NJA 2003 not 48

Br IVANSSON Handelsbolag (handelsbolaget) mot PLS Transport o Spedition Aktiebolag (PLS) ang. fastställelsetalan.

Den 12:e. 48. (T 4610-01) Br IVANSSON Handelsbolag (handelsbolaget) mot PLS Transport o Spedition Aktiebolag (PLS) ang. fastställelsetalan. Handelsbolaget ansökte i Varbergs TR om stämning på PLS med yrkande att TR:n skulle förklara att handelsbolaget, på grund av retentionsrätt, hade bättre rätt än PLS till en närmare angiven trailer. Som grund för yrkandet angavs att handelsbolaget hade retentionsrätt i trailern enligt lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats eftersom trailern lämnats av PLS till handelsbolaget för reparation. Reparationen hade utförts och PLS hade inte erlagt någon betalning för reparationen, men hade utan lov hämtat trailern på handelsbolagets verkstadsområde. Handelsbolaget yrkade vidare att TR:n skulle förordna att besittningen till trailern omedelbart och jämväl interimistiskt skulle återställas till handelsbolaget. TR:n anförde i dom 30/10 01. Domskäl. Käranden hävdar i målet bättre rätt till – som det får förstås – den av svaranden ägda trailern på grund av retentionsrätt. En förutsättning för talan om bättre rätt är att parternas rättstitlar utesluter varandra. Så är inte förhållandet i målet. Tvisten kan därför inte anses röra bättre rätt till viss egendom. Käromålet skall därför såsom uppenbart ogrundat ogillas utan att stämning utfärdas. Domslut. Käromålet ogillas. – Handelsbolaget överklagade i HovR:n f. V. Sv. och yrkade att HovR:n skulle bifalla det interimistiska yrkandet om besittningsrestitution samt undanröja TR:ns dom och återförvisa målet i övrigt till TR:n för fortsatt handläggning. HovR:n anförde i dom 20/11 01. Domskäl. Handelsbolaget har under yrkandet i stämningsansökan formulerat sitt yrkande som ett yrkande om bättre rätt. Hänvisningen till retentionsrätt i förening med vad som anförts som grund för talan medför dock att dess yrkande istället får uppfattas som ett yrkande om att TR:n skall fastställa att det har retentionsrätt till den berörda trailern. Oklarheten i yrkandet borde ha utretts av TR:n varför bolagets talan inte borde ha ogillats på av TR:n angiven grund. Då ovisshet får anses råda om det berörda rättsförhållandet och ovissheten länder handelsbolaget till förfång utgör bolagets talan en tillåten fastställelsetalan. Av handelsbolagets grund för sin talan framgår emellertid att bolaget inte har trailern i sin besittning, vilket är en förutsättning för retentionsrätt. HovR:n finner därför att bolagets talan, även så som HovR:n uppfattat den, är uppenbart ogrundad. Vid sådant förhållande föreligger inte skäl för återförvisning av målet till TR:n för fortsatt handläggning. TR:ns domslut bör istället fastställas. Domslut. HovR:n fastställer TR:ns domslut. – Handelsbolaget yrkade att HD skulle fastställa att handelsbolaget hade retentionsrätt i trailern. I andra hand yrkade handelsbolaget att målet skulle återförvisas till TR:n. PLS yrkade i första hand att handelsbolagets talan skulle avvisas och i andra hand att dess talan skulle ogillas.

