NJA 2003 not 39

H.A.F. mot allm. åkl. ang. häktning i ärende ang. utlämning.

Den 3:e. 39. (Ö 2632-03) H.A.F. mot allm. åkl. ang. häktning i ärende ang. utlämning. H.A.F. var sedan 30/5 03 häktad i sin frånvaro av tingsrätten i Aalborg, Danmark. Åkl. framställde i Karlskoga TR yrkande om att H.A.F. skulle häktas såsom på sannolika skäl misstänkt för brott 27 och 28/5 03 i Aalborg som i Sverige skulle betecknas som grov misshandel/grovt olaga tvång samt grov våldtäkt alternativt medhjälp till grov våldtäkt. Han hade enligt lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge begärts utlämnad till Danmark. Häktningsyrkandet framställdes till främjande av utredningen och för att säkerställa utlämningen. H.A.F. förnekade gärningarna och bestred häktningsyrkandet. I beslut 27/6 03 anförde TR:n. H.A.F. är på sannolika skäl misstänkt för de brott som åkl. har påstått. Därför och då det finns risk för att han avviker eller på annat sätt undandrar sig lagföring eller straff, då det finns risk för att han genom att undanröja bevis eller på annat sätt försvårar sakens utredning samt då det för brott som han misstänks för inte är föreskrivet lindrigare straff än två års fängelse och brotten har ett straffmaximum som överstiger fyra års fängelse, förklarar TR:n honom häktad. - H.A.F. överklagade beslutet.

HD: HD lämnar överklagandet utan bifall.