej kan anses ha klandrat dispaschen. På grund därav skall denna stå fast. Sedan rederiet klagat över domvilla i HovR:n f V Sv avvisade HovR:n i beslut 23/4 99 dess talan. HD meddelade inte prövningstillstånd, varför partikulärdispaschen vann laga kraft.

If (tidigare Skandia) klagade över domvilla i HovR:n f V Sv och yrkade bl.a. att HovR:n enligt 38:2 och 4 RB skulle förelägga Blue Virgin att förete handlingar utvisande bolagets ägare, styrelseledamöter och ”directors” från tidpunkten för maskinskadan och framåt. Blue Virgin bestred yrkandet och invände att handlingarna som efterfrågades saknade betydelse i målet. HovR:n anförde i beslut

3/2 03: HovR:n, som bedömer att de efterfrågade handlingarna kan antas äga betydelse som bevisning i målet, förelägger Blue Virgin att till HovR:n ge in handlingar som utvisar bolagets registrerade ägarförhållanden, dess styrelseledamöter och ”directors” för tiden från och med den dag då begäran om dispasch gjordes, dvs. 23/10 96, till och med den dag då ansökan om domvilla inkom till rätten, dvs. 17/8 00. Handlingarna skall ges in till HovR:n senast 3/3 03. - Blue Virgin överklagade och yrkade att HD skulle ogilla If:s yrkande om editionsföreläggande eller i allt fall förlänga tiden för företeende av handlingarna. Föredraganden föreslog att HD skulle meddela följande beslut. Skäl. Blue Virgin har till grund för sitt förstahandsyrkande anfört att If inte identifierat de handlingar som editionen skall avse. För det fall ett yrkande om editionsföreläggande avser handlingar som inte kan exakt identifieras, kan det enligt praxis räcka att parten anger att yrkandet avser en viss kategori av handlingar eller alla handlingar som är av betydelse för ett noga beskrivet bevistema (se NJA 1998 s. 590). If har varken identifierat de enskilda handlingarna eller angett någon viss kategori av handlingar. Frågan är därför om preciseringskravet uppfyllts genom angivna bevisteman. If:s yrkande om editionsföreläggande avser handlingar som utvisar Blue Virgins ägare, styrelseledamöter och ”directors” till styrkande av ”att Blue Virgin inte kan anses ha klagat i rätt tid, och att Blue Virgin får anses ha fört talan i dispaschärendet”. Det första ledet i detta bevistema skall läsas mot bakgrund av att If gjort gällande att Blue Virgin inte har klagat inom sex månader från det att bolaget fick kännedom om domen, och att den frist för att klaga över domvilla, som anges i 59:2 2 st. RB, därmed har försuttits. Tolkningsvis kan If:s grunder och bevistema förstås så, att bolaget avser att visa att det föreligger något slags gemenskap mellan det bolag som uppträdde som part i dispaschärendet, Rederiet, och Blue Virgin med avseende på ägarförhållanden, styrelsesammansättning eller ställföreträdarskap, och att Blue Virgin därför skall anses ha fått del av de handlingar som expedierats i dispaschärendet, inklusive den rättade dispaschen. Längre än så kan tolkningen emellertid inte sträcka sig, och därmed förblir det oklart vilken närmare bestämd länk mellan Blue Virgin och Rederiet som If avser att styrka med de begärda handlingarna. Bevistemat är därför inte tillräckligt noggrant angivet för att preciseringskravet skall anses uppfyllt. Yrkandet om editionsföreläggande skall därför lämnas utan bifall. Avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut avslår HD If:s yrkande om editionsföreläggande.

HD: HD fastställer HovR:ns beslut dock att den dag då det meddelade föreläggandet senast skall fullgöras bestäms till 15/7 03.