Föredraganden föreslog att HD skulle meddela följande beslut. Skäl. PLS har till grund för yrkandet att HD i första hand skall avvisa käromålet anfört att parterna i ett annat vid Varbergs TR avgjort mål har träffat en förlikning enligt vilken parternas samtliga mellanhavanden slutligt reglerats, att förlikningen stadfästs i dom 18/2 02 och att domen vunnit laga kraft. Handelsbolaget har invänt att förlikningen reglerar parternas ekonomiska mellanhavanden endast i det målet, vilket gällde betalning för utförda reparationer, och inte sträcker sig längre än så, att vid förlikningen handelsbolaget inte hade någon annan fordran på PLS än för betalning p.g.a. reparationsarbetet samt att senare uppkomna fordringar inte berörs av förlikningen. Av Varbergs TR:s dom 18/2 02 i mål T 2407-01 mellan handelsbolaget och PLS framgår att målet gällde betalning för bl.a. reparation av dragbilar och den trailer med registreringsnummer PCU 207 som HD:s mål gäller samt att parterna vid sammanträde för huvudförhandling träffat en förlikning enligt vilken PLS åtagit sig att betala vissa belopp till handelsbolaget, att när full betalning erlagts PLS ägt rätt att utfå trailern, att om betalning inte erlagts i rätt tid äganderätten till trailern PCU 207 övergick till handelsbolaget samt att genom förlikningen parternas samtliga mellanhavanden var slutligen reglerade. I det till HD överklagade målet har handelsbolaget till grund för sitt yrkande att domstolen skall fastställa att handelsbolaget har retentionsrätt till trailern PCU 207 anfört att handelsbolaget hade utfört reparation av trailern, att PLS inte hade erlagt betalning för denna och utan handelsbolagets tillstånd hämtat trailern. Parternas avsikter har enligt förlikningsavtalets lydelse varit att slutligt lösa de tvister som fanns mellan dem. För att avtalet skall tolkas på detta sätt talar bl.a. villkoret att äganderätten till trailern för det fall att PLS inte betalade för reparationen skulle övergå till handelsbolaget. Även om den till HD överklagade tvisten inte nämns i avtalet finns det all anledning att utgå från att tanken varit att denna skulle avslutas på lämpligt sätt, särskilt som den fråga som handelsbolagets fastställelsetalan gäller vid förlikningen bör ha förlorat helt i betydelse. När parterna begär att en förlikning skall stadfästas av domstol är utgångspunkten naturligtvis att förlikningen är riktig. Om innehållet i en stadfäst förlikning enligt en part likväl är felaktigt kan parten antingen ansöka om resning av domen eller väcka talan om ogiltigförklaring av förlikningen. Såvitt framkommit i målet har handelsbolaget inte gjort någotdera. HD bortser därför från handelsbolagets invändning att parternas samtliga mellanhavanden inte reglerats genom förlikningen. Till följd av det anförda är den sak som det i HD anhängiga målet gäller slutgiltigt avgjord. Handelsbolagets talan skall därför med tillämpning av 17:11 3 st. RB avvisas. Avgörande. Se HD.

HD: Skäl. Handelsbolaget har, förutom den i detta mål aktuella talan rörande retentionsrätt till trailern PCU 207, väckt en talan i Varbergs TR mot PLS om betalning av bl.a. den fordran som utgjorde grund för den påstådda retentionsrätten. Varbergs TR har genom dom i fordringsmålet 18/2 02 stadfäst en förlikning träffad mellan handelsbolaget och PLS. I den stadfästa förlikningen regleras betalningsskyldigheten avseende de omstämda fordringarna jämte vissa andra frågor. I punkt 2 i förlikningen anges att PLS har rätt att utfå trailern PCU 207 när full betalning i enlighet med förlikningen har erlagts. Domen har vunnit laga kraft.

Av regleringen i 17 RB följer att en stadfäst förlikning i princip innebär att de tvistiga rättsförhållanden som varit föremål för parternas talan och som regleras i förlikningen blir rättskraftigt avgjorda. Rättskraften kan emellertid omfatta även andra rättsförhållanden som parterna har reglerat i förlikningen än dem som var föremål för processen, s.k. supplerande moment (se t.ex. Ekelöf m.fl., Rättegång V, 7 uppl., s. 74 not 241 och Lindell, Civilprocessen s. 305 f.).

Parterna har i den stadfästa förlikningen förordnat att trailern utgör säkerhet för handelsbolagets fordran på PLS. Handelsbolagets yrkande om fastställelse av att handelsbolaget har retentionsrätt i trailern rör i RB:s mening samma sak som parterna förordnat om i förlikningen. Handelsbolagets talan skall därför avvisas.

Avgörande. Med undanröjande av Varbergs TR:s dom 30/10 01 i mål nr T 2504- 01 och HovR:ns f. V. Sv. dom 20/11 01 i mål 4326-01 avvisar HD Br IVANSSON Handelsbolags talan.