NJA 2003 not 50

Överklagande av U.W. ang. inträde i Sveriges advokatsamfund.

Den 19:e. 50. (Ö 3967-02) Överklagande av U.W. ang. inträde i Sveriges advokatsamfund. Styrelsen för Sveriges advokatsamfund beslutade 3/10 02 att avslå U.W:s ansökan om inträde i samfundet då han inte hade styrkt sin lämplighet att utöva advokatverksamhet. U.W. yrkade att HD skulle bevilja honom inträde i Sveriges advokatsamfund. Advokatsamfundets styrelse avstyrkte bifall till överklagandet.

HD: Skäl. Advokatsamfundets styrelse har i det överklagade beslutet funnit att U.W. inte har styrkt sin lämplighet att utöva advokatverksamhet och har därför avslagit hans ansökan om inträde i advokatsamfundet.

U.W. avlade juristexamen år 1986. Han var därefter anställd vid advokatbyråer i Sverige under två kortare perioder samt arbetade i ett år med juridisk verksamhet i USA. Sedan år 1988 är U.W. – med ett avbrott på knappt tre år för utlandstjänstgöring – praktiserande jurist med egen verksamhet, numera i aktiebolagsform, i Stockholm.

U.W. har vid två tidigare tillfällen ansökt om inträde i advokatsamfundet. Vid det första tillfället avslog samfundets styrelse hans ansökan 5/9 97. U.W. överklagade till HD, som avslog hans överklagande 10/7 98. HD uttalade därvid att det fanns oklarheter i U.W:s bokföring rörande klientmedelskonto, vilket domstolen ansåg vara en mycket allvarlig brist i advokatverksamhet. HD fann att U.W. på grund härav inte kunde anses ha styrkt att han var lämplig att vinna inträde i advokatsamfundet.

Vid det andra ansökningstillfället avslog samfundets styrelse U.W:s ansökan 19/11 99. U.W. överklagade till HD, som avslog hans överklagande 26/10 00. Därvid uttalade HD att det i ärendet hade framgått att U.W:s bokföring var i än sämre skick än vad HD antog när U.W. vägrades inträde år 1998 och att härtill kom att skatter och avgifter inte redovisats på rätt sätt. Vidare uttalade domstolen att det visserligen inte fanns anledning att betvivla U.W:s uppgift att han hade vidtagit verkningsfulla åtgärder för att komma till rätta med bristerna men att dessa var så allvarliga och hade varat under så lång tid att de fick anses utgöra hinder mot att U.W. då beviljades inträde i samfundet.

Advokatsamfundets styrelse har i HD i förevarande ärende åberopat vad som kom fram i de två tidigare ärendena. Enligt styrelsen kvarstår kritiken mot U.W. för bristande ekonomisk hantering och intrycket av osaklighet. Vidare har styrelsen anfört att U.W. de senaste åren redovisat en anmärkningsvärt låg omsättning i sin rörelse och låga inkomster från denna samt att hans privata ekonomi kan ifrågasättas.

U.W. har vid förhandling i HD beträffande ekonomin anfört bl.a. följande. Efter anmärkningarna för räkenskapsåret 1997 har han vidtagit åtgärder för att det skall vara ordning på ekonomin och revisionsberättelserna har därefter inte innehållit någon anmärkning. Verksamhetsåret 2002 hade han en omsättning på 964 000 kr exklusive mervärdesskatt. Av beloppet avser 689 000 kr juridiskt arbete och återstoden hyresintäkter. Han har under 2002 arbetat i det närmaste full tid och anser sig ha kunnat debitera all arbetstid. I rättsskyddsärenden, vilka utgör cirka 40 procent av hans verksamhet, debiterar han cirka 1 200 kr i timmen inklusive mervärdesskatt, och i övriga ärenden ungefär 1 800 kr i timmen, exklusive mervärdesskatt. Han räknar med en viss nedgång för innevarande år, beroende på den allmänna konjunkturnedgången. År 2002 tog han ut en lön på cirka 100 000 kr. Hans privatekonomi är god. Han äger en bostadsrätt som han uppskattar är värd cirka 4 miljoner kr. Den är belånad för 1,8 miljoner kr och räntorna uppgår till cirka 90 000 kr om året. Vidare har han en obelånad fritidsfastighet som också den uppskattningsvis är värd cirka 4 miljoner kr och som han fått i gåva av sina föräldrar. Räntan på lånet för bostadsrätten betalas av hans sambo. Hon har en inkomst på cirka 150 000 kr om året och äger två bostadsrätter utomlands. Värdet på dessa är cirka 3 miljoner kr.

HD har tidigare uttalat att samfundets beslut i lämplighetsfrågan bör frångås endast om utredningen i målet utvisar att de anmärkningar som samfundets beslut grundas på inte har den omfattning eller styrka som samfundet har utgått från eller om det annars står klart att anmärkningarna inte kan tillmätas den betydelse som har skett vid samfundets prövning eller om något annat särskilt förhållande föranleder därtill (NJA 1991 s. 232).

Av utredningen framgår inte annat än att U.W. vidtagit åtgärder för att komma till rätta med de brister i den ekonomiska redovisningen som var avgörande för att han vägrades inträde i samfundet vid de två tidigare ansökningstillfällena. Visserligen var bristerna allvarliga men det har nu gått så pass lång tid att de inte ensamma kan åberopas som grund för att avslå U.W:s inträdesansökan.

Advokatsamfundet har emellertid också haft anmärkningar bl.a. när det gäller omsättningen på U.W:s verksamhet och beträffande hans privata ekonomi. U.W. har vid förhandlingen i HD i dessa delar lämnat undvikande och delvis oprecisa svar på samfundets frågor. Så har han t.ex. först sedan samfundet konfronterat honom med årsredovisningen förklarat att omsättningen för år 2002 inkluderar annat än juridiskt arbete. Han har inte heller på ett klart sätt kunnat redogöra för sina faktureringsrutiner.

I förarbetena till 8:2 RB har framhållits att det är av stor betydelse att en advokat intar en ekonomiskt oberoende ställning (se NJA II 1943 s. 82). Av årsredovisningen för räkenskapsåret 2002 framgår att Juristfirman W. Aktiebolags omsättning vad gäller juridiskt arbete under 2001 och 2002 uppgick till 451 000 kr respektive 689 000 kr och att pågående arbeten upptagits till 199 000 kr respektive 150 000 kr. U.W. har beträffande omsättningen och den därmed sammanhängande faktureringen i bolaget uppgivit att det kan dröja flera år innan pågående arbeten kan faktureras. Mot att denna omständighet i nämnvärd utsträckning skulle påverka rörelsens ekonomiska ställning talar dock det relativt begränsade belopp som i årsredovisningen upptagits avseende pågående arbete. Den relativt låga omsättning som redovisats är svårförenlig med U.W:s uppgifter om hur mycket han arbetar och debiterar och tyder närmast på att han har en lägre sysselsättningsgrad än han uppgivit. Den lön han tar ut från bolaget framstår vidare som anmärkningsvärt låg.

De yttranden som åberopats i målet avseende U.W:s verksamhet under senare år medger inga bestämda slutsatser angående verksamheten.

Mot den angivna bakgrunden kvarstår sådan osäkerhet angående U.W:s lämplighet att utöva advokatyrket att hans överklagande inte kan vinna bifall.

Avgörande. HD avslår överklagandet.